ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Európska únia...

Európska únia...

Európska únia...

Do Európskej únie národy vkladajú svoje nádeje a osudy, pricom si neuvedomujú, ze sa zároven \"dobrovolne\" zaväzujú plnit hlavne zákony, ktoré im EÚ bude diktovat, resp. vnucovat cez ich prezidentov a vlády, v zmysle budúcej svetovlády. Preto je naivné domnievat sa, ze národné identity nebudú dotknuté, napr. skolstvo, kultúra atd. Európska únia má ako odpoved pre túto oblast pripravené silné argumenty - volný pohyb pracovných síl a unifikáciu výroby... Ludia budú musiet mat rovnaké profesijné danosti, ovládat jazyk a zvládnut technologické procesy. A k tomu bude potrebné podriadit aj skolskú výchovu na urcitý stupen standardizácie. Avsak kde bude hranica standardizácie skolstva a odkial bude mozné naplno rozvíjat regionálne a národné systémy, to nie je urcené, ba ani priestor na rozvoj a uplatnenie prirodzenej ludskej individuality.

(PROTOKOLY v 15. sedení o tom hovoria toto: \"Gojom sme nasadili do hláv dalsiu hlúpost, totiz predstavu, ze individualita cloveka musí zaniknút v kolektíve...Pravdou vsak je, ze uz od pociatku sveta príroda vytvorila kazdú bytost odlisnú od inej len preto, aby mohla vyjadrit svoju individualitu\".)V Maastrichte sa vraj séfovia státov a vlád vtedajsích dvanástich státov Európskeho spolocenstva dohodli o zalození EÚ. Avsak prieskumy verejnej mienky takmer vo vsetkých státoch vtedajsieho Európskeho spolocenstva jasne ukázali nezáujem a nesúhlas pre toto politické zjednotenie. Preto mozno právom polozit otázku, ci títo zástupcovia boli vôbec demokraticky zvolení a oprávnení volicmi rozhodnút o národoch, ktoré zastupovali?!

Odpoved na túto otázku nám dáva vojnový rok 1944, kedy sa na kniznom trhu objavil zborník s názvom: "Regionalism and World Organization. Postwar Aspects of Europes Global Relationships. A Symposium of the Institute on World Organization, Washington DC, 1944 (v preklade: Regionalizmus a organizovanie sveta. Povojnové aspekty globálnych vztahov Európy. Sympózium institútu pre organizovanie sveta).
Vydal ho M. B. Schnapper a obsahuje príspevky desiatich autorov (napr. okrem vydavatela to boli: Arnold Brecht, Adolf B. Drucker a Oscar Jászi... Ziaden z nich nebol rodený American ani Brit), ktorí v roku 1944 spolocne ani jednotlivo, neboli séfmi vlád ani hlavou niektorého z európskych státov. Polovica z nich vsak bola obcanmi USA a ostatní európski emigranti, ktorí utiekli pred rasovými zákonmi. Z toho vyplýva, ze nemali ziadne poverenie ktoréhokolvek európskeho státu, ba ani v nich nezastávali ziadne vládne miesta! Práve na tomto sympóziu odznel tento výrok: "Ak chcete odstránit národné armády a spojit Európu hospodársky a sociálne v jeden celok, potom je zrejmé, ze k tomu potrebujeme nejakú vhodnú európsku autoritu." Táto veta vyslovená jedným zo samozvancov a vynikajúcich politológov, sociológov a ekonómov (insidrov) vo Washingtone pocas II. svetovej vojny, by mala stacit kazdému ako dôkaz, ze o Európskej únii nebolo rozhodnuté v roku 1992 v Maastrichte a uz vôbec nie hlavami státov a vlád dvanástich "suverénnych" európskych státov...!

Vznik symbolov USA a Európskej únie

V kazdom vytvorenom symbole v staroveku, novoveku, ci v súcasnosti, je zatavená myslienka bud nábozenská, politická alebo nejakej sekty, spolocnosti ci hnutia, v ktorom je zhutnená magická sila. V symbole zakliata myslienka evokuje mysle ludí, ktorí sú naverbovaní do týchto zdruzení a pod jeho velenie. Táto magická sila vlozená od prvopociatku do urcitého symbolu je v podstate nesmrtelná. Samotný symbol síce môze byt znicený a zabudnutý, ale v latentnej - "nic" nehovoriacej podobe pretrvá stárocia a dokáze ozivnút aj po tisícrociach. Ak je symbol "ozivený" v pôvodnej podobe, povstane i jeho pôvodná myslienka a magická sila odznova.

Kazdý symbol stráca svoju silu vtedy, ked je jeho tajný zmysel odhalený. V symbole je zakliate bud dobro alebo zlo. Ak je tajný význam symbolu vynesený na svetlo bozie, odhalí sa i jeho skrytá pravda, ktorá túto magickú silu dokáze s pomocou ludského umu a intelektu oslabit alebo celkom eliminovat. Tým stráca svoj ezoterický význam a evokacnú silu pre ludí. Pokial je vsak v symbole zakódovaná pravda pre nepovolaných ludí, ktorí by ho dokázali uz pri jeho zrode znicit, potom ani jeho význam v plnej nahote nestráca na magickej sile, ba naopak, este viac bude ochranou urcitej skupiny ludí alebo národa, ktorý ho stvoril.

V Bavorsku bol dna 1.5.1776 zalozený prísne tajný spolok - rád lluminátov, cize osvietencov, ktorý si vytkol za ciel zbúrat kazdú autoritu obcianskú aj nábozenskú. Zakladatelom bol Adam Weishaupt, profesor bavorskej univerzity v Ingolstadte a jeho krycie meno bolo Spartakus. Svoju filozofiu cerpal od J. J. Rouseaua a hlásal, ze vládcovia a národnosti musia zmiznút, ze clovek niesmie poznat iný zákon, nez velkú knihu prírody, a ze revolúcia musí byt dielom tajných spolocností. O revolúcii hlásal: "Ak je zámerom vseobecná revolúcia, vsetci clenovia spolocnosti (tajnej) smerujúcich k rovnakému cielu a podporujúce jedna druhú, musia nájst prostriedky, aby bez akéhokolvek zdania násilných opatrení a nepozorovane ovládli nielen vyssie a významnejsie triedy v kazdom státe, ale aj vsetky národy, vsetky nábozenstvá, aby vstepili vsade rovnakého ducha a aby v tichosti, ale co najúcinnejsie viedli rozptýlené obyvatelstvo krajin k rovnakému cielu."

Na ostrove Jekyll sa koncom roku 1910 konala tajná schôdza pre prípravu Federálneho rezervného systému. Niekomu sa bude zdat absurdné spájat mená Rothschilda, Rockefellera a Trockého so socializmom, ale vsetkým trom slúzil len ako prostriedok na dosiahnutie urcitého ciela. Neslo im o to, aby zlepsili osud robotníkov v USA, ale o to, aby získali kontrolu nielen nad co najväcsou castou výrobných prostriedkov, ale aj nad rozdelovaním vyrobených statkov.

Ako prvý prisiel s myslienkou socializmu Zid plukovník House. V roku 1912 vysla jeho kniha "Philip Dru, administrátor", v ktorej sa vyslovuje pre "socializmus", o ktorom sníval K. Marx (vl. menom Mardochaj).

Na ceste k tomuto socializmu predpokladá plk. House dva najdôlezitejsie kroky:

1) zavedenie progresívnej dane z prijmu,
2) zriadenie ústrednej státnej banky, ktorú tiez pozaduje bod 5. desatora

Komunistického manifestu, ktorý znie:

"Sústredenie úveru v rukách státu prostredníctvom národnej banky so štátnym kapitálom a výhradným monopolom."

V USA bol zavedený federálny systém v roku 1913. Dovtedy malo právo vydávat bankovky celý rad bánk, ktoré podliehali zákonodárstvu jednotlivých štátov. Paul Wargurg a jeho spolupracovníci upravili cedulové bankovníctvo tým spôsobom, ze práva emisie bankoviek boli sústredené u tzv. federálnych bánk, ktoré sú súkromnými podnikmi, teda insidrovskými. Názov "Federálna rezervná banka" si vymysleli insidri a nie je to ziadny bezný ekonomický pojem.

Federálny rezervný systém USA kontroluje zaobstarávanie penazí a úrokové sadzby, cím manipuluje celým hospodárskym dianim. Vyvoláva infláciu alebo defláciu, rozkvet alebo krízu (haussu alebo baissu hebr.), podla vlastného uvázenia zenie burzu bud nahor alebo dolu. Federálny systém je tak mocný, ze clenom Kongresu - Wrightpatman predseda House Banking Committe povedal: "V Spojených státoch sú v skutocnosti dve vlády. Jedna je riadne zostavená... a potom máme nezávislú nekontrolovanú a nekoordinovanú vládu Federálneho rezervného systému, ktorá vládne financnou silou, podla ústavy vyhradenou Kongresu..." (mozno si precítat v k nihe INSIDRI od Cary Allena).

Insidri z CFR zacali celým svojim úsilím otvárat hned po revolúcii (1917 - VOSR) komunistické Rusko svetu Spojených státov. V tých casoch vsak bola verejná mienka natolko popudená proti bolsevikom a ich barbarstvu, ze sa oficiálna vláda nemohla riadit úmyslami CFR. Preto USA az do roku 1933 bolsevikov oficiálne neuznávali. Medzitým sa sovietske hospodárstvo zosypalo na hromadu trosiek a obyvatelstvo hladovalo. Komunizmus by sa bol zrútil, keby mu neboli pomohli insidri (pretoze islo o experiment pretvorit Rusko na prvý slobodomurársky stát v Európe. Vsesvetový insidrovský stát je plánovaný ako stát socialistický !!!)

Bolsevizmus bol chránený pred zrútením Herbertom Hooverom (insider CFR a prezident USA v rokoch 1929 az 1933). Ten zaobstarával peniaze a potraviny, ktoré si Lenin a jeho bolsevici privlastnili pre svoje vlastné ciele. Tak sa im podarilo uskutocnit podmanenie hladujúcich rolníkov, ktorí dovtedy kládli odpor novým mocipánom. Zatial, co Hooverove "humánne" gesto zachranovalo sovietsky rezim, panoval v sovietskom hospodárstve úplný chaos. A tu vstúpili do akcie insidri: Rockefeller, Harriman a Vanderlipp. Jedným z prvých bol Vanderlipp. Rothschildov agent spiklenec a prezident Rockefellerovej National City Bank, ktorý prirovnával Lenina (vl. menom Uljach Ben Elizar Uljanov) k Georgovi Washingtonovi (?!).


Symbol dolára sa skladá z písmena "S" a znamená SLOBODA...

V ezoterickej reci je v písmene tiez zakódovaný Sionizmus a Slobodomurárstvo. Dve kolmé priamky cez písmeno "S" na jednej strane vyjadrujú ROVNOST... V skutocnosti vsak kolmice urcujú dve cesty vedúce k vítazstvu. Tá prvá je cesta Sionistov a druhá cesta Gojov. Tieto cesty sú vlastne rovnobezky, ktoré sa nikdy nemôzu spojit. Preto tajné BRATSTVO jestvuje len medzi sionistami a slobodomurármi. Ide o dva rôzne svety, ktoré navzájom rozdeluje nábozenstvo, politická ideológia a ciel. Písmeno "S" tvorí v hornej polovici polkruh, ktorý predstavuje západnú sféru a v dolnej polovici východnú sféru svetového financného vplyvu teda rozdelenie sveta. Bohatý kapitalistický Západ a chudobný socialistický Východ.

Zároven v tomto rozdelení spocíva aj hlavný dôvod, preco sa nemôzu tieto dva svety zjednotit... Je to vecný zápas dvoch princípov dobra a zla. Ako vidno, symbol dolára bol odvodený a stvorený zo zavádzajúceho hesla francúzskej revolúcie: LIBERTÉ. ÉGALITÉ, FRATERNITÉ ale ludu bol zamlcaný pravý význam týchto hesiel:

SLOBODA - znamená, ze slobodný môze byt duch, ale nie fyzické telo, lebo inak ide o svojvôlu alebo právo silnejsieho. Sloboda je obmedzená nielen prírodnými zákonmi, ale aj ludskými, ktoré "mocní sveta" urcujú ako morálku a povinnost...

ROVNOST - platí iba pre materiálnu sféru, kedze vsetci máme rovnaký obsah zalúdka. Duchovne a dusevne je vsak kazdý z nás iný svojími vrodenými (karmickými) danostami, schopnostami a jedinecnou individualitou. Preto sa nemôze porovnávat clovek a zviera, den a noc, strom a klas, voda a ohen, zem a vzduch...

BRATSTVO - nebolo uz medzi Kainom a Ábelom... Preto nemôze v bratstve zit vrah a jeho obet, dobyvatel a otrok, bohác a chudobný, hladný a sýty, vlk a ovca...

Uvedené pojmy sa zamienajú, pletú a abstraktne proklamujú, co uvádza ludí do omylov a zmätkov. Pôsobia ako katalyzátor. Pod ich revolucným vplyvom davy bedárov vedené slobodomurármi a jakobínmi zlikvidovali dovtedajsiu francúzsku vládnu elitu národa - krála, slachtu, krestanské duchovenstvo.

Situácia v spolocnosti sa vyhrotila do dvoch polarit - stúpenci Republiky a jej odporcovia. Neskôr sa zacalo razit heslo, ktoré prevzali aj komunisti a teraz v trochu "vylepsenej" forme i prezident USA - Bush: "Kto nejde s nami, je proti nám"! Z toho vidno, ze táto myslienka je "vecná" a pochádza od toho istého duchovného otca...

Abbé Barruel cituje vo svojich Pamätiach jakobinizmu hlavnú zásadu Jakobínov pre vyvolanie revolúcie: "Núdza a zmýslanie sú dva cinitele, ktoré nutkajú kazdého cloveka k cinom. Spôsobte núdzu, ovládnite zmýslanie a zvrátite vsetky súcasné poriadky, hoci by sa javili co najviac stabilizovanými". Apokalypsa novodobých dejín je pred dverami vsetkých státov...

Základ vlajky Európskeho spolocenstva tvorí modrý podklad, (modrá farba znamená základnu verných, resp najpocetnejsie modré lóze vo svete) v kruhu (ktorý symbolizuje svetovládu pod zverokruhom, cize na zemeguli) je umiestnených dvanást (ako pôvodných hebrejských kmenov) zltých hviezd (ktoré Zidia museli povinne nosit na odeve v nedávnej minulosti).

Roku 1848 sa februárova revolúcia prehnala celou Európou. Základ k nej poskytol Marxov KAPITÁL a z neho vzisla aj myslienka na vytvorenie tajného symbolu Euromeny.

Písmeno "C" má v sebe tiez dve vodorovné priamky, ktoré z neho vytvárajú písmeno "E". V skutocnosti vsak má ten istý ezoterický význam ako kolmice na doláre idea sionistov sa nemôze stretnút ani stotoznit s ideami markantnej väcsiny obyvatelov Zeme. V symbole "C resp. E" pre zasvätencov znamená CAPITÁL nadnárodných monopolov, ktoré sú v rukách jednotlivých sionistických rodinných klanov a korporácii. Písmeno "C", ktoré pretínajú vodorovné ciary, tiez tvoria v hornej polovici polkruh, ktorý predstavuje severnú sféru (bohatých státov)a v dolnej polovici juznú sféru (chudobných státov).sveta. Tým sa kruh k svetovláde uzatvára...

A napokon, ak sa lepsie pozrieme na symbol eura, lahko v nom rozozname aj astrologický symbol Neptúna boha morí a oceánov, za ktorým lezí americký kontinent.

Roku 1997 "elita sveta" oslávila významné výrocie - 100. rokov od stretnutia popredných cinitelov slobodomurárskych lózi v Bazileji... Bilancia uplynulých sto rokov je preto viac ako varujúca:

1) odohrali sa dve svetové vojny, ktoré si vyziadali obete desiatok miliónov nevinných ludí.

2) v rôznych castiach sveta boli zámerne rozpútané krvavé revolúcie.

3) rozpadli sa styri najmocnejsie monarchie krestanskej Európy (okrem Velkej Británie (?!).

4) po I. svetovej vojne vo východnej polovici sveta bol násilím nastolený komunistický rezim. Na západnej pologuli velmoci za asistencie sionistov umoznili prosperovat demokratickým vládam.

5) kedze sa komunistický rezim (bol to prvý mohutný pokus sionistov na ovládnutie sveta) neujal v takom rozsahu, ako bol naplánovaný, nasledovala príprava a rozpútanie II. svetovej vojny Nemeckom.

Zdá sa to, ak sa na uplynulé udalosti budeme pozerat jednotlivo, nelogické, aby svetový sionizmus podporoval Nemecko vo vyhubení Zidov zo sveta. Avsak vsetky indície, ktoré sú az doteraz k dispozícii, nasvedcujú tomu, ze v skutocnosti islo o diabolský plán pre zoskupenie nielen zidovského majetku v Európe, ale aj ostatných do vojny zatiahnutých a vydrancovaných státov na jedno miesto - cize k "Zlatému telatu" - do bánk neutrálneho Svajciarska na tajné kontá!

Napriek vsetkému je nesporné, ze sa Zidia na základe holocaustu" dostali do najväcsieho povedomia sveta od pociatku svojich dejín. Vítazné mocnosti II. svetovej vojny uznali ich nárok na "staronový" stát v Palestíne, kde sa zrodil stát Izrael. Nad Tel Avivom zaviala zástava 14.5.1948 (18,01 h) v mene zidovského ludu. O desat minút po tomto akte (18,11 h) ako prvé nový stát uznali Spojené státy americké.

Netrvalo dlho (takmer do roka a do dna - 28. 5. 1949) a prezident USA Truman

bol nútený zaslat Izraelu ostrú nótu, aby sa Zidia stiahli z území, ktorých sa vojnou s Arabmi (1948/1949) zmocnili (dalsie vojny ako vieme nasledovali v rokoch 1956, 1967, 1973 a posledná spolu s USA proti Iraku roku 1990). Tento postoj Izraela (ohladom vyhnania Arabov z ich území) kvalifikoval prezident USA ako "nebezpecný pre mier" a v rozpore s rezolúciou Valného zhromazdenia OSN. Táto nóta USA koncila varovaním, ze ak bude Izrael pokracovat vo svojom postoji voci Arabom, vláda USA bude nútená prehodnotit a revidovat svoj postoj k Izraelu. Doslo to az tak daleko, ze napokon Tel Aviv zacal diktovat, resp. udávat pravidlá "politiky" Washingtonu... Zidovská nábozenská doktrína sa stala politickou skutocnostou!

 

Len na margo citovanej stati uvádzam, ze vojenský rozpocet Izraela roku 1976 bol odhadovaný na 3,3 miliardy dolárov (to bolo asi 40 % celého národného rozpoctu). K comu má slúzit toto vyzbrojovanie, ak Zidia chcú s inými národmi zit v mieri slobode rovnosti a bratstve?

Na bankovkách novej európskej meny sú vyobrazené casti katedrál, portálov s otvorenými oknami a dverami, viaduktov a mostov, ktoré hlásajú otvorenú cestu sionistom a slobodomurárom do celej Európy. Sú to predovsetkým symboly, ktorých ezoterická výpoved hovorí, co tajná svetovláda v pozadí az doteraz dosiahla... "Protokoly sionských mudrcov" nadobúdajú od ich "odtajnenia" (po Bazilejskom kongrese) jasný zmysel a hrozivý dopad. Boj o prevzatie moci nad svetom (v 1. etape ide o financie) sa uz teda zacal... Napríklad: bola tam nasmerovaná aj bývalá CSFR. Cesi, Slováci a ostatné národnosti zijúce v spolocnej republike zacali hned po "neznej revolúcii" pocitovat výpredaj národného majetku (kupónová privatizácia, holandské drazby, atd.) a nástojcivý nátlak na zivotné istoty - peniaze ulozené v bankách a sporitelniach.(Slovenská republika prestala byt ich rucitelom od konca roku 1997).

Medzinárodná maffia (marxisticko-materialistická-financná- filozofia) pod hlavickou SB, EB, MMF, OECD atd. vytýcila pre EÚ od roku 2000 zaviest jednotnú menu v clenských státoch. V jednotne zavedenej Euromene, v jednotnom jazyku a onedlho aj pod totalitnou svetovládou, bude dávny sen slobodomurárov a Dávidovej hviezdy naplnený!

Slová amerického spisovatela a politika Gore Vidala, ktoré vyslovil nedávno na festivale spisovatelov v Prahe, sú dostatocným mementom: "Vy pravdepodobne veríte tomu klamstvu, ze Amerika stelesnuje slobodu a demokraciu. Pritom to jediné, co stelesnujeme, je zisk amerických korporácií. Uvedomte si, ze 80 % nasích ludí sa nemá dobre a 19 % sa má celkom dobre, pretoze pracuje pre 1 % bohatých, ktorí vlastnia celú Ameriku a teraz aj vás. Tieto korporácie v súcasnej dobe vlastnia a ovládajú vsetko, vrátane Kongresu. Od roku 1950 viedli USA vojnu s takmer 60 krajinami sveta... Stále si musíme (vláda USA) vymýslat nejakých neexistujúcich nepriatelov, aby sme ospravedlnili, ze na armádu vydávame viac ako polovicu státneho rozpoctu. V dôsledku toho nám chýbajú peniaze na budovanie vnútornej struktúry krajiny, ktorú sme celkom opustili. Zrútil sa nám systém verejného vzdelania, nemáme ziadnu zdravotnú starostlivost, nepodarilo sa nám vytvorit civilizovanú spolocnost, sme spolocnostou cisto konzumnou. Je otrasné, ze volby u nás vyhráva ten, kto má k dispozícii najviac penazí..."

Aj Rusko je v súcasnej dobe celkom podriadené kontrole USA, Velkej Británii, Nemecka a Izraela. Uz nie je tajnostou, ze svet stojí pred financným zrútením, lebo Spojené státy americké, ktorých dolar je dnes svetovou menou, sú vnútorne zadlzené piatimi triliónmi dolárov u svojich vlastných súkromných bánk, ktoré patria zväcsa sionistom a ostatné banky z nich kontrolujú.

USA riesia situáciu schodku vo financných fiskálnych rozpoctoch tým, ze si jednoducho vytlacia chýbajúce peniaze. Týmto spôsobom vsak postupujú uz od roku 1974 v podstate vsetky státy sveta, to znamená, ze ziadna mena nie je krytá. Preto majú markantný vzostup spekulácie s nehnutelnostami, pricom vsade vo svete výroba klesá a navyse vzrastá mnozstvo obeziva nielen vo svetovom meradle, ale aj v jednotlivých státoch.

Aj preto je prvoradou úlohou pre USA zjednotenie Európy s Euromenou. Potom vraj bude vládnut svetu Dolár a Euro ako menová polarita. Tak sa konecne svetové financie ocitnú v jedných a tých istých rukách - sionistických bankárov, ktorí ich budú prelievat tak, ako bude pre ich bezodné mesce najvýhodnejsie. Ak by sa vsak nepodarilo udrzat Európsku úniu pokope, potom sa celá globálna politika USA definitívne zrúti a nastane celosvetový financný a hospodársky kolaps, proti.ktorému bol rok 1929 len slabým odvarom.

Elita

Aby sme porozumeli osudu sveta, musíme si najprv uvedomit podstatu moci a sily, jej koncentráciu a prúd. Prapodstata spocíva v dvoch struktúrach, moci vnútornej, ktorá tajne potahuje riadiace nitky sveta a sily vonkajsej - vojenskej, vrátane polície a bezpecnostných agentúr, politickej moci, financného vplyvu a ovládania sociálnej sféry.

Vonkajsia moc sa prejavuje, uplatnuje a upevnuje brutalnou fyzickou silou individua (napríklad, v státe hovoríme o diktatúre a v súkromnom zivote ide o dominantnost). Táto moc vychádza z megalománie cloveka, dodáva mu pocit elitárstva, vyuzívat výhody sociálne, financné, rôzne privilégia a moznost ovládat vsetky okolnosti vo svoj prospech. Vonkajsia moc umoznuje získat a zastávat výsadnú pozíciu v kazdej spolocnosti. Zároven taký clovek alebo ludia podlahnú ilúzii, ze sú dôlezitejsí nez ostatní, osudom predurcení alebo "vyvolení"... Doteraz tento zhubný fenomén môzeme pozorovat u politikov, poslancov, prezidentov, generálov, financníkov atd., ale aj u rasisticky zameranej elity, ktorá sa neustále povysuje nad ostatné národy. Z tejto mocenskej pozície je uz len krok k rozhodovaniu o zivote a smrti iných. Kazdá vláda si prisvojila rozhodovat o svojich zelaniach na úkor obcanov (volicov, ktorí do jej rúk vkladajú svoje nádeje na lepsí a spravodlivejsí zivot), pretoze má zároven moc vydávat zákony a nariadenia, ktorými prinúti obcanov, aby "zaplatili" za vsetky ich ciny a rozhodnutia, ktoré môzu byt v priamom rozpore s predvolebnými slubmi. Týmto spôsobom sa porusuje duchovná integrita vlády aj obcana a preto je svet súcasnosti v takom zmanipilovanom chaose.

Demokracia nie je nic iné, len zmodernizovanou alternatívou minulosti, ked boli u moci králi, slachta, duchovenstvo, a ktorých nahradil prezident, vláda a parlament. V demokracii sa majú dobre zbohatlíci, ktorí vystúpili po spolocenskom rebrícku a docasne sa zaclenili medzi "vsemocnú" mocenskú silu a elitu. Kto má v demokracii peniaze, môze si uzívat zivot naplno, ale komu chýbajú, je v podstate ako poddaný bez osobnej slobody v stredoveku.

Dopad daní na ludí v demokracii (hlavne terajsieho východného bloku) je obrovský, ozobracuje ludí, spomaluje ich vývoj a donucuje pracovat polovicu pracovnej doby pre stát. Vládnuca elita vseobecne obyvatelmi pohrda, povazuje ich za prítaz, o ktorých sa musí starat.

Je nesporný fakt, ze vsetci na Zemi sme v rukách elitnej skupiny byrokratov, s gigantickým financným kapitálom, ktorím ludstvo nikdy nedalo a nedá oficiálnu moc. Preto na manipuláciu ludstva nemajú ziadne právo. Elita sveta vie, ze ludstvo sa dobrovolne nikdy nevzdá práva na dôstojný zivot a osobnú slobodu. Preto stále hlasnejsie zaznievajú hlasy na vsetkých kontinentoch proti oligarchii mocných, ktorí si osobujú vo vsetkom diani sveta to právo, ktoré patrí jedine Bohu.

Rec je o americkej organizácii "Establishment". Príslusníci tejto skupiny sa nazývajú "Insidri" (zasvätenci), ktorí stoja v ohnisku velkej svetovej politiky a sú zasvätení do jej velkých tajomstiev. Svedectvo o tejto organizácii podal prof. Georgetownskej univerzity vo Washingtone Carrol Guigley v knihe TRAGÉDIA A NÁDEJ, ktorá vysla v roku 1916 súcasne v New Yorku a Londýne. Avsak okamzite ju vsak organizácia z knihkupectiev skúpila... V knihe hovorí: "Viem o operáciách tejto siete, pretoze som ju pred 20 rokmi studoval a bolo mi dovolené, aby som dva roky skúmal jej tajné záznamy a dokumenty. Nepocitujem ziadny odpor voci tejto organizácii ani proti väcsine jej clenov a cielov, pretoze väcsinu svojho zivota som bol v spojení s nou a s jej pocetnými nástrojmi. V minulosti, ale aj nedávno som protestoval proti niektorým politickým opatreniam... Ale moje hlavné výhrady sa v podstate týkajú skutocnosti, ze si praje zostat neznáma a ja oproti tomu verím, ze jej úlohy sú v dejinách natolko významné, ze je nevyhnutné, aby sa stala známou". Potom vydal dalsie svedectvo American Cary Allen v knihe INSIDRI a vlastnými poznámkami doplnil toto dielo prof. Guigleyho.

Autorom myslienky establishmentu je anglický zlatý a diamantový magnát Cecil Rhodes (1853-1902), ktorý pre britskú rísu získal juhoafrické územie, po nom nazvané Rodézia. Jeho bankármi boli Rothschildovci. Vo svojej prvej záveti objasnuje ciel svojho zivota takto: "Rozsírit britské panstvo na celý svet... zalozit tak velkú moc, ze by sa vojny stali nemoznými a podporovat záujmy ludskosti". To znamená, ze myslienka svetovlády nepochádza od Zida, ale od Anglicana. Z toho tiez vyplýva, ze génius Zidov nespocíva v ich vynachádzavosti, ale v podivuhodnej schopnosti zúzitkovat jestvujúce myslienky alebo zariadenia vo svoj prospech. A tento fakt sa neustále potvrdzuje v celých dejinách zidovstva...

V roku 1888 Rhodes odkázal svoj nesmierny majetok aj svoje plány Rothschildovcom, ktorí ich realizáciou poverili svojho agenta Lorda Alfreda Milnera, ktorý vystúpil na historickú scénu v súvislosti s financovaním bolsevickej revolúcie v Rusku. (Na margo uvedeného, upozornujem opät citatela na mapu z roku 1888, v ktorej sa hovorí o "Cecho-Slovákoch"... Táto mapa zároven dokumentuje, ze islo o plán pripojenia západnej Európy k impériu Velkej Británie).

Establishment ako organizácia bola zalozená v roku 1891 a mala názov The Round Table (Okrúhly stôl). Jej cielom bolo ovplyvnovat zahranicnú politiku.

V Spojených státoch vtedy pôsobili dvaja významní spolupracovníci Rothschildovcov - "plukovník" Edward Mandell Hous (1858 - 1938) príslusník rádu Iluminátov a druhým muzom bol Jacob Schiff. E. M. House bol aj tvorcom novej politiky prezidenta W. Wilsona, ktorá znamenala prielom do tradície americkej zahranicnej politiky, a ktorá trvala prakticky celých 121 rokov od prvého prezidenta USA G. Washingtona. Plk. House tiez vytvoril mohutné a dokonalé spojenie vsetkých medzinárodných bankárov v New Yorku ako boli: Paul a Felix Wartburgovci, Otto H. Kahn, Louis Marbugr, Henry Morgenthau, Mortimer Schiff, Herbert Lehman a rovnako silné spojenie nadviazal aj s rozhodujúcimi európskymi bankármi. Bez výnimky to boli vsetko Zidia.

House tiez dokázal presvedcit prezidenta W. Wilsona, ze USA majú misionárske poslanie (tajné poslanie prvého slobodomurárskeho státu), ktorého cielom je záchrana sveta pre demokraciu, a vytvorenie federácie vsetkých národov, ktorá by zachránila vznik dalsích vojen (ako vidno, osvojil si myslienku zo záveti Cecila Rhodesa a aplikoval ju na Spojené státy)!

Klan Rothschild - Wartburg - Schiff - House sa vytvoril pocas presadenia federálnaho rezervného systému. Výdatným pomocníkom klanu bol v tejto veci Woodrov Wilson, ktorému sa za to dostalo podpory v jeho prezidentskej kandidatúre. Ako prezident USA otvoril Zidom aj vládne dvere. Tak sa stal plukovník House prvým osobným poradcom prezidenta W. Wilsona (jeho zivotopisci dokonca tvrdia, ze prezidentom bol v skutocnosti House). Paul Wartburg sa stal predsedom Federálneho rezervného úradu. Zidovský bankár Bernard Baruch sa stal predsedom úradu pre vojnový priemysel a Rothschildov spolocník Eugene Meyer viedol úrad pre financovanie vojny a neskôr (po skoncení II. svetovej vojny) sa stal riaditelom Svetovej banky.

Po I. svetovej vojne sa zidovskí insidri rozhodli rozsírit svoj establishment o nezidovských úcastníkov - o tých najvplyvnejsích. Patril k ním oceliarsky král John Pierpont Morgan ml. (spickový agent Rothshildovcov v USA) a petrolejársky magnát John Davison Rockefeller, pokladaný za najbohatsieho muza sveta. K ním sa pripojili aj významní politici ako bol: Walter Lipman, John Foster Dulles, Allan Dulles a Kristián Herter. Táto spolocnost dokázala patricným spôsobom ovplyvnit parízske mierové konferencie. Mierových rokovaní vo Versailles sa napríklad ako clen americkej delegácie zúcastnil aj Paul Wartburg, zatial co medzi clenmi nemeckej delegácie bol jeho brat Max Wartburg...

... V roku 1921 bol zalozený americký establishment s názvom Council of Foreign Relations - CFR (Rada pre zahranicné vztahy) so sídlom v New Yorku. Na ustanovujúcej listine figurujú velké mená ako Jacob Schiff, Averell Harimann (zeleznicný magnát a vedúci vplyvného týzdenníka "Newsweek". Rooseveltom bol poverený mnohými dôlezitými diplomatickými misiami, najmä do ZSSR, kde sa stal nakoniec velvyslancom), Frank Vanderlipp (bol prezidentom National City Bank, ktorá patrí Rothshildovcom), senátor Nelson Aldrich (bol po matke Rockefellerovým vnukom a stal sa hlásnou trúbou insidrov v senáte), Bernard Baruch, J.P.Morgan, a J. D. Rockefeller. Velkou akciou insidrov bolo zalozenie SPOJENÝCH NÁRODOV v júni 1945. V americkej delegácii bolo 47 clenov CFR.

Od nástupu F.D.Roosevelta do funkcie prezidenta v roku 1933 az dodnes boli vsetci ministri zahranicných vecí USA, s výnimkou troch, vsetci clenmi CFR. Tiez najvýznamnejsí clenovia vlády prezidenta Jamesa Cartera bolo insidri: minister zahranicných vecí Cyrus. A. Vance, zidovský minister financií Michael W. Blumenthal a prezidentov vojenský poradca Zbigniew Brezinski.

Insidri majú v rukách mohutné tlacové a iné masmediálne zázemie. Kontrolujú vsetku tlac v USA a nepriamo aj celého sveta. Ak niektorá tlac zacne písat proti insidrom, coskoro zaznamená prudký pokles inzertných objednávok a musí svoje písanie bud zmenit alebo skrachuje. Preto sa o CFR vo vsetkej svetovej tlaci zaryto mlcí, hoci má okolo 1.500 oficiálnych clenov.

(Najlepsím svedectvom o moci zidovského establishmentu a o americkej slobode je prípad automobilového krála Henryho Forda, ktorý v roku 1920 vydal knihu MEDZINÁRODNÝ ZID. Onedlho bol zatiahnutý do niekolkých súdnych procesov, pozastavili mu úvery, takze sa ocitol vo velmi zlozitej financnej situácii. Nakoniec sa podrobil a ospravedlnil Zidom verejným listom. Jeho kniha uz viac nevysla...)

Ked vypukla európska vojna (II. svetová), bolo jasné, ze USA budú musiet celit mimoriadnym problémom... Preto uz koncom roku 1939 bol na návrh CFR zvolený výbor pre povojnové problémy (z toho zároven vyplýva, akí si boli sionisti istý výsledkom vojny !!!). Tento výbor sa skladal z vysokých úradníkov ministerstva zahranicia, z ktorých az na jedného boli vsetci clenovia CFR.

Plody usilovnej práce tohto výboru obsahuje tajný list prezidenta Roosvelta z 20. februára 1943, adresovaný istému Zidovi - Zarubskému, ktorý pôsobil ako spojka medzi Roosveltom a Stalinom. Tento list sa uz v marci 1944 dostal do rúk spanielského ministra zahranicia a neskôr bol publikovaný spanielským velvyslancom vo Washingtone M. Doussinagusom v knihe SPANIELSKO MALO PRAVDU, vydanej v roku 1946. V liste sa okrem iného hovorí: "Portugalsko, Spanielsko, Taliansko a Grécko sa pod ochranou Anglicka budú rozvíjat smerom k modernej civilizácii, ktorá ich vyvedie z ich historického zaostávania. ZSSR poskytneme prístup k Stredozemnému moru, vyhovieme jeho zelaniam, pokial ide o Finsko a Pobaltie a od Polska budeme pozadovat porozumenie a kompromis. Stalinovi ponecháme siroké pole pre expanziu do malých státov východnej Európy, pricom sa bude prihliadat na práva Juhoslávie a Ceskoslovenska, ktoré sme im dlzní za ich vernost. Stalin dalej získa územia, ktoré boli docasne odtrhnuté od velkého Ruska. Hlavné bude rozdelenie Tretej Ríse a zaclenenie jej casti do iných územných celkov tak, aby vznikli nové státy, úplne od nej odpútané, a tak definitívne zmizne nemecké nebezpecenstvo a jeho ohrozovanie ZSSR, Európy a celého sveta". Obsah tohto listu potvrdzujú aj pamäti kardinála Spellmana z roku 1962.

Az teraz si môzeme utvorit jasný obraz o tom, preco boli zotrocené státy a napísané krvou dejiny Estónska, Lotysska, Litvy, Polska, Rumunska, Juhoslávie, Albánska, Madarska a Ceskoslovenska.

Národy si coraz nástojcivejsie uvedomujú, ze budúcnost ludstva nie je v hromadení bohatstva, zväcsovaní ziskov a dobývania nových obchodných teritórii. To mohlo platit v dobách, ked nás na matke Zemi zilo promile z toho, co dnes. Budúcnost ludstva spocíva jedine v spravodlivom prerozdelovaní spolocného bohatstva, ktoré nám poskytuje nasa planéta, ktoré vlastnými rukami tazí a spracováva práve tá obrovská masa ludstva a z práce ktorej si v plnom blahobyte zijú iní, tzv. ludské pijavice. Práca "v potu tváre..." je v súcasnosti dehonestovaná na najväcsiu mieru. Vsetky skutocne cenné hodnoty, ktoré nosí ludstvo v sebe a kazdý jedinec zvlást, v konzumnej spolocnosti zotreli peniaze a oslepujúci lesk zlata.

Na vine vsetkému je vsak aj to, ze si ludstvo nechalo vnútit s nástupom marxizmu-leninizmu aj západný systém lineárneho myslenia (minulost, prítomnost, budúcnost - zacínajúca od primitivizmu k dokonalosti...), namiesto toho, aby sa vrátilo k mysleniu v kruhu, k viere a istote vecne sa vracajúcich cykloch zivota.

Prevazná väcsina ludstva dávno zabudla, ze cyklický návrat vsetkých udalostí je prírodný zákon: "To, co bolo, to aj teraz je, a co bude, uz tu bolo - lebo Boh obnovuje vsetko to, co pominulo" - Kazatel 3, 15. V tomto, pre väcsinu ludí, zabudnutom zákone večného cyklu, spočíva naša súčasná nemohúcnost, ktorú využívajú k vlastnému prospechu tí, ktorí nás vedia práve na základe neznalosti tohto prírodného zákona manipulovat ako stádo.

Smutné tiez je, ze si ludstvo nechalo materializmom vnútit iluzornú vieru, ze samo môze rozhodovat o svojej budúcnosti. Tým sa vsak ocitlo v diabolskej pasci, z ktorej sa mu doposial nepodarilo bez ujmy uniknút...

"Musí to vyzerat demokraticky, ale vsetko musíme mat vo svojích rukách a pod kontrolou" - tak znelo nepísané heslo komunistov po II. svetovej vojne a tak tomu je aj dnes v postkomunistických krajinách, ktoré sa pretransformovali na ranokapitalistické státy, pod taktovkou financnej elity sveta.

Frantisek Steffek - astrológ (klikni a zobrazí sa originál)
Bratislava
(Copyright úryvky z kapitol pripravovanej knihy "APOKALYPSA PLANÉTY" - symboly rozlústil a navrhol autor)
- Frantisek Steffek -
30.03.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet