ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Školské športové stredisko ohrozené - otvorený list

Školské športové stredisko ohrozené - otvorený list

Dohoda o zriadení školského športového strediska na Základnej škole na Štúrovej ulici je, zdá sa, v nedohľadne. Celý proces vzniku komplikuje rôzny výklad súčasnej platnej legislatívy SR zo strany ŠKM, ktoré v okolitých obciach už úspešne spolupracuje touto formou s miestnymi školami a zo strany MsÚ oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry v Novom Meste nad Váhom ako zriadovateľa spomínanej školy.


02. mája 2005, Nové Mesto nad Váhom

Mestský úrad, Oddelenie školstva, mládeže a telesnej kultúry
Mgr. Dušan Hevery, Čsl. Armády 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Vec: Žiadosť – otvorený list!
Vážený pán Hevery,

na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia našej organizácie, ktorou je občianske združenie Športový klub Mladých v Novom Meste nad Váhom a rokovaní so zástupcami nižšie uvádzanej školy, sme pristúpili k dohode o zriadení Školského športového strediska na Základnej škole na Štúrovej ulici v Novom Meste nad Váhom.

Tomuto rozhodnutiu predchádzala niekoľkoročná korektná a nadštandartná spolupráca s touto školu vysoko podporovaná vtedajším riaditeľom školy PaedDr. Danielom Luptákom, počas ktorej členovia ŠKM okrem iného vypracovali a pripravili pre základnú školu projekt pre Otvorenú školu. Celý projekt úspešne obhajovali u poskytovateľa dotácie MŠ SR zástupkyňa školy p. Miškovičová a náš odborný pracovník, na základe čoho bola uvedenej škole poskytnutá už v roku 2003 dotácia vo výške 50.000,- Sk na činnosť mládeže. S vtedajším riaditeľstvom školy sme sa dohodli na ďalšej spolupráci, ktorá mala vyústiť do vytvorenia Školského športového strediska.

S ohľadom na situáciu, ktorá následne vznikla, sme museli počkať na zvolenie novej riaditeľky. Počas „mŕtveho“ obdobia sme dokázali nielen založiť, ale myslíme si, že aj v celku úspešne rozbehnúť činnosť Školských športových stredísk na základných školách v okolí Nového Mesta nad Váhom ( ich činnosť je prezentovaná na našej internetovej stránke www.skm.sk ).

Pri vytváraní nových školských športových stredísk, či už na školách alebo na miestnych úradoch zodpovední pracovníci doteraz vítali našu iniciatívu skutočne pozitívne. Pri spoločných rokovaniach sme vždy nachádzali také riešenia, ktoré všetky boli vhodné pre dotknuté strany a prinášali maximálny prospech predovšetkým deťom a mládeži.

O to prekvapujúcejším a pre nás aj preto nepochopiteľnejším je Váš nesúhlas so zriadením Školského športového strediska na Štúrovej ulici v Novom Meste nad Váhom, ktoré má byť presne takým, aké máme vytvorené s ostatnými šiestimi základnými školami.

Na základe uvedeného som Vás dňa 26.4.2005 osobne navštívil a požiadal Vás o vysvetlenie. Na moju otázku, aký je dôvod zriaďovateľa, aby nepodpísal Zmluvu o zriadení Školského športového strediska, ste mi odpovedali, že súčasná legislatíva to neumožňuje a odporučili ste ma, že máme počkať na nový zákon, ktorý sa pripravuje.

Dovoľujeme si Vás touto cestou požiadať o vysvetlenie, prečo keď podľa Vášho vyjadrenia nie je možné údajne zakladať školské športové strediská, Ministerstvo školstva SR vypísalo dotácie pre projekt Otvorená škola – oblasť športu, kde v bode 2. Oblasti grantu písmeno a) uvádza ako cieľovú skupinu aj školské športové strediská?

Všetky naše školské športové strediská, ktoré sme spoločne so základnými školami a ich zriaďovateľmi vytvorili, máme riadne ich zaregistrované na Slovenskej volejbalovej federácii ( ďalej len SVF ) a v súlade so smernicou MŠ SR sú jeden krát ročne hodnotené.

Ak teda podľa Vás, nie je možné podľa súčasne platnej legislatívy zriadiť školské športové stredisko, čo môže vytvoriť občianske združenie, ktoré má vo svojich Stanovách starostlivosť o deti a mládež v oblasti športu, v spolupráci so školami a inými dobrovoľnými organizáciami, aby mohli deti využívať vo svojom voľnom čase športové zariadenia škôl(v zmysle nariadení a doporučení MŠ)? Akým spôsobom môže právne existovať spolupráca občianskeho združenia a školy (ktorú zastupuje zriaďovateľ), aby na činnosť tohto subjektu bolo možné poskytnúť z MŠ dotáciu cez SVF (tak ako sa to v praxi deje u existujúcich ŠŠS - viď www.svf.sk – mládež)?

Budeme Vám veľmi povďační, keď nám navrhnete riešenie, ktoré bude v súlade so zákonom a bude spĺňať požiadavky MŠ v naplnení ich myšlienky OTVORIŤ ŠKOLU PRE DETI.
Vzhľadom k Vášmu doteraz odmietavému postoju pravdepodobne už nestihneme podať žiadosť na MŠ ako ŠŠS pri základnej škole na Štúrovej ulici na dotáciu v rámci projektu OTVORENÁ ŠKOLA OBLASŤ ŠPORTU - ROK 2005 a značne to zasahuje aj do plánu činnosti našej organizácie v nasledujúcom období.

Pretože ide o deti nášho mesta, ktoré majú záujem o šport dávame Vám na základe rozhodnutia VZ našej organizácie na vedomie, že tento list je verejný a preto ako verejný bude umiestnený na našej webovej stránke a na stránkach regionálneho informačného centra. Očakávame z Vašej strany riešenie, ktoré umožní deťom v čo možno najväčšom meradle využívať športové priestory škôl. Pre urýchlenie vyriešenia celej záležitosti sme schopní a ochotní spolu s Vami vyvolať rokovanie priamo na MŠ SR, aby sa celá záležitosť zbytočne nepredlžovala.

Ďakujeme za porozumenie.
S pozdravom Peter Marták, viceprezident ŠKM

Na na vedomie: PaeDr.Oľga Lobíková, ZŠ Štúrová ulica

- Peter Marták, ŠKM Nové Mesto nad Váhom -
20.05.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet