ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Zelenú vodu bude mať tretí nájomca

Zelenú vodu bude mať tretí nájomca

Zelenú vodu bude mať tretí nájomca

25. 4. 2006 sa mesto na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Nového Mesta nad Váhom rozhodlo do tretice prenajať svoje pozemky podnikateľskému subjektu. Po spoločnosti Ardea, ktorá mala prenajatú Zelenú vodu od 90- tych rokov, prišiel v októbri 2004 nádejný investor Quick-Food. Avšak očakávania neboli naplnené a od septembra tohto roku sa nádeje presúvajú na BOLT s.r.o.


Už po prvom lete (2005) vyvíjania podnikateľskej činnosti firmou Quick-Food bola porušená zmluva neplnením záväzkov z nájmu. Mesto sa bohužiaľ zbadalo neskoro a polročná výpovedná lehota pre tento subjekt začala plynúť až od februára (koniec 31. 8. 2006). Znamená to, že spoločnosť Quick-Food bude v rekreačnom stredisku ešte jednu sezónu. Vznikla tak patová situácia, kedy mesto zo svojich pozemkov nemôže vyhodiť nájomcu, ktorý mešká s platením nájmu a nechá ho tam ešte jedno leto.
Ponuka nového záujemcu – BOLT s.r.o. - znie na začiatok nájmu od septembra 2006. Spoločnosť si trúfa naplniť zámer Nového Mesta nad Váhom – vybudovať rekreačný areál s celoročným využitím vďaka geotermálnemu vrtu.
BOLT s.r.o. ako i jej sesterské spoločnosti BOLTON s.r.o. a SCENERY a.s. vyvíjajú už dlhšiu dobu investorskú a stavebnú činnosť v tomto regióne ako aj na celom Slovensku. Ambíciou ich investorských aktivít je aj podnikanie v turistickom ruchu prioritne v našom regióne. Cieľom ich snaženia je vybudovať v uvedenej lokalite objekty slúžiace rozvoju turistického ruchu, ako je vodný svet (aquapark) a zábavný park vrátane komplexnej infraštruktúry prislúchajúcej tomuto projektu s celoročnou prevádzkovou využiteľnosťou. Predpokladá sa, že takáto investícia prinesie efekt regionálneho významu v podobe možnosti rozšírenia služieb návštevníkom zábavného centra v širšom okolí.

Časový plán investície

Rok 2006

apríl – máj => uzatvorenie zmluvy medzi mestom a investorom
máj – júl => vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu geotermálneho vrtu
júl – september => Získanie stavebného povolenia na realizáciu geotermálneho vrtu
október – november => začatie realizácie geotermálneho vrtu
máj – august => prípravné projektové práce na realizáciu projektovej dokumentácie zábavného centra a získanie podkladov a podmienok dotknutých úradov, osôb alebo inštitúcií
august – december => schvaľovanie projektovej dokumentácie (štúdia) a podmienok na realizáciu ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie a zmeny územného plánu lokality Zelená voda v súlade so schválenou koncepciou projektu
máj – december príprava investorskej štruktúry a majetko-právne usporiadanie dotknutých pozemkov

Rok 2007
január – jún => realizácia GVC a komplexné skúšky výdatnosti zdroja
január – jún => zmena územného plánu lokality Zelená voda (po schválení by mal nahradiť územné konanie)
jún – október => realizácia projektovej dokumentácie na stavebné konanie
január – jún => príprava a realizácia investorských zmlúv, založenie investorskej spoločnosti resp. vstup spoluinvestorov do firmy BOLT
jún – december => príprava infraštruktúry projektu a výber dodávateľov

Rok 2008
január – marec => príprava realizačného projektu stavby
marec – apríl => začiatok stavby

Ukončenie výstavby investície sa predpokladá v júni 2009 v závislosti na rozsahu schváleného projektu. Z hľadiska investorskej skladby a financovania projektu sa dá investícia rozdeliť na 2 etapy.
I. etapa – všetky prípravné a projektové práce vrátane geotermálneho vrtu sa bude financovať z vlastných zdrojov
II. etapa – samotná realizácia projektu z prostriedkov investičného fondu ERSTE Bank
Preferuje sa možnosť scelenia všetkých potrebných pozemkov mesta Nové Mesto nad Váhom a následný investorský vstup mesta do projektu.

- redakcia z materiálov na 21. zasadnutie MsZ -
29.04.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet