ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Ministerstvo školstva SR podporí budovanie jazykových laboratórií

Ministerstvo školstva SR podporí budovanie jazykových laboratórií

Ministerstvo školstva SR v úsilí zlepšiť vyučovanie cudzích jazykov vyzýva školy, aby sa zapojili do projektu „Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy“.


Školy môžu dostať finančné prostriedky na vytvorenie, resp. dobudovanie nových jazykových laboratórií. Okrem toho MŠ SR podporí projekty zamerané na doplnenie školských knižníc o študijné texty v cudzom jazyku a projekty, ktoré umožnia využívať jazykové učebne aj miestnej komunite. Ďalšou prioritou je podpora aktivít orientovaných na tvorbu učebných textov, pomôcok a metodických materiálov pre výučbu cudzích jazykov. Dôležitým kritériom pri hodnotení projektov je ich využitie v rámci regiónu a inovatívnosť. Škola môže na jeden projekt, ktorý zrealizuje od 1. augusta do 31. decembra 2006, získať maximálne 350 000 Sk. Výzva, vzor žiadosti a osnova na vypracovanie projektu sú zverejnené na stránke MŠ SR www.minedu.sk (Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií MŠ SR). O finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu sa školy môžu uchádzať prostredníctvom svojich zriaďovateľov. Tí predložia žiadosti MŠ SR do 23. júna 2006.
- Lucia Dobrodenková,tlačová tajomníčka MŠ SR -
02.06.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet