ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Životné prostredie - odpady

Životné prostredie - odpady

Životné prostredie - odpady

Pri charakterizovaní problematiky odpadového hospodárstva je nutné vychádzať z nasledovných podkladov:
Program odpadového hospodárstva mesta Nové Mesto nad Váhom, VZN Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/2001 – VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a VZN Mesta Nové Mesto nad Váhom č.2/2004 – VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Sadzba poplatku pre rok 2006:
Základná výška miestneho poplatku za odpad je stanovená tak, aby pokrývala všetky náklady spojené so zberom, prepravou a zneškodňovaním komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Sadzbu poplatku pre fyzické osoby stanovuje VZN Mesta Nové Mesto nad Váhom č.2/2004 – VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to nasledovne:
  • Pre fyzickú osobu s trvalým, alebo prechodným pobytom v rodinných domoch a v bytových domoch KBV je sadzba poplatku vo výške 450,- Sk za osobu a rok.
  • Pri viacčlenných rodinách je sadzba poplatku 450,- Sk za osobu a rok na prvé štyri osoby a 150,- Sk za osobu a rok na piateho a každého ďalšieho člena domácnosti.
Poplatok je splatný jednorazovo. Úhrada poplatku môže byť realizovaná hotovostným alebo bezhotovostným vkladom na účet mesta uvedený v platobnom výmere, alebo poštovou poukážkou alebo v hotovosti do pokladne Mestského úradu v Novom Meste nad Váhom.
Všetky právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, ktoré majú prevádzku na území mesta sú povinné uplatniť množstvový zber. Pre tento účel sú povinné uzatvoriť s poverenou organizáciou Technickými službami Mesta Nové Mesto nad Váhom zmluvu o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadov.
Separovaný zber KO
Separovanie odpadov je delenie odpadov podľa druhu, alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť, ako samostatné druhy odpadov. Na území celého mesta sa separuje odpadové sklo. Odpadové sklo sa ukladá do označených uzatvorených kontajnerov. V súčasnosti je po meste rozmiestnených 95 ks kontajnerov na sklo o objeme 1,3m3.
V meste je pre rodinné domy na niektorých uliciach určený rozšírený systém separovaného zberu (komunálny odpad – rodinné domy s rozšíreným separovaným zberom). Občania s trvalým, alebo prechodným pobytom v týchto uliciach sú povinní zapojiť sa do systému separovaného zberu a separovať ďalšie zložky, t.j. umelé hmoty a odpadový papier do igelitových vriec. Tiež sa tu separuje železný šrot.
Na území Mesta Nové Mesto nad Váhom sa realizuje v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov dvakrát do roka zber a preprava objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov. Organizácia, oprávnená nakladaním s odpadmi v meste zabezpečuje znehodnotenie vytriedených odpadov s obsahom škodlivín z domácností prostredníctvom organizácii oprávnených s nakladaním s príslušnými nebezpečnými odpadmi v zmysle katalógu odpadov.
V blízkej budúcnosti sa ráta s rozšírením separovaného zberu o ďalšie zložky KO a postupným zavedením separovaného zberu vo všetkých častiach mesta. V štádiu spracovania projektovej dokumentácie je Zberný dvor pre separovaný, stavebný a biologický odpad v Novom Meste nad Váhom.
Harmonogram vývozu odpadov
- rodinné domy s rozšíreným separovaným zberom - vývoz 110 litrových nádob z ulíc od rodinných domov so separovaním KO. Vývoz nádob sa vykonáva v dvojtýždenných intervaloch.
(Brigádnická, Kpt. Nálepku, Záhradná, Chrásteká, Lipová, Klčové, Kvetinová, Bernolákova, Vysoká, Kukučínova, Odborárska, Bratislavská, Budovateľská, Hečkova, Bzinská, Svätoplukova, Vinohradnícka, Tajovského, Kollárova, Bajzova, Letná, Royova, Javorinská, Škultétyho, Stredná, Severná, Stromová, Jilemnického, Slnečná, Plachého, Jánošíkova, Nová, Malá, Robotnícka, Šafárikova, Čachtická, Bočná, Slovanská, Kuzmányho, Mnešická, M. Rázusa, Košikárska, Športová, Poľná, Jurkovičova, Ružová, Tematínska, Mlynská, Železničná, Čulenova, Štúrova, Mostová, Zelená, Izbická, Kamenná, Srnianska, Krátka, Riečna, Poľovnícka, Tehelná, Fándlyho, Sadová, Lesnícka, Hviezdoslavova, Krčméryho, Jesenského, Langsfeldova, Sasinkova)
- rodinné domy bez rozšíreného separovaného zberu - vývoz 110 litrových nádob z ulíc od rodinných domov bez separovania KO. Vývoz nádob sa vykonáva v týždenných intervaloch.
(Piešťanská, Benkova, Hurbanova, Tematínska, Malinovského, Inovecká, D. Stubňu, Považská, Zelená-sídlisko, Kmeťova, Weisseho, Klčové, Štefánikova, Kpt. Uhra, 1. mája, Dr. Markoviča, Dibrovova, Hollého, Holubyho, Partizánska, Sládkovičova)
KBV - vývoz 1100 litrových nádob od bytových domov KBV bez separovania KO. Vývoz sa
vykonáva dva razy do týždňa
(Sládkovičova, Benkova, Športová, Holubyho, 1. mája, Dukelská, Javorinská, Weisseho, Obrancov mieru, Dibrovova, J. Kréna, Piešťanská, Partizánska, Zelená, SNP, Hurbanova, Krátka, Jasná, Hviezdoslavova, Štefánikova, Karpatská)
KBV - vývoz 1100 litrových nádob od bytových domov KBV bez separovania KO. Vývoz sa
vykonáva tri krát do týždňa: ulice Tematínska, Považská, Klčové, Dr. Markoviča
Uličné smeti - zber uličných smetí z otvorených smetných nádob na uliciach a verejných priestranstvách je vykonávaný denne. Organizácia oprávnená zberom, odvozom a likvidáciou KO a uličných smetí odváža zmiešané odpady zo všetkých druhov zberných nádob do prekládkovej stanice.
- Brečtan & externí spolupracovníci -
30.07.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet