ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Vznik školského športového strediska ohrozený - odpoveď na otvorený list ŠKM

Vznik školského športového strediska ohrozený - odpoveď na otvorený list ŠKM

Novomestský ŠKM o.z. nám poskytol odpoveď na otvorený list, ktorým žiadal vysvetlenie negatívneho postoja MsÚ v Novom Meste nad Váhom ako zriaďovateľa ZŠ na Štúrovej ulici ku vzniku športového strediska v tejto škole.


 

 

 

Mesto Nové Mesto nad Váhom, Mestský úrad-oddelenie školstva, mládeže a telesnej kultúry

pre: Peter Marták, ŠKM Nové Mesto nad Váhom

Vec: Stanovisko k žiadosti o spoluprácu


V nadväznosti na Váš list z 2.5.2005, ktorým žiadate o vytvorenie školského športového strediska pri ZŠ na Štúrovej ulici a o návrhy na formu spolupráce s Vaším občianskym združením pri realizácii voľnočasových športových aktivít v základných školách, Vám oznamujeme nasledovné :

1. Školské športové strediská fungujú v súčasnosti pri školách ako pozostatok úpravy
Ministerstva školstva SSR č. 9554/ 1972 - 1, ktorá však už bola zrušená a nenahradil ju žiaden právny predpis. V súčasnosti teda nemajú ŠŠS žiaden právny základ, nie je vytvorený žiaden právny nástroj, ktorý by definoval charakter školského športového strediska, vymedzoval vzťahy, právomoci, financovanie a pod. a stanovoval postup pri jeho zriaďovaní. ŠŠS nie sú zaradené do systému školských zariadení v zákone č.279/ 1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

Tento stav pretrváva dlhšie obdobie a sám som už napr. v roku 2001 dával na MŠ SR podnet na "zlegalizovanie" týchto útvarov. Bohužiaľ, kým v oblasti športových tried došlo k jednoznačným legislatívnym úpravám, problematike ŠŠS sa nevenuje žiadna pozornosť. Podľa ústnej odpovede MŠ SR z roku 2001 sa malo nájsť miesto ŠŠS v novom školskom zákone, ktorý však do dnešného dňa nebol schválený.

Problematiku ŠŠS som nastoľoval na MŠ SR opakovane, naposledy listom zo 14.3.2005 (viď príloha) aj telefonicky na odbore športu, avšak odpoveď som dodnes nedostal, ak nerátam telefonické stanovisko pána Tokára na moju urgenciu dňa 10.5.2005, podľa ktorého činnosť existujúcich ŠŠS na školách môže naďalej pokračovať, pretože majú istú tradíciu, a záujmovú činnosť možno na školách vykonávať aj rôznou krúžkovou formou (napr. aj s využitím vzdelávacích poukazov) alebo v rámci školského strediska záujmovej činnosti. Ide teda o alternatívy, ktoré som uviedol aj v mojom liste zaslanom na MŠ SR (viď príloha). Toto stanovisko je identické s mojím usmernením pre školy v našej zriaďovateľskej pôsobnosti zo dňa 14.3.2005, s ktorým ste sa dúfam oboznámili pri rokovaní s riaditeľkou základnej školy o spolupráci.

Na základe uvedeného opätovne konštatujem, že so zriaďovaním ďalších školských športových stredísk v školách do vydania potrebného právneho predpisu nepočítame, pričom Vaše tvrdenie, že na niektorých iných školách to je možné, nepovažujeme za relevantné. Je to jednoducho otázka právneho vedomia dotknutých subjektov, ktoré nehodláme komentovať, a v našej zriaďovateľskej pôsobnosti budeme rešpektovať platný právny stav. Tento postoj som Vám vysvetlil aj v našom osobnom rozhovore, pričom Vy ste si ho interpretovali ako môj nezáujem o spoluprácu s Vami a nie ako povinnosť zriaďovateľa škôl konať v intenciách zákona.

2. K Vašej otázke, prečo spochybňujeme ŠŠS, keď MŠ SR ako cieľovú skupinu pre
poskytnutie dotácie na projekt Otvorená škola - oblasť športu uvádza aj ŠŠS (z formálneho hľadiska ide o nesprávnu interpretáciu, pretože vo výzve sú ŠŠS spolu so športovými krúžkami uvedené ako oblasti podpory a nie ako cieľové skupiny, cieľovou skupinou sú deti, mládež a ostatní obyvatelia) znovu zdôrazňujeme, že rešpektujeme existujúce ŠŠS (ako sme už uviedli v predchádzajúcej časti listu, aj napriek aktuálnemu právnemu stavu v predmetnej oblasti rešpektuje činnosť existujúcich ŠŠS na školách aj MŠ SR, pretože majú istú tradíciu), ale problém vidíme v súčasnosti v zriaďovaní nových ŠŠS.

3. Pokiaľ ide o vzťah Slovenskej volejbalovej federácie k ŠŠS, pozitívne hodnotíme jej
podporu športovotalentovanej mládeže na školách (vrátane finančnej podpory), ale materiály na internetovej stránke SVF (koncepcia práce s talentovanou mládežou, ciele na ďalšie obdobie...) sa neopierajú o aktuálny právny stav. Uvítali by sme, keby SVF iniciovala na MŠ SR urýchlené odstránenie legislatívnej diery, rovnako by bola prínosom finančná podpora školských stredísk záujmovej činnosti (ŠSZČ) zo strany SVF (ŠSZČ sú školské zariadenia v zmysle zákona č.279/ 1993 Z. z. o školských zariadeniach, ktorých predmet činnosti je príbuzný so školskými športovými strediskami). Upozorňujeme však, že podľa vyhlášky MŠ SR č. 351/ 1994 v znení vyhl. č. 28/ 2004 uhrádzajú účastníci v ŠSZČ poplatky za účasť v záujmových útvaroch podľa rozhodnutia riaditeľa školy, najmenej 50,- Sk mesačne.

Zároveň konštatujeme, že v materiáloch na www - stránke SVF sú aj informácie v rozpore s niektorými právnymi predpismi, napr. Rada mládeže SFV nemá oprávnenie na riadenie a kontrolu činnosti športových tried (ŠŠS) a volejbalové kluby nemajú právomoc zriaďovať v školách školské strediská záujmovej činnosti (školské športové strediská), pretože tieto kompetencie, ako i záväzné postupy sú vymedzené zákonom č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

4. K Vašej otázke, aké formy spolupráce občianskych združení so školami sú možné v
oblasti využívania voľného času žiakov, rozvoja ich talentu a pod. ( vrátane Vášho OZ ), k dispozícii sú rôzne možnosti, napr. :
a) záujmové krúžky a rôzne iné aktivity v rámci záujmového vzdelávania, na financovanie ktorých môže škola v zmysle zákona č. 597/ 2003 získať aj finančné prostriedky prostredníctvom vzdelávacích poukazov. V školskom roku 2004/ 2005 využíva túto možnosť vyše 76% žiakov základných škôl, čo nesvedčí o tom, že by sa školy nechceli po vyučovaní "otvoriť deťom". Táto záujmová činnosť sa vo viacerých prípadoch realizuje v zmysle pokynov zriaďovateľa škôl práve v spolupráci s občianskymi združeniami na základe dohôd.

b) realizácia projektu Otvorená škola, do ktorého sa majú zapojiť podľa pokynov zriaďovateľa takisto všetky školy. Formy realizácie a oblasti podpory si vyberá škola, pričom spolupráci s OZ sa medze nekladú, záleží na iniciatíve a dohode.

c) v škole možno zriadiť postupom stanoveným zákonom č. 596/ 2003 školské stredisko záujmovej činnosti (ŠSZČ), t. j. školské zariadenie v zmysle zákona č.279/ 1993 Z.z. o školských zariadeniach, ktoré môže mať v predmete činnosti aj aktivity športovotalentovanej mládeže spájané v súčasnosti so školskými športovými strediskami. V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 351/ 1994 v znení vyhl. č. 28/ 2004 uhrádzajú účastníci v ŠSZČ poplatky za účasť v záujmových útvaroch podľa rozhodnutia riaditeľa školy, najmenej 50,- Sk mesačne.

Návrh na zriadenie školského zariadenia predloží škola svojmu zriaďovateľovi spolu s návrhom štruktúry strediska, jeho zamerania, počtu záujmových útvarov a klubov, predpokladaným počtom účastníkov (žiakov), finančným a materiálnym zabezpečením ( rozpočet príjmov a výdavkov) v takom termíne, aby zriaďovateľ mohol v prípade schválenia návrhu školy spracovať a predložiť oficiálny návrh na MŠ SR najneskôr do 30. júna kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť školské zariadenie zriadené.
MsÚ - OŠMaTK sa aktuálne zaoberá možnosťou zriadenia školských stredísk záujmovej činnosti v základných školách, ktoré by zastrešovali záujmovú výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych detí v ich voľnom čase, avšak projekt bude závisieť od počtu žiakov - záujemcov, keďže činnosť ŠSZČ je spojená aj s poplatkami žiakov, a samozrejme od zdrojov finančného zabezpečenia.

Mgr. Dušan Hevery, vedúci oddelenia


Pozn. redakcie:  Ako sme sa dozvedeli, mestský úrad poslal ŠKM možný spôsob riešenia problému viď    www.skm.sk : Usmernenie k útvarom športovo-talentovanej mládeže a pracovno-právnych vzťahov
 

 

  

- -
23.05.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet