ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > PHSR NMnV

PHSR NMnV

PHSR NMnV

Občianske združenia Brečtan a Genius loci s externými spolupracovníkmi začali pracovať na PHSR (plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja) Nového Mesta nad Váhom. Keďže tento dôležitý dokument by mali aktívne tvoriť všetci dôležití partneri mesta (verejná správa, podnikatelia, mimovládne organizácie, verejnosť, ...), bude Prameň uverejňovať jeho časti už počas samotnej tvorby. Zároveň tu bude priestor pre všetky pripomienky na adrese phsr@pramen.info.


PHSR je strednodobý programový dokument vypracovaný spravidla na obdobie 7 až 10 rokov. Ten súčasný sa vypracováva na programové obdobie EÚ rokov 2007 až 2013. Bude obsahovať tri základné časti: analytickú, strategickú a implementačnú. Za jeho vypracovanie a realizáciu je zodpovedné mesto. Ide o otvorený dokument, ktorý by sa mal podľa vopred stanovených pravidiel dopĺňať a aktualizovať.
Cieľom PHSR je sformulovať predstavu o smerovaní mesta, ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jeho občanov. Poslaním tohto dokumentu je zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta bez ohľadu na to, kto je momentálne pri moci.
PHSR NMnV by sa mal venovať aj vzťahu medzi mestom a ostatnými obcami regiónu. Treba ho chápať skôr ako koncepčný než analytický dokument. Jeho základom je jasné vymedzenie hlavných problémov, ktoré sú pre hospodársky a sociálny rozvoj daného územia spoločné. V neposlednom rade musí vytýčiť opatrenia, ktoré by mali prispieť k riešeniu týchto problémov.

- redakcia -
19.06.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet