ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > NMnV stratégiu rozvoja vypracuje s občianskymi združeniami

NMnV stratégiu rozvoja vypracuje s občianskymi združeniami

NMnV stratégiu rozvoja vypracuje s občianskymi združeniami

Nové Mesto nad Váhom – Včera sa uskutočnilo prvé rokovanie miestnych občianskych združení s predstatviteľmi Mesta Nové Mesto nad Váhom o tvorbe plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (PHSR). Na stretnutí bola dohodnutá spolupráca nielen na samotnom vypracovaní PHSR, ale aj na žiadosti o finančné prostriedky z fondov EÚ.


S prednostom MsÚ Ing. Dušanom Današom rokovali RNDr. Daniel Darida z o. z. Brečtan a Tomáš Šarman z o. z. Genius loci. Podľa Šarmana by začiatok samotného procesu tvorby PHSR mal byť už v apríli 2006. Z časového hľadiska je cieľom mesta a oboch občianskych združení schválenie PHSR mestským zastupiteľstvom na jeseň tohto roku.

Do konca marca by chcelo Nové Mesto nad Váhom požiadať o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov. Občianske združenia budú spolupracovať aj na tejto žiadosti. Výzvu vypísalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v rámci operačného programu Základná infraštruktúra – opatrenie Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky. Termín uzávierky prijímania žiadostí stanovený na 11.30 h 31. marca 2006.
- redakcia -
14.03.2006

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet