ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Technická infraštruktúra - odkanalizovanie a čističky & odpadové a tepelné hospodárstvo

Technická infraštruktúra - odkanalizovanie a čističky & odpadové a tepelné hospodárstvo

Technická infraštruktúra - odkanalizovanie a čističky & odpadové a tepelné hospodárstvo

Záverom analytickej časti Technickej infraštruktúry je odkanalizovanie a čističky & odpadové a tepelné hospodárstvo


Odkanalizovanie a čističky
Začiatky budovania kanalizácie v meste sa datujú od r. 1930. Mesto je odkanalizované jednotnou stokovou sieťou tvorenou systémom uličných stôk, zberačov, hlavných zberačov, kmeňových stôk s odľahčovacími komorami so zaústením do ČOV v južnej časti mesta.
V sídlisku Záhumenice je zrealizovaná delená kanalizácia s odvodom dažďových vôd do recipientu potoka Klanečnica.
Mnohé úseky kanalizácie sú vo veľmi zlom technickom stave (malé sklony, malé krytie, veľké netesnosti/) alebo nevyhovujú z kapacitného hľadiska. Je potrebná postupná rekonštrukcia kanalizácie v pôvodných trasách i rekonštrukcia ČOV, hlavne čo sa týka látkového preťaženia ČOV.

Odpadové hospodárstvo
Zásady nakladania s odpadmi upravuje VZN mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/2001 – VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi. Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v meste a jeho okolí zabezpečujú Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom. Odpad z mesta je na základe zmluvy odvážaný na regionálnu skládku Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Marius Pedersen Group v k. ú. Kostolné. Skládka spĺňa všetky ekologické štandardy.

Tepelné hospodárstvo
V meste je vykurovaných cca 3500 bytov z 20 tepelných zariadení /kotolní/ nízkoteplotným systémom na zemný plyn, celková ročná výroba tepla je 214 000 GJ. Výrobu tepla zabezpečuje v prevažnej miere Mestský bytový podnik, s. r. o., vlastnený zo 100% Mestom Nové Mesto nad Váhom.

- Brečtan & externí spolupracovníci -
27.07.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet