ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Taoizmus.

Taoizmus.

Základným dielom tejto filozofie je Tao-te-ťing (Kniha o Tao a cnosti), ktorej autorom je Lao-c\' (= starý majster, vlastným menom Lao Tan). Narodil sa asi roku 600 pred našim letopočtom, v dedine K(-čchen v štáte Čou. Stal sa tam historikom štátneho archívu, kde dlhé roky žil. Keď videl pád štátu odišiel. Na hraniciach štátu ho zastavil strážca priesmyku Jin Hin a povedal: \"Pane, viem, že chceš odísť do samoty, ale kvôli sebe samému ťa prosím, ulož svoje myšlienky do nejakej knihy.\" Lao-c\' napísal knihu, potom odišiel a nikto nevie, kde jeho život skončil.


Tao-te-ťing má len niečo viac ako 5000 slov. Je rozdelená do dvoch kníh a 81 kapitol. Text je veľmi ťažko pochopiteľný, lebo každé slovo má viac významov a skoro každá druhá veta môže byť vysvetlená minimálne dvoma spôsobmi.

 Najdôležitejšou kategóriou je TAO. Tao znamená cesta alebo rozum. Lao-c' sa však snaží charakterizovať TAO ako pohyb a nie ako niečo. Taoistické TAO je to, čo sa nedá pomenovať, je temné, neuchopiteľné, skryté, neurčiteľné, večné, beztvaré, najnižšie, najvzácnejšie, nepatrné, matné, bez chuti, zvrchované, nemožno to zazrieť ani počuť, a pod. Návratnosť k svojmu prazákladu, resp. zvratnosť je základným princípom pohybu TAO. To teda znamená, že má zdroj v sebe samom a tento pohyb je večný. Zdroj pohybu a večnej energie TAO je v tom, že TAO koná, je v stálom pohybe a stále viac vydáva.

 Dôležitým termínom taoizmu je wej wu-wej = konať nekonanie. Neznamená to však za každú cenu nekonať. Wu-wej znamená také konanie, ktoré tým, že je v súlade s dianím, a procesom TAO, vyplýva viac-menej spontánne zo situácie a je úmerné situácii. Násilné presadzovanie nekonania v situácii, v ktorej je prirodzené konať, by nebolo wu-wej (napr. keď niekto potrebuje pomôcť).

 Lao-c' vyzýva k včasnej umiernenosti, ba až k ústupčivosti. Poddajnosť pokladá za väčšiu silu než tvrdosť. Vysvetľuje to príkladom z vodou, ktorá je najmäkšia zo všetkých vecí a predsa prerazí kameň. Voda si hľadá to najspodnejšie miesto, je najpoddajnejšia a preto je najsilnejšia.

 Štát je pre tohto filozofa organizovaným násilím. Štát je to, čo stojí najviac v ceste prirodzenému vývoju a najviac bráni uskutočneniu vzoru TAO, treba ho teda odstrániť zo všetkého najskôr. Lao-c' sa obracia na vládcov. Apeluje na nich, že krutosťou, násilím a vykorisťovaním sa nedá dlho udržať moc. Tvrdí, že "Čím viac je na svete zákonov, príkazov a zákazov, tým biednejší je ľud. Čím viac je medzi ľuďmi nabrúsených zbraní, tým väčší panuje rozvrat v štáte."

 Ústrednú úlohu hrá v taoizme láska k prírode. Prírodu a všetko čo je z prírody nadhodnocujú, ale nevedie to k náboženskému charakteru. Príroda pre nich zostáva prírodou, nestáva sa bohom.

 Veľmi známym taoistom je Čuang-c'.Žil v piatom storočí pred našim letopočtom. Vďaka nemu sa stal súčasťou čínskej kultúry. O TAO hovorí na mnohých miestach zhodne s Tao-te-ťing, ale tam, kde ho začína popisovať a pomenovávať, to už nie je TAO.

 Vytvoril učenie o nekonečných premenách. Tieto premeny sa týkajú všetkého (napr. život prechádza v smrť). A keďže všetko vlastne iba mení formu, tento dej sa deje večne. Podľa Čuang-c'a sa nič nevytratí, nič nezanikne, všetko sa iba transformuje. Preto pre neho prestáva byť smrť desivá, ba dokonca o nej hovorí ako o šťastí. Niekedy hovorí o tom, že život je vred, ktorý sa smrťou prevalí a konečne bude od neho pokoj.

 Vo svojej dialektike zachádza až k jednote protikladov. Jednota protikladov je princípom samopohybu a ten je daný nekonečnosťou diania. Táto jednota ho vedie až k téze o identite protikladov alebo aspoň k ich zameniteľnosti.

 Zastával názor, že TAO je všade. Keď sa ho jeden človek spýtal, kde konkrétne je TAO, Čuang-c' odpovedal, že v mravcovi, keď ale nedal pokoj, rovno mu povedal, že v hovne. Absolútne šťastie je podľa neho spočinutie v TAO. Jeho ideálom je človek, ktorý má jasný náhľad do prirodzenosti taoizmu, človek, ktorý spája múdrosť vo vnútri a kráľovskosť navonok.

 Tvrdil, že žiadna vláda nie je treba, každá vláda je zlá a jediná dobrá vláda je žiadna vláda. Ale Čuang-c' sa vlastne skôr než proti vládcom obracal proti mudrcom a učencom-konfuciáncom. Pokladal ich za zdroj skazenosti sveta.

 Prvým taoistom v zjednotenej Číne bol Chuaj-nan-c'. narodil sa asi roku 175 pred našim letopočtom. Za uzurpáciu (násilné prisvojenie) cisárskej moci bol odsúdený k trestu smrti a tak radšej spáchal sebevraždu roku 122 pred našim letopočtom.

 Vytvoril špekulatívnu kozmológiu, ktorú rozdelil na päť kozmologických etáp:

1. čas, ktorý predchádzal druhej etape

2. čas, ktorý bol pred počiatkom nebytia

3. čas nebytia

4. čas, ktorý predchádzal času pred počiatkom

5. čas pred počiatkom

6. počiatok

- ZDROJ => Seminárna práca z NOS, Tomáš Šarman, 1998, G.M.R.Š -
15.03.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet