ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Životné prostredie - zeleň

Životné prostredie - zeleň

Životné prostredie - zeleň

Neoddeliteľnou súčasťou všetkých funkčných plôch mesta je zeleň. Zeleňou sa rozumejú všetky časti územia vhodne upravené pre rast vegetácie, teda nezastavané nadzemnými objektmi, komunikáciami, parkoviskami, dvormi, manipulačnými a prevádzkovými plochami, atď. Zeleň ako prírodná zložka prostredia tvorí súčasť celého katastrálneho územia a aj jeho zastavanej časti intravilánu.


Zeleň v meste je pomerne dobre rozvinutá, avšak v posledných rokoch čím ďalej tým viac ustupuje urbanizácii mesta. Mesto Nové Mesto nad Váhom má spracovanú inventarizáciou zelene. Inventarizácia zelene poskytuje mestu komplexný prehľad zelene v jednotlivých lokalitách mesta. Postupne je vyhodnocovaná každá lokalita v meste a navrhujú sa možné riešenia zachovania, obnovy alebo vytvorenia nových plôch zelene. Dominantné pôsobenie zelene je a zostane na plochách parkov, cintorína a v rekreačnom areáli Zelená voda. Zeleň má prevažný podiel plôch v zástavbe rodinných domov a v niektorých areáloch vybavenosti.

V zastavanom území mesta sa zeleň člení podľa jej súvislosti s urbanistickou funkciou. Z tohto hľadiska sa rozlišujú tieto druhy plôch:
  • parky a parkovo upravené plochy
  • zeleň pri občianskej vybavenosti
  • zeleň pri bytových domoch
  • zeleň pri rodinných domoch
  • špeciálna zeleň
  • zeleň výrobných areálov a izolačná zeleň
  • hospodárska zeleň
Na území intravilánu sú vybrané uličné komunikácie, v ktorých z kompozičných hľadísk je potrebná výsadba stromových alejí.
Plochy zelene v meste tvoria z hľadiska prístupnosti tri druhy:
  • zeleň verejná, ktorá zahŕňa parky a parkovo upravené plochy, parčíky, zeleň pri bytových domoch, zeleň pri občianskej vybavenosti neareálového typu a patrí sem čiastočne aj zeleň, ktorá pôsobí ako izolačná clona okolo priemyslu, komunikácií a pod.
  • zeleň vyhradená, ktorú tvoria zelené plochy areálových zariadení vybavenosti a zeleň cintorína
  • zeleň súkromná a neverejná zahŕňa súkromné záhrady pri rodinných domoch a v areáloch výroby alebo rôznych areáloch, do ktorých je prístup verejnosti obmedzený.
V kontaktných plochách urbanizovaného územia a krajiny je potrebné predovšetkým z estetických a ochranných dôvodov zakladať obvodovú zeleň, hlavne v priemyselných areáloch.
V krajine je potrebné zakladať a udržovať zeleň stromoradí pozdĺž komunikácií, ktorá plynule prechádza do systému alejí v meste. Z hľadiska obrazu po ukončení ťažby v kameňolome je nutná krajinárska rekonštrukcia celej lokality s možnosťou jej zapojenia do športovo-rekreačných aktivít v predpolí lesoparku Kamenná.
Zeleň je významnou zložkou v procese zvyšovania kvality života v meste. Údržba zelene, jej zachovanie a obnova by mali byť jednou z priorít Mesta Nové Mesto nad Váhom. Cieľom koncepcie zelene je interakcia mimosídelnej a sídelnej zelene tak, aby vytvorili prepojený systém, prispeli k zvýšeniu ekologickej stability v území a k pozitívnemu obrazu krajiny.
- Brečtan & externí spolupracovníci -
26.07.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet