ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Technická infraštruktúra - plynofikácia a zásobovanie vodou

Technická infraštruktúra - plynofikácia a zásobovanie vodou

Technická infraštruktúra - plynofikácia a zásobovanie vodou

Opäť spojenie dvoch kapitol Technickej infraštruktúry. Tentoraz plynofikácia a zásobovanie vodou.


Plynofikácia
K zásadným zmenám v zásobovaní zemným plynom prišlo v r. 1960 vybudovaním tzv. Považského plynovodu. Napájacia sieť mesta je cez VTL DN 500/64, DN 300/25, DN 200/25 a VVTL DN 80-150, systém plynofikácie mesta sa skladá z rozvodov NTL, STL, VTL a VVTL s profilom DN 80 až DN 500, systému regulačných staníc a dotláčacích regulačných staníc.
Celková dĺžka rozvodov v meste je cca 48.000 m prevažne z ocele, novšie časti rozvodov sú vybudované na báze PE. V súčasnosti sa postupne vymieňajú NTL rozvody za rozvody STL.

Zásobovanie vodou
Mesto Nové Mesto nad Váhom je zásobované vodou z vodných zdrojov Štvrtok nad Váhom (výdatnosť 60 l/s) a Čachtice (výdatnosť 140 l/s). Základnými prvkami vodovodnej siete sú vodojem Čachtice (2 x 1.000m3 – 1. tlakové pásmo, prívodné potrubie DN 500) a vodojem Turecko (2 x 3.000 m3 – 1. tlakové pásmo, prívodné potrubie DN 600).
Prvopočiatky zásobovanie pitnou vodou sa datujú od r. 1950. Existujúce rozvody sú prevažne z liatiny /95%/, novšie rozvody sú kladené z ocele, PVC a PE.
Pri plánovanom rozvoji mesta na počet obyvateľov 27 300, ktorý by malo mesto dosiahnuť do r. 2030, nie je potreba zväčšovať kapacitu vodných zdrojov pre mesto. Verejný vodovod spravuje Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a. s., Trenčín. Vlastníkom vodovodných rozvodov sú Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s., Trenčín, kde je mesto Nové Mesto nad Váhom akciovým podielnikom s vloženým majetkom vodovodov a kanalizácií na území mesta.

- Brečtan & externí spolupracovníci -
23.07.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet