ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Občianska infraštruktúra - zdravotníctvo

Občianska infraštruktúra - zdravotníctvo

Občianska infraštruktúra - zdravotníctvo

NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť okresu Nové Mesto nad Váhom (cca 65.000 obyvateľov) lôžkovou časťou v počte 73 interných lôžok, 9 lôžok jednotky intenzívnej starostlivosti a 40 lôžok doliečovacieho oddelenia.


V ambulantnej sfére v rámci NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. pracuje 20 odborných ambulancií, 1 ambulancia všeobecného lekára, ambulantné pracovisko oddelenia rýchlej diagnostiky a zložky SVLZ (oddelenie klinickej biochémie, hematológie, rádiodiagnostiky, rehabilitácie, cytológie) a pracovisko rýchlej lekárskej pomoci.
NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. svojím spektrom lôžkovej a ambulantnej starostlivosti je adekvátne personálne i prístrojovo vybavená na poskytovanie diagnosticko-liečebnej starostlivosti pre spádovú oblasť s možnosťou skorej diagnostiky a liečby v úzkej spolupráci s vyššími oddeleniami NsP Trenčín (chirurgia, gynekológia, neurológia atď.).
V súčasnej dobe je potrebné zlepšovať priestorové vybavenie jednotlivých pracovísk NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. s neustálym udržovaním a rozvojom zdravotníckej techniky a stabilizáciou zdravotníckych pracovníkov v zariadení.
V okrese Nové Mesto nad Váhom pracuje neštátna LSPP pod vedením MUDr. R. Ráclavskej a stanica RLP v rámci pôsobnosti NsP Nové Mesto nad Váhom n. o..
RLP zabezpečuje urgentnú zdravotnícku starostlivosť - lekársku 24 hodín denne. Neštátna LSPP zabezpečuje lekársku starostlivosť prvej pomoci v pracovných dňoch denne 15:00 – 7:00 hod. a v dňoch pracovného voľna 24 hodín denne.
Vzájomná obojstranne prospešná spolupráca s miestnou samosprávou je základným predpokladom kvalitného poskytovania zdravotnej starostlivosti pre občanov, pričom finančná pomoc pri neustálom rozvoji prístrojového a priestorového vybavenia jednotlivých zdravotníckych pracovísk musí byť jej neoddeliteľnou súčasťou. Z hľadiska rozvoja zdravotníckej starostlivosti v našej spádovej oblasti je potrebné vytvoriť chirurgickú a ortopedickú ambulanciu spolu so spoločnou operačnou sálou v priestoroch nemocnice, a to ich presunutím z nevyhovujúcich priestorov polikliniky, kde chýba výťah, vytvoriť 30 lôžkové nadštandardné interné oddelenie v podkrovných priestoroch, rekonštruovať obidve poliklinické zariadenia, jedáleň a kuchyňu pre pacientov a personál, kotolňu v budove nemocnice a zvážiť vytvorenie vlastnej práčovne.

- MsÚ -
22.07.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet