ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Pozvánka na 7. zasadnutie mestského zastupiteľstva

Pozvánka na 7. zasadnutie mestského zastupiteľstva

Pozvánka na 7. zasadnutie mestského zastupiteľstva

Utorok 11. decembra o 14.00 hod. v Základnej škole na Odborárskej ulici – jedáleň v Novom Meste nad Váhom sa uskutoční 7. zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva Nového Mesta nad Váhom.


Program :
 1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení MsZ zo 5 Z MsZ
 4. Správa o činnosti MsR medzi 6. a 7.zasadnutím MsZ
 5. Návrh na prijatie uznesenia MsZ na zrušenie rozhodnutia Ministerstva životného prostredia o geologickom prieskumnom území v lokalite Kálnica-Selec-Hôrka.
 6. Správa o hospodárení mesta a ním riadených organizácií za III.štvrťrok 2007
 7. Návrh zmeny rozpočtu mesta na rok 2007
 8. Návrh dodatku č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č.3/2004 – O miestnych daniach
 9. Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č.1/2006 – O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 10. Návrh rozpočtu mesta na roky 2008- 2010
 11. Koncepcia rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom v tepelnej energetiky
 12. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom
 13. Schválenie zámeru prijatia úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na realizáciu výstavby 100 nájomných bytov na Ul.Čachtickej
 14. Správy o výsledkoch z následných finančných kontrol v MsKS a TSM Nové Mesto nad Váhom, návrh plánu činnosti HK na 1.polrok 2008
 15. Odpovede na pripomienky poslancov
 16. Rôzne
 17. Schválenie uznesení, záver
- red -
07.12.2007

Fotogaléria

Mestské zastupiteľstvo NMnV


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet