ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Životné prostredie - ovzdušie

Životné prostredie - ovzdušie

Životné prostredie - ovzdušie

V posledných desaťročiach došlo globálne k výraznému zhoršeniu kvality ovzdušia najmä v dôsledku rastu výroby a spotreby energie, rastu ťažby surovín, zvýšenou priemyselnou a poľnohospodárskou výrobou, či zvýšenou dopravou.


V porovnaní s ostatnými územiami Slovenska má však Nové Mesto nad Váhom relatívne menej znečistené ovzdušie vlastnými zdrojmi a nie je v dosahu iných zdrojov znečistenia a len malá časť územia predstavuje územie silne narušené.
Z hľadiska hodnotenia kvality ovzdušia je dôležitá skutočnosť, že Nové Mesto nad Váhom sa vyznačuje málo členitým terénom s priaznivými poveternostnými pomermi, čo vytvára dobré podmienky pre rozptyl škodlivín. Zdroje znečisťovania ovzdušia sa rozdeľujú na veľké, stredné a malé pričom určujúcim faktorom je tzv. emisné zaťaženie ovzdušia t.j. množstvo vypúšťaných emisií v tonách za rok.
V Meste Nové Mesto nad Váhom sa nachádzajú 2 veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré prevádzkuje Obal - Vogel noot a.s., v oboch prípadoch sa jedná o lakovaciu linku.
Podľa najnovších podkladov je v meste Nové Mesto nad Váhom evidovaných 111 stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia.
Veľké a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia v Meste Nové Mesto nad Váhom a ich stručný popis (V- veľký zdroj, S - stredný zdroj): Veľké a stredné zdroje.doc
Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW, ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja.
V súčasnosti je v Meste Nové Mesto nad Váhom evidovaných 170 právnických osôb, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia. Evidované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v prevažnej miere používajú zemný plyn.
Štatistické údaje (zdroj - Atlas krajiny SR, SAŽP).
Priemerný ročný počet dní s hmlou

20 až 50
Priemerný ročný počet dní s dusným počasím

10 až 20
Priemerný ročný počet dní so snehom

40 až 60
Priemerný ročný počet vykurovacích dní
(1961 – 1990)
220 až 240
Zaťaženie územia prízemnými inverziami
(1961 – 1990)
mierne až priemerné
Priemerné úhrny zrážok v júli
(1961 – 1990)
0 až 80
Priemerné úhrny zrážok v januári
(1961 – 1990)
40 až 50
Absolútne mesačné maximum zrážok
(1961 – 1990)
0 až 250
Priemerné ročné úhrny zrážok
(1961 – 1990)
600 až 700
Priemerná teplota vzduchu v júli
(1961 – 1990)
16 až 19
Priemerná teplota vzduchu v januári
(1961 – 1990)
-2 až -4
Priemerná ročná teplota vzduchu
(1961 – 1990)
8 až 10
- Brečtan & externí spolupracovníci -
10.07.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet