ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Životné prostredie - voda

Životné prostredie - voda

Životné prostredie - voda

Časť kapitoly o vode (vodné zdroje) bola spracovaná v časti technická infraštruktúra. V ďalšom sa budeme venovať vodnej ploche, ktorá sú využívané na rekreačné účely – rekreačnej oblasti Zelená voda.


Vodné zdroje
Aby nedošlo k ohrozeniu výdatnosti a kvality vodných zdrojov počas ich využívania, zriaďujú sa pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov so špecifickými podmienkami využívania území jednotlivých pásiem hygienickej ochrany. Vodné zdroje sú teda chránené vyhlásením ochranných pásiem vodných zdrojov v zmysle § 32 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách.
Do katastrálneho územia Nové Mesto nad Váhom zasahuje ochranné pásmo II. stupňa vodného zdroja Teplička – Čachtice.
Rekreačná oblasť Zelená voda má vlastný vodný zdroj (v katastri obce Beckov). V štádiu vyhlasovania je ochranné pásmo vodného zdroja vrtu HV1 a HV2 v lokalite rekreačného areálu Zelená voda.
Vodné toky
Rieka Váh s odtokovým kanálom od hydrocentrály tvorí os územia a je určujúcim činiteľom odvádzania vôd z územia mesta. Kanál je vedený po východnej hranici katastrálneho územia a maximálnou výškou svojej hladiny 4,5 až 5 m pod úrovňou terénu vytvára predpoklady pre vhodné odtokové pomery v zastavanom území mesta. Ročný prietok v kanáli sa pohybuje od 60 – 103 m3/sek.
Tok Klanečnice ako pravostranný prítok Váhu prechádza severnou časťou územia mesta regulovaným korytom. Má extrémne rozkolísané prietoky a väčšinou roka je bez vody. Na severnom okraji intravilánu sa do Klanečnice vlieva ľavostranný prítok Kamečnica.
Rekreačná voda
Jazero Zelená voda vzniklo ťažbou štrku na ploche územia zasahujúcej do územia katastrov Nové Mesto nad Váhom a Beckov. Základom existencie športovo rekreačnej zóny Zelená voda je umelé jazero ako dôsledok ťažby štrku, ktorá sa v tomto území realizuje už približne 30 rokov. Súbežne s ťažbou sa jazero začalo využívať na kúpanie.
Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č.2/2005 zo dňa 5.5.2005 boli vyhlásené vymedzené odkryté vody v lokalite Zelená voda v katastrálnom území Nového Mesta nad Váhom za vody vhodné na kúpanie.
Rekreačno-športový areál Zelená voda slúži pre prímestskú resp. víkendovú rekreáciu občanov mesta, je však známy aj mimo územia okresu.
Celý areál Zelenej vody medzi hrádzou Váhu a ochranným pásmom diaľnice sa člení na severnú časť regionálneho biocentra a južnú časť, ktorá je územím rekreácie. Územie rekreácie má výmeru 125,7 ha. Priestor biocentra má spolu s územím medzi Váhom a plavebným kanálom výmeru okolo 150 ha. Rekreačné územia Zelenej vody je rozdelené katastrálnou hranicou na časť beckovskú o výmere 48,2 ha a novomestskú o výmere 77,5 ha, z toho vodná plocha má cca 25,5 ha a súš 52 ha.
Areál pozostáva z časti verejného areálu letných športov a kúpania prevádzkovaného komerčne a z chatovej oblasti. Areál je vybavený technickou infraštruktúrou. Funkčné členenie areálu je predmetom riešenia územného plánu zóny.
- Brečtan & externí spolupracovníci -
14.07.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet