ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Životné prostredie

Životné prostredie

Životné prostredie

Problematika životného prostrediav niektorých prípadoch presahuje hranice mesta a hodnotí sa z pohľadu okresu Nové Mesto nad Váhom.


Nové Mesto nad Váhom sa nachádza v severnom cípe Západoslovenskej nížiny, v tesnom kontakte s Malými a Bielymi Karpatami a Považským Inovcom. Mesto a okolie majú priaznivé mikroklimatické pomery s veľkým množstvom slnečných dní.
Snaha o využitie potenciálu územia mesta je obmedzená. Limitami sú okrem iných aj ochranné a ekologické limity. Ochrannými limitami sú ochrana pôdneho fondu, ochrana ovzdušia, podzemných a povrchových vôd, ochrana prírody a pod. K ekologickým limitom patria hlavne kritériá pre zachovanie ekologickej stability, zachovanie a zlepšenie stavu životného prostredia, vyváženosť zastavaných a prírodných plôch a pod.
Prírodné pomery – pôda, geologická stavba, geografická štruktúra, klimatické, pôdne, biotické a abiotické parametre sú viac - menej neovplyvniteľné.
Socio - ekonomické pomery – intenzita a štruktúra hospodárstva, urbanizácia, vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a množstvo ďalších faktorov sú ľudskou činnosťou ovplyvniteľné a sú určujúcimi pre kvalitu životného prostredia regiónu.
Prírodné pomery svojim dlhodobým pôsobením podmienili vznik adaptačných mechanizmov krajiny. Stav a kvalitu životného prostredia najviac ovplyvňuje antropogénna činnosť. Stále, i keď v menšej miere sú vykonávané činnosti bez opatrení pre udržanie kvality životného prostredia, o čom svedčia aj ukazovatele stavu zložiek ŽP.

- Brečtan & externí spolupracovníci -
01.07.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet