ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Demografia a trh práce

Demografia a trh práce

Demografia a trh práce

V tejto časi PHSR sú zaujímavé údaje o vývoji počtu obyvateľov Nového Mesta nad Váhom, jeho veková a vzdelanostná úroveň. V závere sa venuje zamestnanosti a nezamestnanosti.


Základné demografické údaje
K 31. 12. 2005 bolo v meste evidovaných 20.648 obyvateľov, ktorí obývali 7.594 domácností. Pritom podiel mužov na počte obyvateľov bol 9.996 (t. j. 48,41%) a žien 10.652 (t. j. 52,59%). Hustotu osídlenia možno vyjadriť pomerom 639 obyvateľov/km2.

Vývoj počtu obyvateľov

rok
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
počet
20979210582125721376214242142821358

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
21268
21197
217482106420839207512059720648
 


Veková štruktúra obyvateľstva
- údaj k 31. 12. 2005
Predproduktívny vek - 20 %
Produktívny vek - 63 %
Poproduktívny vek - 17 %

Vzdelanostná úroveň obyvateľstva
- údaj k 31. 12. 2005
Bez vzdelania alebo so základným - 15,9 %
So stredoškolským vzdelaním - 34,2 %
S vysokoškolským vzdelaním - 31,4 %

Zamestnanosť a nezamestnanosť
Mesto Nové Mesto nad Váhom patrí k mestám s najnižšou nezamestnanosťou v rámci Slovenskej republiky. Ku dňu 31. 12. 2005 bolo evidovaných ako nezamestnaných iba 3,15% obyvateľstva mesta, pričom v ponuke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bolo evidovaných 515 voľných pracovných miest a 640 nových absolventov škôl.


- Brečtan & externí spolupracovníci -
24.07.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet