ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Občianska infraštruktúra - materské a základné školy

Občianska infraštruktúra - materské a základné školy

Občianska infraštruktúra - materské a základné školy

Prinášame prvú časť prvotného materiálu o školách z oblasti PHSR s názvom \"Občianska infraštruktúra\"


Materské školy
MŠ je samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorá vznikla 1. 7. 2002 zlúčením 6 MŠ do jedného právneho subjektu.
Sídlo - Poľovnícka 12, na území mesta má MŠ 5 elokovaných pracovísk na uliciach: Hurbanova, J. Kollára, Hviezdoslavova, Hollého, Dibrovova.
Aktuálny plán výkonov : 600 detí, z toho 13 telesne postihnutých.
MŠ navštevuje t. č. 32 detí z okolitých obcí, ktorých rodičia sú zamestnaní v meste. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečuje v 27 triedach 54 učiteliek

Základné školy
Na území mesta sú tri štátne ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 1 cirkevná ZŠ a 1 špeciálna ZŠ.

Výkonové ukazovatele základných škôl v školskom roku 2005 - 2006


Z celkového počtu žiakov štátnych ZŠ predstavuje počet žiakov dochádzajúcich z obcí 13,92% (264 žiakov), z toho v 1. ročníku ZŠ je 9,44 % (22 žiakov) žiakov z obcí. V cirkevnej ZŠ je 64 žiakov z obcí, t. j. 18,87 %, z toho v 1. ročníku 4 žiaci (10,25 %).
- prognóza populačného vývoja je nepriaznivá.
Súčasťou každej ZŠ je školský klub. Žiaci môžu navštevovať po skončení vyučovania záujmové aktivity v ZŠ a v CVČ podľa priloženého prehľadu.
Každá základná škola má telocvičňu a športový areál, v súčasnosti sa plánuje rekonštrukcia vonkajších telovýchovných areálov (umelé povrchy).
Počet žiakov základnej umeleckej školy predstavuje 550, z toho 346 v hudobnom odbore, 32 v literárno-dramatickom, 153 vo výtvarnom a 19 v tanečnom odbore. CVČ poskytuje pravidelnú výchovno-vzdelávaciu činnosť pre cca 390 žiakov pravidelnou činnosťou a celoročne vykonáva príležitostnú záujmovú činnosť. Napriek populačnému vývoju si obidve zariadenia udržiavajú štandardný počet záujemcov o činnosť.
Súčasné priestorové kapacity školských záujmových zariadení postačujú na plnenie úloh, v roku 2007 sa však predpokladá premiestnenie CVČ do objektu telovýchovných priestorov ZŠ na Štúrovej ul., čo si vyžiada stavebné úpravy. Rovnako v ZUŠ je požiadavka na menšie stavebné úpravy, ktorými sa rozšíria učebné priestory, alternatívne možno nedostatok priestorov riešiť presťahovaním poradenských zariadení z budovy ZUŠ do budovy ZŠ na Štúrovej ulici. Za nedostatočné možno považovať súčasné materiálne vybavenie školských zariadení .
Z hľadiska lokálnej a regionálnej stratégie bude treba posilniť multifunkčnosť školských zariadení, najmä v oblasti ich vybavenia a ponuky aktivít.
Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta užívajú spolu 11 budov, z toho ZŠ 4 budovy MŠ 6 budov a ZUŠ 1 budovu. CVČ sídli v budove ZŠ na Tematínskej ulici. Technický stav školských budov si vyžaduje rekonštrukciu. Od roku 2002 do roku 2006 mesto zrekonštruovalo a zateplilo strechy na 5 budovách a vymenilo okná na 1 pavilóne ZŠ na Tematínskej ul., v r. 2006 sa plánuje rekonštrukcia a zateplenie striech na 2 budovách.
V blízkej budúcnosti je potrebné vykonať rekonštrukciu a zateplenie obvodových plášťov všetkých budov, bezbarierizáciu budov, rekonštrukciu povrchov ihrísk, podláh v budovách, vnútorných rozvodov tepla, sociálnych zariadení v školách, vymeniť školský nábytok, vybaviť školy ďalšou výpočtovou technikou a modernými učebnými pomôckami ...

- Mgr. Dušan Hevery -
08.07.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet