ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > To povedali...IV...

To povedali...IV...

To povedali...IV...

"Potrebujeme silnejšie a odvážnejšie Slovensko, silnejšiu a odvážnejšiu strednú vrstvu. Potrebujeme rozumnú národnú pravicu."

"Po roku 1998. Pod heslami "chceme zmenu" sa architekti a propagátori novej filozofie takzvaného moderného občana pustili do radikálneho vymývania mozgov."

"Slovenská literatúra a slovenský jazyk sú prekážkou neokolonializmu."

"Keď má človek veľké ťažkosti, mal by sa pozorne obracať na deti, lebo deti vlastnia sen a slobodu."***********************
SLOVENSKÉ POHĽADY
***********************


"Slávny lekár Ján Jessenius pochádzal zo zemianskeho rodu z Turca, z Horného Jasena. Stal sa rektorom pražskej univerzity, bol aj osobným lekárom cisára Rudolfa II. Zúčastnil sa protihabsburského povstania. Bol za to 11. júna 1621 v Prahe na Staromestskom námestí sťatý."
Jozef Paulovič


"Ideová poloha ľavicovo orientovaných spisovateľov sa spájala s nekompromisným a systematickým odmietaním tradícií, ľudových obyčajov, zvykov, ktoré, pravdaže, mali nezriedka etickú náplň. Nová, proletárska kultúra mala vytvoriť nové tradície, odlišné najmä inou hierarchiou mravných hodnôt, založenou na triednom základe."
Dalimír Hajko


"Rozožieranie základov kultúry a medziľudských vzťahov sa odvíja od presadzovania materiálneho na úkor duchovného: biblické vyhnanie kupcov z chrámu. Narušuje sa psychológia človeka, psychológia spoločenská a štátna, čo sa prejavuje v izolácii a strate duchovnej rovnováhy."
Danuša Dragulová-Faktorová


"Myslieť inak a vyznávať iné hodnoty než tie, ktoré vyznáva stádo a ktoré sú teda tie jediné správne, to je previnenie, ktoré nemožno ani odčiniť a vôbec nie odpustiť."
Juraj Bindzár


"Keď má človek veľké ťažkosti, mal by sa pozorne obracať na deti, lebo deti vlastnia sen a slobodu."
F.M. Dostojevskij


"Spoločenský charakter má osamelosť zapríčinená vylúčením z komunity kvôli politickým názorom, ktoré sa nezhodujú s názormi vládnucej špičky. Vylúčenie môže mať demokratický charakter (vylúčeného necháme skapať slobodne), alebo charakter represívny (vylúčeného izolujeme v ústave nápravnej výchovy, prípadne v blázinci). U nás sa v súčasnosti využíva predovšetkým demokratický spôsob, pretože dnes už vieme, že je účinnejší a ekonomicky omnoho efektívnejší ako represie rodiace disidentov a vzbudzujúce odpor ochrancov ľudských práv."
Ľubomír Schramek


"Karol Kuzmány. Jeho veľbáseň Sláva šľachetným (Kto za pravdu horí ...), ktorá je hymnou Matice slovenskej, bola svojho času na indexe ako nacionalistická, hoci jej obsah je univerzálny, všeľudský a viacerí ju v tejto súvislosti navrhovali za hymnu Organizácie Spojených národov."
Jozef Markuš


"STV je v tejto podobe nielen zbytočná, ale aj škodlivá. Žiadať zvýšenie koncesionárskych poplatkov je prejavom cynizmu a bezbrehej trúfalosti, lebo manažment by mal platiť divákom za to, že márnia svoj čas pri obrazovke STV."
Ján Švantner


"Celá história vytvorenia Chodorkovského impéria, je históriou nezákonnosti. Keď bolo treba platiť dane, vždy sa našli prekážky, ktoré umožnili zaplatiť neskôr, neplatiť priamo štátu, alebo neplatiť vôbec."
Igor Sachmatov


"Štefan Hríb. Tento neoboľševik s nasadením hodným najhorších sekerníkov z Rudého práva v 50. rokoch svojimi nenávistnými výplodmi a ideologickými bludmi už takmer dva roky zaprasuje verejnoprávny éter. Je absolútna absurdita, že takýto patologický jav môže dlhodobo a úspešne prežívať na pôde verejnoprávnej STV."
Roman F. Michelko


"Západná parlamentná "pseudodemokracia" sa ukázala ako neschopná pre ďalší rozvoj spoločnosti. Táto zastupiteľská, tzv. demokracia v skutočnosti vyvoláva iba klamlivý obraz a povrchnú ilúziu o možnosti indivídua kontrolovať svoj osud."
Roman F. Michelko


"Materiálny vzostup úzkej časti spoločnosti neprináša so sebou vzostup morálky. Práve naopak, ešte nikdy sa nešlo tak rýchlo do ničotnosti. Hojnosť tovaru pre úzku časť vyvolených je v protiklade k prázdnote srdca."
Roman F. Michelko


"Superdemokrati" s ľahkosťou preberajú staré komunistické špinavé triky. Nimi neľúbení nesmú existovať (vyraďovanie z prehľadov slovenskej literatúry, ktoré sú v ich rukách, je samozrejmosťou), nesmú publikovať (v dosahu nimi ovládaných komisií a porôt) a nemali by si trúfať ani uplatňovať slobodu slova (to priam neznášajú). Títo salónni demokrati by mali Mečiarovi postaviť pomník, vďaka nemu tak radi chodili do západných krajín roniť hrošie (krokodílie sú malé) slzy, aby si za to vybrali tučný honorár."
Gustáv Murín


"Mnohí umelci, spisovatelia a básnici, ktorí bývali vždy hlboko a ďaleko vidiaci, plazia sa v suteréne a chcú chytiť módnu vlnu slávy, popularity a zisku písačkami "sexu po slovensky", či rovno pornografiou, pomáhajú rozleptávať zvyšky základov života lásky, manželstva, rodiny, výchovy detí, ale spoločenského a kultúrneho života národa. A tak sa vzďaľujeme od hĺbky, posvätna, tajomstva a ľudskosti Vianoc."
Kardinál Ján Chryzostom Korec


"Revoltujúca mládež, ako jediná z mála citlivých skupín spoločnosti, to vníma tak, že chce byť radšej úprimne bezcitná ako sentimentálne klamať. Naša záchrana sa zrodí u deviantov, v takýchto menšinových skupinách."
Gustáv Murín


"Vyplatilo sa hrať na "svetoobčana". Lebo, akíže svetoobčania to boli? Nádherným príkladom je náš dobre známy Častuškár. Len čo odhodil stranícku legitimáciu, už mal všetku demokraciu v malíčku - a začal ju priam vyučovať?! Jednou z bizarností tej doby je aj fakt, že sa takáto kreatúra dostala do PEN klubu. Pozval ho tam jeho kamarát Macko uško."
Gustáv Murín


"Nijaká doba nebola poznačená takou mierou odľudštenia, zla a zločinu a toľkými hroznými vojnami ako prežité 20. a začaté 21. storočie. Veci života sa moderným ľuďom vymkli z rúk a ich hrdý výdobytok - veda a technika sa stali krutým bičom národov a sveta."
Kardinál Ján Chryzostom Korec


***********************
DIMENZIE
**********************


"List papiera sa môže stať plachetnicou, ktorá ponesie náklad slova do všetkých krajín, lebo slovo je silnejšie ako meč. Vyrieknuté slovo odznie, slovo napísané alebo vytlačené žije ďalej, od pokolenia k pokoleniu."
Johann Gutenberg


"Nie je mysliteľné, aby cudzie spravodajské služby zriaďovali na území iného suverénneho štátu zadržiavacie tábory pre väzňov."
Miroslav Mikolášik, poslanec EU


"V Sýrii s hrdosťou hovoria o tom, že v tomto štáte nie je nikto hladný, že všetci obyvatelia majú bezplatné školstvo a zdravotníctvo."
Igor Čolakovič


"Človek by mal do hôr chodiť žiť a nie umierať."
horolezec František Kele


"V Berlíne počas osláv tureckého sviatku pochodoval pred Brandeburskou bránou sprievod Turkov v historických odevoch janičiarov. Nemci vo svojej prostoduchosti nepochopili tento maškarný pochod a nevycítili náznak svojej skorej budúcnosti."
Peter Scholl


"Slovenská literatúra a slovenský jazyk sú prekážkou neokolonializmu."
Pavol Janík


"Vstup Turecka do EÚ je balzam na dušu Izraela, lebo i Izrael sa vidí ako kandidát na vstup do Únie."
Peter Scholl


"V slovenskej kultúre, počnúc jej ministerstvom, vládnu mafie, klany, priateľstvá a nepriateľstvá a najmä ambiciózni jednotlivci, ktorým chýba talent, rozum i elementárna česť."
Pavol Janík


"Celá história vytvorenia Chodorkovského impéria, je históriou nezákonnosti. Keď bolo treba platiť dane, vždy sa našli prekážky, ktoré umožnili zaplatiť neskôr, neplatiť priamo štátu, alebo neplatiť vôbec."
Igor Sachmatov


"Národné štáty najlepšie vedia, čo je pre ich obyvateľov dobré."
Anna Záborská


"Nemci, ak i naďalej budete takí leniví robiť vlastné deti, o 10 rokov bude turečtina oficiálnym jazykom Nemecka."
Kaia Janar


"Potrebujeme silnejšie a odvážnejšie Slovensko, silnejšiu a odvážnejšiu strednú vrstvu. Potrebujeme rozumnú národnú pravicu."
Róbert Matejovič


"Negatívne emócie, ktoré v nás plodí táto doba a tento svet, ubližujú našej duši. Zožerú nám zo zdravia a pokoja v živote. Nepozerajme reality, na politiku pozerajme z nadhľadu a tešme sa z prírody, kníh, z maličkosti života."
Karin Kirinovičová


"Položme si otázku, sú Slováci ešte Slovania a čo tvorí ich národnú kultúru? Nie sme už viac hamburgerovými a prekečupovanými Američanmi?"
Róbert Matejovič


"Po roku 1998. Pod heslami "chceme zmenu" sa architekti a propagátori novej filozofie takzvaného moderného občana pustili do radikálneho vymývania mozgov."
Róbert Matejovič
Zdroj: :: prop.sk - Nezávislý internetový spravodaj


- redakcia -
16.08.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet