ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Celoštátne kolo 27. ročníka Pytagoriády v Belušských Slatinách

Celoštátne kolo 27. ročníka Pytagoriády v Belušských Slatinách

Celoštátne kolo 27. ročníka Pytagoriády v Belušských Slatinách

TLAČOVÁ SPRÁVA - Pytagoriáda je celoslovenská postupová súťaž určená pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií organizovaná v Slovenskej republike ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva SR a odborným garantom je Ústredná komisia Pytagoriády.


Celoštátne kolo 27. ročníka Pytagoriády sa bude konať v Belušských Slatinách

Pytagoriáda sa organizuje s cieľom podchytiť záujem o matematiku, ako vyučovací predmet, pre širšiu populáciu 9 až 14 ročných žiakov škôl prostredníctvom jednej z dominantných vlastností detí – ich súťaživosti a podporuje vyhľadávanie talentov s nadpriemerným exaktným myslením. Patagoriáda je najmasovejšou súťažou a každoročne sa do nej zapája viac ako 150 000 žiakov z celého Slovenska.

Celoštátne kolo je každoročne vyvrcholením tejto súťaže a v tomto roku sa uskutoční v dňoch 8. až 9. júna 2006 v priestoroch Školiaceho strediska Cementár v Belušských Slatinách. Hlavným organizátorom je Iuventa, ktorá z poverenia Ministerstva školstva SR finančne a organizačne zabezpečuje všetky celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží v SR. Po odbornej stránke súťaž garantuje Ústredná komisia Pytagoriády, vymenovaná Ministerstvom školstva SR. O víťazstvo v kategóriách P6, P7 a P8 bude počas celoštátneho kola bojovať 43 najlepších žiakov, úspešných riešiteľov okresného kola z celého Slovenska. Ich teoretické vedomosti z matematiky bude posudzovať odborná porota.

Miesto konania celoštátneho kola Pytagoriády: Školiace stredisko Cementár, 018 61 Belušské Slatiny

Viac informácií o celoštátnom kole Pytagoriády získate na www.iuventa.sk v časti Olympiády alebo požiadajte o informácie tajomníčku Ústrednej komisie Pytagoriády na adrese: Iuventa, Mgr. Ivona Slobodová, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 4, e-mail: slobodova@iuventa.sk, Tel.: 02/592 96 271

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Iuventa je organizáciou v priamej pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Zabezpečuje projekty a aktivity súvisiace s napĺňaním Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži, ktoré sú určené profesionálnym a dobrovoľným pracovníkom s deťmi a mládežou. Iuventa administruje národný program finančnej podpory OZ detí a mládeže a grantový program EÚ Mládež. Z poverenia Ministerstva školstva SR zabezpečuje Iuventa koordináciu všetkých kôl predmetových olympiád a postupových súťaží, ktorých vyhlasovateľom je MŠ SR, realizáciu celoštátnych kôl a sústredení vybraných žiakov, ktorí reprezentujú Slovenskú republiku na medzinárodných súťažiach.
- redakcia -
06.06.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet