ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > CHKO Malé Karpaty oslavuje tridsiatiny

CHKO Malé Karpaty oslavuje tridsiatiny

CHKO Malé Karpaty oslavuje tridsiatiny

CHKO Malé Karpaty je jediné veľkoplošné chránené územie vinohradníckeho charakteru. Malé Karpaty predstavujú okrajové pohorie vnútorných Karpát, rozkladajúce sa v ich juhozápadnom cípe a tiahne sa od Bratislavy až po Nové Mesto nad Váhom.


Sú jadrové pohorie so špecifickým vývojom kryštalinika, s obalovou aj príkrovovými jednotkami. V území vystupujú granitoidné horniny, vápence, bridlice, fylity, amfibolity a ďalšie horniny jadrových pohorí.

Jediná sprístupnená jaskyňa v CHKO je jaskyňa Driny (dlhá 680 m) v Smolenickom krase, zaujímavá svojou genézou a bohatou sintrovou výzdobou.
Z kultúrno - historického aspektu je významná jaskyňa Deravá skala pri Plaveckom Mikuláši, ktorú osídľoval človek už v staršej dobe kamennej a jaskyňa Veľká pec pri Vrbovom.
Územie z veľkej časti pokrývajú listnaté lesy s bukom, jaseňom štíhlym, javorom horským a lipou. Z nepôvodných drevín sa tu vyskytuje gaštan jedlý.
V teplomilných trávinno - bylinných spoločenstvách sa vyskytuje hlaváčik jarný, zlatofúz južný, poniklec veľkokvetý, klinček Lumnitzerov. K druhom, ktoré tu majú jediný výskyt na Slovensku, patrí listnatec jazykovitý, ranostaj ľúbi, rašetliak skalný.

Malé Karpaty majú druhovo pestré živočíšstvo. Zistilo sa tu doteraz 700 druhov motýľov a okolo 20 druhov mravcov. Z bohato zastúpeného vtáctva možno z okolia hradných zrúcanín spomenúť napríklad skaliara pestrého a skaliarika sivého. Sokol rároh má v Malých Karpatoch najhojnejší výskyt na Slovensku. Z ďalších druhov vtákov v oblasti hniezdia napríklad bocian čierny, včelár obyčajný, hadiar krátkoprstý, výr skalný, myšiarka ušatá, lelek obyčajný.

Vodopád a kanibali v Malých Karpatoch - výlet na Molpír
The Occasional Waterfall in the Hlboca Valley

Vodopád v Malých Karpatoch? Naozaj existuje, ale iba občas a preto sa volá Občasný. Celkom dobre by sa tiež mohol nazývať jarný, pretože voda z neho padá len na jar, keď sa topia ľady. Tento malokarpatský zázrak sa nachádza v tiesňave Hlboča nad Smolenicami. Voda padá z deväť metrov vysokého skalného stupňa. Do tiesňavy vedie modro značkovaný chodník priamo z obce. Škoda, že vody nie je toľko, aby zásobovala vodopád po celý rok, ale pri návšteve tejto lokality nikdy neobídete "nasucho". >>>


Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty bola zriadená vyhláškou MK SSR č. 64/1976 Zb. zo dňa 5. mája 1976 v znení Zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. a novelizovaná vyhláškou MŽP SR č. 138/2001 Z.z. zo dňa 30. marca 2001.Starostlivosť o územie zabezpečuje:  Správa CHKO Malé Karpaty, Pažitná 84,  917 01 Trnava

Zdroj: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky www.sopsr.sk
- redakcia -
05.05.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet