ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Co oči nevidí

Co oči nevidí

Co oči nevidí

Důraz na hmotné zabezpečení života je důsledkem dvou tisíců let výchovy prostřednictvím zpětného efektu ideologií, které toto období formovaly. Forma spokojenosti či štěstí, dostupná člověku pomocí hmotných produktů a omezené svobody měla být cílem programu, známého jako NWO, nový světový pořádek.Se zájmem jsem si přečetl pohled na možnou strukturu současné společnosti, připravující se na globální válečný konflikt (na serveru Britské Listy od pana Milana Valacha, vydaný 13.7.2006).
 


V duchu logiky vývoje má jistě pravdu, společnost tíhne k ovládání klíčových energií, potřebných pro další vývoj lidstva. Otázka ale zní jinak, honba za zdroji hmotných energií je až důsledkem předchozích myšlenkových modelů, které jsou ale poplatné stylu vnímání souvislostí. Důraz na hmotné zabezpečení života je důsledkem dvou tisíců let výchovy prostřednictvím zpětného efektu ideologií, které toto období formovaly. Forma spokojenosti či štěstí, dostupná člověku pomocí hmotných produktů a omezené svobody měla být cílem programu, známého jako NWO, nový světový pořádek. Zkusme se tedy podívat na kořeny tohoto programu pro lidstvo, který svým způsobem definuje i bible. Tento program byl v průběhu druhého tisíciletí upraven způsobem tak účinným, jako nenápadným. Počátky hledejme v době, kdy se potkaly dvě velké


Mozky, kterými zpracováváme informace jsou poplatné vlivu číslic a písmen (latinky, která během 2000 let zdomácněla i ve světě). Jaký měla vliv latina na dění ve světě a na naše myšlení? Formovala celou křesťanskou kulturou a ideologií, postupně ji z církve přenášela pomocí písmen "latinky" a překladem do dalších jazyků do oblasti politiky "světské" a mezinárodní. Méně známý a velmi pečlivě utajovaný je princip konstrukce tohoto písma z "čárek a obloučků". Zde začíná dobrodružství poznání, na které doplatily miliony lidí svými životy, ale které na druhé straně vyústilo do technologií, které mohou i v pozitivním smyslu řádově zlepšit způsoby existence člověka. Proč tomu tak není, to se pokusím popsat.

Asi víte, že vliv církve je stále nepominutelný, obávám se, že militantní větev katolické církve má stále vliv na toky informací, následované kapitálem, stále si udržuje svoji pozici na "knoflíku tvorby dějin". Vyplývá to z předpokladů a následků, vložených do struktury a konstrukce latinského jazyka, který v sobě zahrnuje princip nadhodnoty, bezpracného výdělku. Ten má povahu skryté podoby rovnováhy, známé jen těm, kdo konstrukci tohoto "zápisu zvukového jazyka" vytvořili - a těm, kdo byli schopni a ochotni je následovat. Odtud pramení tajné spolky typu Opus Dei, ale i templáři či zednáři na "druhé straně plotu". Nedávný rozruch okolo filmu o "Svatém grálu" mi napovídá, že mé úvahy se naprosto kryjí se skutečností, kterou jsme se nikdy neměli dozvědět.

Historie kapitálu je podmíněna vznikem fenoménu tzv. "přidané hodnoty", zisku. Kořeny musíme hledat ale v době předkřesťanské, kdy rozvinutá matematika a jazyk Aramejců (v pozdější hebrejštině) nalezla nové uplatnění. Vznik tohoto fenoménu můžeme datovat konstrukcí nového zápisu zvukového jazyka. Písmena latinky jsou úžasným kompilátem tehdejších znalostí o formách lidské existence. Tvary z "úseček a obloučků", vyjadřujících "směry a uzlové body směrů" "základní energie inteligence" daly novou podobu dvaadvaceti znakům hebrejštiny, která svým nezapisovaným "samohláskám" přiřadila vždy dvojici tehdy známých číslic 1 - 9. Použití pěti samohlásek si vyžádalo vytvoření nuly, desátého prvku, funkčního jako prvek symetrie, ale i jako oddělovací prvek "řádu" (ukončení řady). Ypsilon, šestá samohláska, byl později obdobou dvojí funkce nuly, symbolem ukončené (měkké i)  či nabídkou jediné jiné možné cesty, ypsilon se stalo základnou pro dnešní kódování - binaritu nul a jedniček.

Znalosti starého Egypta, zahrnující symboliku významu číslic pak skupina lidí, vedená Mojžíšem nabídla tehdejším mocným v podobě vysvětlení možností, pramenících z nového zápisu zvukových informací (jazyků tehdejší doby), pro trvalé a nenápadné udržení moci.

Zvuk je univerzálním nosičem informací. Existence zvuku v prostoru je základní hybnou silou ve vesmíru. Dopad zvuku do vědomí a na emoce člověka způsobí myšlenkové a vesměs i fyzické následky, které se projeví ve změnách okolního prostoru (rozkaz k práci, ale i nová ideologie). Rozdělení zvukového jazyka na složku informační (velikostní) a silovou (emoční) pomocí kombinovaného zápisu písmen z úseček a obloučků se stalo pro naši kulturu archetypem, platným pro zápis dalších zvukových jazyků. V jedinečnosti dikce latiny pak hledejme kořeny kabaly, která je tak dekódovacím prostředkem pro čtení skrytého významu zápisů pomocí písmen latinky a desítkové soustavy z devíti číslic. Postupem doby byly principy konstrukce latiny převedeny do dalších jazyků, z nichž nejperspektivnějším se ukázala kupodivu čeština.

Zajímavé je také označení číslic "latinkou", kde základnu prvních tří číslic tvoří trojice čárek, symbolizují archetyp tří rozměrů prostoru, platného pro naši existenci. Pětka, symbolizovaná spojením "čárek" dole - je klíčovým znakem pro směřování informací "shora dolů" (z vyšších informačních vrstev = od "boha"). Jinak také písmeno V symbolizuje vítězství (= pochopení potřebné informace, souhlas, potvrzení směru). "Čárky" před a za pětkou (symbolem V) pak dokončují cestu k symbolu dokonalosti, k osmičce. Je to symetrie, kde středem je sedmý symbol mezi dvěma trojicemi "čárek"po stranách (IIIVIII). Zde začíná i končí poznání symetrie vesmíru - v koncepci "dvojprvku" (spojení dvou nejbližších uprostřed symetrie z osmi prvků). Čtyřku jsme se museli naučit chápat jako 5-1, důvodem byla koncepce desítkové soustavy z devíti prvků - číslic. Devítka v "logice lidské existence" symbolizuje přídavek nad maximum dosažitelnosti pomocí symetrie osmiprvků, desítka vznikla rozdělením významu devítky, likvidací "ocásku" vznikl fenomén "nuly" a součet jedničky a nuly. Devítka v kabale vyjadřuje "přesah" míry dokonalosti, kterou představují kvality šestky (otočením šestky o 180 stupňů, kde současně součet 1+8+0  je právě 9).  Tímto způsobem je formován zápis pro čtení pomocí kabaly. Vtip je v zamlčení rozdílu mezi součtem dvou prvků, či v jeho čtení formou "dvojprvku". Ale z devítky pramení také prvek dvojí kontroly (přihlašovací jméno + heslo) pomocí "kmitů" jedničky a nuly, dnešní podoby internetové komunikace pomocí binárního kódování libovolné informace.

Dnes se vůbec nepozastavujeme nad takovými "malichernostni", proč např. devítka vypadá jako otočená šestka jak to souvisí se stupnicí úhlů, proč písmeno S vypadá jako nedokončená osmička, proč C vypadá jako nedokončené O, proč uhlík značíme C a má atomové číslo 6, proč jsme "postaveni" na bázi uhlíku, na spalování cukrů,  Proč se v češtině  z "carboneum" stal uhlík, jak souvisí tvar písmene s jeho zvukem, atd., atd.…. …Teprve nadkritické množství podobných "náhod" mě přivedlo k pochopení významů, ukrytých "všem na očích!!". A o výsledky mých úvah se chci podělit.


Historická zkušenost s novým zápisem tehdejšího zvukového jazyka pomocí "latinky" je známa jako "zmatení jazyků v Babyloně", šlo o to, naučit lidi tehdejšího světa používat nejen nový zápis aramejského, hebrejského či dalšího jazyka, ale především vysvětlit smysl dvojí funkce nuly (jako středu symetrie a jako prvku, oddělujícího řady devíti číslic "dvojprvkem" desítky). Tak vznikala dnešní podoba matematiky, nástroje dokazujícího svoji neomylnost v modelování procesů díky omezením v podobě axiomů, pravd, o kterých se nediskutuje.

Jistě víte, které etnikum je známé svou schopností nakládat s číslicemi ve svůj prospěch. Jen ale důrazně upozorňuji, že jen velmi malé procento z tohoto etnika znalo skutečný cíl, který je zakódován do vlastností matematiky, operující v desítkové soustavě, která zdomácněla ve světě. Že jde o relevantní, stále živý proces, o tom mě přesvědčil právě ohlas na knihu a film "Šifra mistra Leoparda".

Dnešní svět už tuto historii desítkové soustavy v celistvosti nezná, většina v katolické i dalších církví i naprostá většina židovského etnika nemá ani tušení o cílech, které vedly Hebrejce k vytvoření programu pro lidstvo z číslic a písmen, alegoricky popsaného pomocí Bible. Právě důsledná prezentace "latinky" a desítkové soustavy umožnila vznik a vývoj technologií dneška. Mocní a bohatí mají vždy dost času na to, aby sledovali, kdo z "poddaných" pochopil "informační balíček" svého nadání - a včas jej podporovali, přesně do hladiny, kdy jim byl užitečný. Pokud někdo pochopil jejich " hru" (skutečné cíle), byl donucen spolupracovat, nebo zmizel, pokud to bylo možné. To platí stále, dnes stačí takového člověka zesměšnit, protože nejsou  známé kořeny (nebo snad ano?) a principy pro kódování významu Písma. Proto osobnosti jako Newton a Vinci své poznatky formulovali tak, jak je dnes známe. Vinci pochopil tu část kódování, poplatnou rozvoji matematiky. Známe ji v podobě 38 = 11 (viz krabička Grálu ve filmu "Šifra mistra Leonarda" a následný nenápadný poprask v soudobé církvi, bagatelizace apod..). Proč asi??

Dvojím součtem levé strany a jedním součtem pravé strany dostaneme rovnováhu dvojek (2 = 2). Na první pohled je 38=11 naprostý nesmysl. Pokud ale známe vztah číslic 3 a 8 v kabale a pochopíme všechny aspekty "rovnováhy čtyř sil v prostoru" - je tato rovnice neskutečně geniální, protože skrývá veškeré poznatky, později potvrzené právě dnešní matematikou. Proč by také ne, když tato "zdrojová rovnice" byla tehdejší populaci podána v podobě "součtů".  Znamení kříže (znaménko plus), vyjádřené někdy pohybem paží, jindy zápisem, umožňovalo rozhodovací libovůli těm, kdo tuto "přepážku ve vnímání" (axiom) lidem vštěpovali.  Dnes se podobným způsobem učíme násobilku, ale i součet. Když sečteme dva prvky, jedničku a nulu, nikdo neřekne deset, všichni jsme se naučili, že přičíst nulu neznamená nic, zůstává jednička. Přitom nula je také prvek, jednotková veličina. Jde o stejný mechanizmus, rozdílnost vnímání prvku a dvojprvku, schopnost vložit či odstranit přepážku ve vnímání zakořeněných "pravd".

Ano, to je výsledek dvou tisícileté manipulace s číslicemi a pojmy - neschopnost překonat stereotypy vlastního myšlení. Dnes podobné "rovnici" říkáme binarita, zapisujeme ji  "kódem angličtiny". Jejích 26 písmen tvoří v součtu osmičku = jeden bit = soubor jedniček a nul.

Jistě nemusím popisovat techniky, kterými každá moc realizovala mýtus o své historii. Kořeny biblických příběhů jsou samozřejmě platné, ale samo křesťanství už bible popisuje tak, aby vyhovovalo tehdejší moci. Schopnosti a vzdělání Ježíše musely dostat tu podobu, kterou známe, je směsí faktů a fabulace, podobně jako všechny ideologie. Kolébku a nástroje vzdělání si církve pečlivě střeží, jen zastírací techniky se mění.  Překlápění trendů vývoje po vyčerpání možností té které ideologie bylo a je stále čitelné a předvídatelné právě díky "překladu produktů matematiky" do původního významu číslic, jejich písmennému popisu. Dnešní povědomí o funkci kabaly je směsicí mýtů a skutečnosti. To, že lze vrstvy lidského vnímání směrovat i do oblastí, které dnešní člověk teprve znovu objevuje - to jsou postupy, které sice Egypt i Indie a Čína znali a používali, ale které byly a jsou pro každou mocenskou strukturu křesťanské epochy nepřijatelné, tudíž zamlčované, trestané anebo - dnes - zesměšňované.

Ano, v době "Babylonu" jsme se naučili, JAK se rovná rovnice tak, aby někteří z nás mohli být "rovnější". Pro mnohé je tato myšlenková konstrukce stěží srozumitelná, ale Teorie relativity je pro mnohé také myšlenkovým "tabu". Matematika a vědy z ní pramenící jsou ve své podstatě nástroje, které potvrzují univerzalitu devíti číslic a nuly, součty číslic v matematikou vytvořených konstantách přesně odpovídají významům číslic, popisujících úlohu člověka v prostoru.


- Jan Koňas -
19.07.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet