ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Občianska infraštruktúra - stredné školy

Občianska infraštruktúra - stredné školy

Občianska infraštruktúra - stredné školy

V stredných školách na území mesta boli v uplynulých rokoch vykonané racionalizačné opatrenia (spájanie a združovanie škôl), ktoré reagujú na ekonomické a spoločenské zmeny a na demografický vývoj.


V súčasnosti sú na území mesta 4 stredné školy zriadené TSK a to:

1. Gymnázium M. R. Štefánika
– štvorročné : 530 žiakov
- osemročné : 190 žiakov

2. Združená stredná priemyselná škola
- riadne 3- a 4-ročné štúdium : 652 žiakov
- pomaturitné štúdium : 58 žiakov

3. Združená stredná škola obchodu a služieb
- riadne dvojročné štúdium : 31 žiakov
- riadne trojročné štúdium : 212 žiakov
- riadne štvorročné štúdium : 437 žiakov
- nadstavbové štúdium : 101 žiakov

4. Stredné odborné učilište potravinárske a poľnohospodárske
- riadne trojročné štúdium : 197 žiakov
- riadne štvorročné štúdium : 236 žiakov
- nadstavbové štúdium : 43 žiakov

V zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu Trenčín je jedno bilingválne slovensko-španielské gymnázium (t. č. s 1. a 2. ročníkom s počtom žiakov 60).

V zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi je jedno cirkevné gymnázium
- osemročné (nové triedy sa už neotvárajú) : 101 žiakov
- štvorročné : 73 žiakov
- Gymnázium sv. Jozefa prejde do roku 2010 len na štvorročnú formu štúdia.

V meste pôsobí pedagogicko-psychologická poradňa v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského školského úradu a centrum poradensko-psychologických služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Najväčšie nedostatky stredných škôl sú v technickom stave objektov, neefektívnom riešení budov z hľadiska energetického hospodárenia a v materiálno-technickom vybavení škôl. Budovy stredných škôl nespĺňajú podmienky z hľadiska potrieb marginalizovaných, najmä handicapovaných skupín, čo si vyžaduje stavebné úpravy s debarierizačným efektom.
- Mgr. Dušan Hevery -
15.07.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet