ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Hospodárstvo - potenciál a HDP

Hospodárstvo - potenciál a HDP

Hospodárstvo - potenciál a HDP

Nové Mesto nad Váhom je súčasťou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Mesto je centrom regiónu stredného Považia s pomerne vysokou tvorbou hrubého domáceho produktu na obyvateľa, ako aj región s jednou z najnižších mier nezamestnanosti na Slovensku. Trenčiansky kraj, v ktorom má mesto pri tvorbe HDP významnú pozíciu, patrí medzi rozvinuté kraje SR so širokou škálou rôznych druhov priemyslu a služieb.


Z historického hľadiska bolo Nové Mesto nad Váhom založené na križovatke najvýznamnejších obchodných ciest Európy, a to soľnej a jantárovej. Už v dávnych dobách sa mesto stalo centrom regionálneho obchodu. Svedčí o tom aj významná židovská komunita (druhá najväčšia v Uhorsku hneď po Bratislave), ktorá tu rozvíjala prvé manufaktúry a významne sa podieľala na rozvíjaní obchodu. Prvý kapitalistický podnik v meste vznikol roku 1826, kde sa spracúvali kože. Ďalej nasledovali liehovary, továrne na výrobu mydla, podkov a železarskych výrobkov, kufrov, košíkov, nábytku. Na prelome 19. a 20. storočia boli v meste dve tehelne, tri garbiarne, pivovar a piváreň, no i továreň na banské a hutnícke stroje.
V päťdesiatych rokoch 20. storočia sa v Novom Meste nad Váhom začala éra modernej industrializácie, v dobe socializmu boli postavené významné podniky. Najvýznamnejšie boli VUMA (Výskumný ústav mechanizácie a automatizácie priniesol národnému hospodárstvu mil. zisky z predaja 830 využitých vynálezov a licencií zväčša predaných do západnej Európy, množstvo svetových cien ako aj zlatá medaila na EXPO ´58 v Bruseli), Vzduchotechnické závody, Palma a Konzervárne OBAL.
Po páde socializmu nastala celospoločenská recesia, no i s tej sa mesto dostalo a v súčasnosti tu má svoje výrobné závody množstvo, zväčša západoeurópskych podnikov. Najväčším zamestnávateľom v Novom Meste nad Váhom sa začiatkom 21. storočia stala firma EMERSON s množstvom divízií. V priemysle tejto doby v meste dominuje elektrotechnický a strojársky priemysel. Darí sa i obchodu a službám.
Komplexný ukazovateľ ekonomickej výkonnosti hrubý domáci produkt /HDP/ je sledovaný štatistickým úradom iba po úroveň samosprávnych krajov. Vzhľadom na spádovú oblasť a blízkosť regionálneho centra je možné odvodiť ekonomickú situáciu mesta.

Regionálny hrubý domáci produkt – Trenčiansky kraj
HDP v trhových cenách je konečným výsledkom výrobnej činnosti rezidentských výrobných jednotiek vyrobených jednotiek vytvoreným za bežné účtovné obdobie. Regionálny hrubý domáci produkt je vypočítaný ako súčet pridaných hodnôt za odvetvia v kraji a daní na produkty znížených o subvencie na produkty.
2003
2003
2003
2002
2002
2002
2001
2001
2001
mil. Sk
podiel
v SR - %
Index rastu
03/02
mil. Skpodiel
v SR - %
Index rastu
02/01
mil. Skpodiel
v SR - %
Index rastu
01/00
121796
10,1
108,8
111824
10,2
106,4
105100
10,4
107,8


Regionálny hrubý domáci produkt na obyvateľa – Trenčiansky kraj
Regionálny HDP na obyvateľa je podielom dvoch ukazovateľov – regionálneho hrubého domáceho produktu (v ktorom sa uplatňuje kritérium zostavovania podľa miesta pracoviska) a priemerného počtu obyvateľstva trvalo bývajúceho v danom regióne.
2003
2003
2003
2002
2002
2002
2001
2001
2001
v Sk
podiel
kraj/SR
Index rastu
03/02
v Skpodiel
kraj/SR
Index rastu
02/01
v Skpodiel
kraj/SR
Index rastu
01/00
202050
90,4
109,3
184785
90,7
106,5
173432
92,4
108,3
- Genius loci & externí spolupracovníci -
16.07.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet