ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > PÁR SLOV K VODE...

PÁR SLOV K VODE...

PÁR SLOV K VODE...

Svetový deň vody – 22. marec
22. marec bol vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na Konferencii v Rio de Janeiro. Svetový deň vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s odporučeniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali implementácii odporúčaní medzinárodnej rady a vytýčili konkrétne aktivity na úrovni svojho štátu. Každý rok je jedna z nominovaných agentúr OSN poverená oslavou a propagáciou novej témy, ktorú riadi Administratívny výbor pre koordináciu vodných zdrojov. Pre rok 2006 bola vyhlásená téma Voda a kultúra.


Svetový deň vody je kľúčovým pre zameriavanie pozornosti na:

 • určenie problémov týkajúcich sa zásobovania pitnou vodou
 • dôležitosť ochrany a zachovania zdrojov vody a pitnej vody
 • zvýšenie účasti a spolupráce vlád, medzinárodných agentúr, mimovládnych organizácií a súkromného sektora

Viete o vode, že ...

 • voda je najrozšírenejšou látkou na Zemi, pokrýva 71 % zemského povrchu
 • celkové množstvo vody na zemeguli (v oceánoch a moriach, v riekach, jazerách, močiaroch, v atmosfére, pôde, rastlinstve a živočíšstve, v ľadovcoch i pod zemským povrchom) sa odhaduje na cca 1.500 mil. km3
 • z toho viac ako 97 % je však voda slaná, len asi 2,6 % je voda sladká a iba 0,27 % (!) sladkej vody je vhodnej na výrobu pitnej vody (pre predstavu: ak by sme všetkými zásobami vody na Zemi naplnili 4 litrovú nádobu, dostupná sladká voda sa vojde na čajovú lyžičku)
 • 1/5 svetovej populácie nemá prístup k nezávadnej, bezpečnej pitnej vode (viac ako 1 mld. ľudí!), a 40 % (2 mld. ľudí) nemá zabezpečenú základnú hygienu
 • 2/3 prírodných katastrôf sú spôsobené vodou, vplyvom extrémov v jej výskyte, v dôsledku zmien počasia a klímy, urbanizácie v blízkosti vodných útvarov, negatívnych zásahov do krajiny atď.
 • liter odpadovej vody znečistí okolo 8 litrov sladkej vody
 • dieťa narodené v rozvinutom svete spotrebuje 30 až 60krát viac vody ako dieťa v rozvojovom svete
 • spotreba vody sa za posledných 50 rokov zdvojnásobila
 • priemerné podzemné vody sa podľa odhadov obnovujú cca raz za 1400 rokov, vody jazier raz za 17 rokov, vody močiarov raz za 5 rokov, pôdna voda raz za deň a voda riek raz za 16 dní.

VODA NA SLOVENSKU

 • slovenskými tokmi pretečie ročne v priemere 3328 kubíkov za sekundu
 • z celkového slovenského prietoku len 12 % pramení na našom území, zvyšných 88 % priteká zo susedných štátov riekami Dunaj, Morava, Dunajec, Uh, Latorica a Tisa
 • Slovensko leží na hydrologickej streche Európy, keď až tretina vôd , ktorá pramení na našom území, odteká do okolitých štátov
 • kvalita povrchových vôd sa na Slovensku systematicky sleduje od roku 1963, kvalita podzemnej vody od roku 1982
 • rozloženie zásob podzemných vôd na Slovensku je nasledovné: 56 % sa nachádza v západoslovenskom regióne, 17 % je na východnom a zvyšných 27 % na strednom Slovensku

Vodu dodáva TVS, a.s.
Prevádzkovateľom zariadení súvisiacich so zásobovaním pitnou vodou, odvádzaním a čistením odpadových vôd na území okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a časti okresu Myjava je Trenčianska vodohospodárska spoločnosť (TVS), a.s. so sídlom v Trenčíne. TVS, a.s. vznikla v roku 1999 ako právny nástupca Západoslovenských vodární a kanalizácií Bratislava, š.p. OZ Trenčín. Dnes je lídrom na slovenskom vodohospodárskom trhu.
Dôkazom toho je napríklad aj fakt, že jej patria tri prvenstvá: ako prvá a jediná súkromná spoločnosť na Slovensku nevlastní, ale prevádzkuje prevažnú časť existujúcich inžinierskych zariadení súvisiacich so zásobovaním pitnou vodou, odvádzaním a čistením odpadových vôd v regióne. TVS, a.s. je prvá a zatiaľ jediná vodárenská spoločnosť na Slovensku s majoritným podielom zahraničného vlastníka – nadnárodnej skupiny SUEZ. Ide o jednu z najväčších svetových firiem, ktoré pôsobia v oblasti energetiky a environmentálnych služieb, ako je prevádzkovanie vodárenských systémov a riadenie odpadového hospodárstva. No a do tretice je TVS, a.s. prvá na Slovensku aj v tom, že získala v oblasti kvality a environmentálneho manažmentu certifikáty ISO.

  
Voda v okrese je kvalitná
TVS, a.s. pravidelnými odbermi vzoriek a ich kontrolami dbá o to, aby sa ku spotrebiteľom dostávala len voda, ktorá spĺňa požiadavky vyhlášky č. 151/2004 Ministerstva zdravotníctva SR. Kvalita vody v trenčianskom regióne spĺňa požiadavky spomínanej vyhlášky. Vyznačuje sa dobrými senzorickými vlastnosťami, dosahuje limitné hodnoty vápnika a horčíka. To znamená, že je tvrdá, čo je žiadúce pre vodu určenú na pitie. Každý zákazník TVS, a.s. môže kedykoľvek požiadať o rozbor vzoriek vody na adrese: Biskupická 58, 91104 Trenčín, kde sa nachádza laboratórium TVS nachádza. Minimálny rozbor vody stojí asi 2473 korún, úplný rozbor asi 13 000 korún.

Ako sa voda dostane k spotrebiteľovi?

Do akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie (TVK) a.s., ktorá je vlastníkom infraštruktúry vložilo svoju vodovodnú a kanalizačnú sieť už 54 miest a obcí z okresu Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. Ani TVK však nekopíruje administratívne hranice okresov a medzi jej akcionárov patria aj obce z okresu Myjava - obce Kostolné a Hrašné.

 Na výrobu vody sa zachytáva voda zo 108 vodných zdrojov (s výdatnosťou 774,4 l/s) prevažne z podzemných vôd Považského Inovca a Bielych Karpát, ako aj z nív (nánosov) rieky Váh. Až 78 % vody sa čerpá z vodných zdrojov, 22 % sa zachytáva gravitáciou. Následne sa voda dopraví do úpravne vody, potom do vodojemov a ďalej sa rozvádza do vodovodnej siete. Plynulá dodávka je monitorovaná cez dispečing. Odpad potom putuje kanalizáciou do čistiarní a následne je očistená voda vypúšťaná do riek.


z tlačových prameňov TVS a. s. a TVK a.s. spracovala redakcia
- -red- -
23.03.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet