ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Technická infraštruktúra - telefonizácia, internetizácia a elektrifikácia

Technická infraštruktúra - telefonizácia, internetizácia a elektrifikácia

Technická infraštruktúra - telefonizácia, internetizácia a elektrifikácia

Tentoraz sme spojili dve podkapitoly technickej infraštruktúry. Ide o telefonizáciu, internetizáciu a elektrifikáciu


Telefonizácia a internetizácia
Mesto Nové Mesto nad Váhom patrí medzi mestá s vyšším rozvojom telefonického a internetového zázemia vzhľadom na to, že (ako je konštatované v časti hospodárstvo) obyvatelia mesta nepatria medzi najchudobnejšie vrstvy na Slovensku vďaka nízkej nezamestnanosti, zahraničným firmám, pôsobiacim na území mesta a príslušnosti k bohatším regiónom Slovenskej republiky.
Odhaduje sa, že Internet má zavedený nadpriemerný počet rodín v meste (oproti celoslovenskému priemeru). Avšak nedá sa povedať, že stav internetizácie v meste je plne uspokojivý (najmä čo sa týka technologického zázemia), do budúcna by malo priniesť zlepšenie v tejto oblasti poskytovanie pripojenia viacerými poskytovateľmi a viacerými technológiami.
Dá sa povedať, že prakticky každá rodina mesta je vybavená prístrojom na telefonickú komunikáciu – či už prostredníctvom pevnej linky alebo mobilných operátorov, z ktorých obaja pôsobia na území mesta, dokonca vo viacerých lokalitách.

Elektrifikácia

Mesto Nové Mesto nad Váhom je elektrifikované na celom území napájacím systémom vzdušného vedenia VVN 110 kV, ktorý je pretransformovaný v trafostanici TR 110/22 kV. Na území mesta sú situované trafostanice stĺpové (stožiarové) a murované (cca 70 ks). Pritom rozvody sú po meste vedené nadzemným i podzemným spôsobom.
Verejné osvetlenie pozostáva z cca 2000 svetelných bodov s priemerným príkonom cca 60 000 kW, z toho cca 30 % na spínanie fotobunkou, zvyšok napojený na systém US 228.
Mesto má vybudovanú vzdušnú sieť miestneho rozhlasu na podporných bodoch samostatných, na stĺpoch verejného osvetlenia a stĺpoch elektrického rozvodu cca 30 rokov. V súčasnosti je verejný rozhlas prevádzkovaný pravidelne 2x do týždňa pre oznamy mesta i právnických a fyzických osôb, prípadne sa využíva podľa potreby v rôznych naliehavých situáciách. Počuteľnosť zariadenia je rôzna, poväčšine však veľmi slabá.

- Brečtan & externí spolupracovníci -
21.07.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet