ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Technická infraštruktúra - doprava

Technická infraštruktúra - doprava

Technická infraštruktúra - doprava

Cestná sieť štátnych ciest a miestnych komunikácií na území Nového Mesta nad Váhom pozostáva z nasledovných komunikácií:


  • D61 - diaľnica - neprechádza katastrom mesta
  • I/61 - hlavný ťah Bratislava – Žilina
  • I/54 - prepojenie diaľnice D61 s Hranicou ČR s pokračovaním na Uherské Hradište a Brno
  • II/504 - prepojenie I/54 smerom na Čachtice a, Vrbové, Trnavu
  • II/581- prepojenie I/54 smerom na Starú Turú, Myjavu
  • III/05419 - prepojenie I/54 smerom na Dolné Srnie
a siete miestnych komunikácií triedy C1 a C2, ktoré slúžia ako obslužné dopravné komunikácie.
V Novom Meste nad Váhom na miestnych komunikáciách nebolo zrealizované sčítanie intenzity premávky. Na štátnych cestách intenzitu vozidiel realizuje a vyhodnocuje SSC Bratislava pre svoju potrebu.
Opravy ciest miestnych komunikácií sa realizujú každoročne podľa potrieb a možností rozpočtu mesta v rozsahu výmeny povrchovej vrstvy, úpravy obrubníkov, odvodnenia.
Chodníky sú vybudované popri väčšine miestnych komunikácií v centre a obytných zónach obojstranné. Opravy a výstavba nových chodníkov sa realizuje každoročne podľa potreby a možností rozpočtu mesta v rozsahu výmeny povrchov, úpravy obrubníkov
Odvodnenie komunikácií v centre mesta a v obytných zónach je na väčšine komunikácií. Odvodnenie nie je vyhovujúce v okrajových častiach mesta. Odvodnenie sa postupne dobudovává pri opravách a rekonštrukciách komunikácií a chodníkov.
V zmysle ÚPN mesta je na mimomestskú dopravu potreba 3 výstupíšť a nástupíšť pre diaľkovú dopravu, 20 nástupíšť a 5 výstupíšť pre prímestskú dopravu.
V súčasnosti sa na zlepšenie prejazdnosti a zvýšenie bezpečnosti premávky v meste budujú kruhové objazdy s plánovanou ďalšou výstavbou.
V oblasti železničnej dopravy je v Novom Meste nad Váhom železničná stanica, ktorú možno charakterizovať ako menší železničný uzol, ležiaca na hlavnej železničnej trati Rakúsko, Bratislava, Žilina, Poľsko, ktorá sa v súčasnosti rekonštruuje až na rýchlosť 160 km/h. Ďalej mestom prechádza lokálna železničná trať Z.121 Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá, Myjava, Veselí nad Moravou.
Do budúcna sa uvažuje s možnosťou vybudovania rýchlodráhy v zmysle KÚR SR (rýchlosť do 250 km/h), avšak mimo územia mesta

- Brečtan & externí spolupracovníci -
17.07.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet