ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Životné prostredie - biota

Životné prostredie - biota

Životné prostredie - biota

Biota je fauna a flóra, všetky živé organizmy na stanovišti. V tomto prípade fauna a flóra v Novom Meste nad Váhom a okolí.


Územia európskeho významu v katastri Mesta Nové Mesto nad Váhom:
V rámci sústavy chránených území členských štátov krajín Európskej únie Natura 2000, ktorej cieľom je záchrana dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok, sa v katastrálnom území Mesta Nové Mesto nad Váhom nachádza územie európskeho významu – KOBELA. Natura 2000 zabezpečuje ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území členských štátov EÚ a prostredníctvom ochrany zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v rámci celej európskej únie.
Popis lokality:
Názov: Kobela
Kód územia: SKUEV0379
Rozloha: 6,04 ha
Správca územia: CHKO Biela Karpaty

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany: suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia Orchideaceae). Druhy, ktoré sú predmetom ochrany: Poniklec veľkokvetý, Priadkovec trnkový, Spriadač kostihojový.

Chránené vtáčie územia v katastri Mesta Nové Mesto nad Váhom:
V katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom sa nenachádza navrhované ani schválené chránené vtáčie územie.
Veľkoplošné a maloplošné chránené územia nachádzajúce sa, alebo zasahujúce do katastra Mesta Nové Mesto nad Váhom :
Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty, vyhlásená v roku 1976
- 2. stupeň územnej ochrany prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
Prírodná rezervácia Kobela, vyhlásená v roku 1988
- výmera 5,4281 ha
- 4.stupeň územnej ochrany
- Flóra: nálezisko ponikleca (Pulsatila)
Prírodná rezervácia Turecký vrch, vyhlásená v roku 1984
Okrem katastrálneho územia Nové Mesto nad Váhom (časť Mnešice) sa rozprestiera i v katastrálnom území Trenčianske Bohuslavice
- celková výmera: 30,42 ha
- 4. stupeň územnej ochrany
- charakteristika: krasové skalné bezlesie, prudko sa zvažujúce do údolia Váhu – skalné bezlesie na vápencoch a sprašových výplniach, xerotermná vegetácia bohatá na množstvo teplomilných elementov.
- Flóra: výskyt teplomilných trávnych spoločenstiev (kavyľ, ľan chlpatý, astra kopcová, kozinec vičencový a iné)
- Fauna: mediterálne teplomilné druhy, najmä z triedy hmyzu.
- Súčasný stav - absencia pastvy podporuje hromadenie krovinnej vegetácie (hloh, ruža, vtáčí zob, svíb krvavý), prebiehajú sukcesné zmeny.

chránený strom:
Gaštan nad Vápenkou , vyhlásený v roku 1990
- strom sa nachádza v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom

Ochranné pásmo Národnej prírodnej pamiatky Čachtická jaskyňa:
Ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Čachtická jaskyňa sa nachádza v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom a katastrálnom území Čachtice a bolo vyhlásené Vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č.5/2005 zo dňa 7.decembra 2005. Vyhláška nadobudla účinnosť 1.1.2006. Účelom vyhlásenia ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky je zabezpečenie ochrany horninového masívu, v ktorom je situovaný podzemný systém Čachtickej jaskyne a súvisiace krasové javy. Ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky má celkovú výmeru 379,3190 ha.

Územím okresu prebiehajú 4 nadregionálne a 9 regionálnych biokoridorov, ktoré vo vzťahu ku katastru mesta podrobnejšie zachytáva M-ÚSES NMNV. V okolí sa formujú regionálne biocentrá Zelená Voda a Turecký vrch.
Pre územie Nového Mesta nad Váhom bol spracovaný miestny systém ekologickej stability, ktorý bol podkladom aj pre územný plán mesta a podrobne bol premietnutý najmä do návrhu plôch zelene v katastri a intraviláne.

- Brečtan & externí spolupracovníci -
22.07.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet