ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Denník z Európskeho parlamentu 7.9.2006

Denník z Európskeho parlamentu 7.9.2006

Denník z Európskeho parlamentu 7.9.2006

Prejednávané boli:
EP prijal uznesenie k situácii na Blízkom východe
Poskytovanie údajov o leteckých pasažieroch orgánom USA


EP prijal uznesenie k situácii na Blízkom východeEuroposlanci schválili svoje uznesenie k situácii na Blízkom východe. V jeho texte vyjadruje Parlament znepokojenie nad rozšírením a intenzitou vojenského konfliktu v južnom Libanone a prejavuje hlboké poľutovanie nad všetkými obeťami. Poslanci tiež uznesením rozhodli o vyslaní vyšetrovacej delegácie do Libanonu, Palestíny a Izraela s cieľom monitorovať humanitárne a politické podmienky a ocenili záväzok členských štátov EÚ poskytnúť v rámci mierových síl OSN približne 7 000 vojakov.

V schválenom uznesení vyjadruje plénum EP znepokojenie nad vypuknutím konfliktu v južnom Libanone, rovnako ako aj nad „útokmi hnutia Hizballáh a prehnanou reakciou izraelskej armády“. Hlboké poľutovanie vyjadrili poslanci nad obeťami z radov civilného obyvateľstva v Libanone a v Izraeli, ako aj z radov vojakov a pozorovateľov OSN. Konflikt, ktorý vyústil do humanitárnej katastrofy, nemožno podľa EP vyriešiť vojensky. V tejto súvislosti zdôrazňujú, že žiadne prímerie nemôže byť trvalé bez toho, aby strany, ktoré sú priamo alebo nepriamo zúčastnené na konflikte, prejavili politickú vôľu riešiť prvotné príčiny súčasnej krízy.

Mandát OSN a plnenie záväzkov zúčastnených strán

Parlament uvítal jednomyseľné prijatie rezolúcie č. 1701 Bezpečnostnou radou OSN, v ktorej sa stanovujú podmienky ukončenia vojenských operácií a posilňuje sa mandát mierových síl OSN (UNIFIL). Poslanci zároveň upozornili, že tento mandát, ako aj pravidlá účasti, štruktúru a právomoci mierových síl OSN je dôležité jasne a primerane definovať. Okrem toho pripomenuli výzvu Vysokého komisára OSN pre ľudské práva, podľa ktorého treba preskúmať, či počas konfliktu nedošlo k porušeniu medzinárodného práva.

Parlament v uznesení opakuje výzvu na okamžité prepustenie unesených izraelských vojakov, ako aj na prepustenie členov palestínskej vlády a palestínskej zákonodarnej rady. Zároveň víta rozhodnutie libanonskej vlády rozmiestniť svoje jednotky v južnom Libanone a dohodu izraelskej armády o stiahnutí za modrú líniu. Prijatý text tiež uvítal výsledok mimoriadnej schôdze Rady pre všeobecné záležitosti a záväzok členských štátov EÚ, na základe ktorého poskytnú v rámci mierových síl OSN približne 7 000 vojakov.

Odzbrojovanie

V otázke odzbrojovania označili poslanci za nevyhnutné, aby všetok dovoz zbraní do Libanonu smeroval výlučne do oficiálnej libanonskej armády. Členským krajinám Únie pripomenuli dôležitosť konať v súlade s požiadavkami rezolúcie č. 1701 o dodávkach zbraní a dôsledne dodržiavať Kódex správania pri vývoze zbraní, nakoľko cieľom je odzbrojenie všetkých milícií, vrátane milícií hnutia Hizballáh. Text zároveň naliehavo vyzýva Irán a Sýriu, aby zohrávali konštruktívnu úlohu, a osobitne vyzýva Sýriu, aby na svojej strane libanonsko-sýrskej hranice posilnila kontroly s cieľom zabrániť dodávkam zbraní neštátnym subjektom.

Obnova Libanonu a ďalšie kroky

Obnova Libanonu si podľa pléna vyžiada „mohutné, rýchle a účinné úsilie“. V tomto ohľade Parlament uvítal rozhodnutie Komisie a členských štátov poskytnúť humanitárnu pomoc vo výške 120 mil. EUR.

EP sa v uznesení opätovne vyslovil za „v mieri a bezpečnosti nažívajúce štáty Izrael a Palestínu“ a vyhlásil podporu predsedovi Palestínskej samosprávy Mahmúdovi Abbásovi v jeho úsilí o posilnenie národného dialógu medzi rozličnými palestínskymi stranami s cieľom vytvoriť novú palestínsku vládu. Euro-stredomorské parlamentné zhromaždenie (EMPA) by podľa poslancov ako jediná parlamentná inštitúcia zvolených zástupcov národov južného pobrežia Stredozemného mora a Európskej únie mala prevziať zodpovednosť za uľahčenie obnovy dialógu a spolupráce medzi stranami v otázke Blízkeho východu.

EP je presvedčený, že najlepšou zárukou trvalého mieru a ľudského rozvoja je budovanie inštitúcií, ktoré zjednotia krajiny stredomorskej kotliny, napr. Eurostredomorskej rozvojovej banky. Vyzval preto členské štáty EÚ, aby sa usilovali „skôr o vytváranie takýchto inštitúcií, než o uzatváranie dvojstranných dohôd“.


Poskytovanie údajov o leteckých pasažieroch orgánom USA


Plénu Európskeho parlamentu schválilo uznesenie, ktorým poslanci zaujali stanovisko k navrhovanej dohode s USA o poskytovaní údajov o leteckých pasažieroch. Novú dohodu v tejto oblasti má do 30. septembra s USA uzavrieť Rada EÚ, no vzhľadom na to, že EP nemá formálnu právomoc vyjadriť sa k jej obsahu, sa poslanci rozhodli vypracovať svoje odporúčanie. Jeho obsah vyzýva Radu na zabezpečenie dostatočnej ochrany osobných údajov európskych občanov a na zvýšenie právomocí EP v tejto sfére rozhodovania.

Parlament dal v septembri 2004 podnet na Európsky súdny dvor proti Komisii, v ktorom požiadal o zrušenie dohody s USA, ktorú na návrh Komisie uzavrela Rada. Dohoda sa týkala spracovávania a poskytovania záznamov zahŕňajúcich osobné údaje leteckých cestujúcich v rámci boja proti terorizmu. Súdny dvor následne v máji 2006 napadnuté rozhodnutie Rady zrušil, čo znamená, že platnosť súčasnej dohody s USA vyprší 30. septembra tohto roku a Rada musí najneskôr do spomínaného termínu uzavrieť novú. Keďže EP nemá formálnu právomoc vyjadriť sa k jej obsahu, poslanci sa rozhodli vypracovať aspoň svoje odporúčanie.

Schválené uznesenie označuje spomínanú otázku za natoľko dôležitú, že Európska únia by sa mala "v každom prípade dohodnúť s USA na náležitej medzinárodnej zmluve", no akákoľvek dohoda musí podľa EP brať ohľad na ľudské práva.

Prijatý text požaduje, aby sa od 1. októbra 2006 "odstránili právne nedostatky na európskej úrovni" pokiaľ ide o postúpenie údajov o cestujúcich a "zabezpečil sa vyšší stupeň ochrany práv a slobôd cestujúcich", než aký existuje v súčasnosti.

Namiesto dlhodobej zmluvy navrhuje EP vypracovať krátkodobú medzinárodnú dohodu, ktorá by platila od októbra 2006 do novembra 2007, teda na obdobie, na ktoré sa pôvodne vzťahovala dohoda medzi EÚ a USA, ktorú Európsky súdny dvor zrušil. Nová krátkodobá dohoda by mala podľa poslancov v prvom rade prekonať terajšie nedostatky a prísne obmedziť možnosť poskytovať USA údaje na kontrolu finančnej trestnej činnosti alebo na predchádzanie vtáčej chrípke. Navrhuje sa tiež prechod na tzv. "systém PUSH", ktorý platí napr. v prípade dohôd s Kanadou a Austráliou, ktorý umožní poskytovanie údajov orgánom USA na základe konkrétneho odôvodnenia prípad od prípadu, namiesto povolenia prístupu k celej databáze cestujúcich. Okrem toho sa tiež navrhuje zníženie počtu oblastí, v ktorých sa môžu údaje poskytovať.

V uznesení sa uvádza, že systematické zhromažďovanie údajov o bežných občanoch mimo rámca súdneho konania alebo policajného vyšetrovania "by malo v Európskej únii zostať aj naďalej zakázané" a že údaje by sa mali vymieňať len v prípade potreby v súlade s platnou dohodou medzi EÚ a USA o vzájomnej právnej pomoci a extradícii.

Poslanci tiež vyzývajú Radu aby do procesu tvorby legislatívy v tejto oblasti zapájala Parlament a zapájala zástupcov príslušných výborov ako pozorovateľov do dialógu s vládou USA.

Eurokomisár Franco FRATTINI v rozprave uviedol, že Komisia bude EP priebežne informovať o postupe rokovaní s vládou USA, ktoré sa začínajú zajtra v Bruseli. Dodal tiež, že predbežný návrh dohody už fínske predsedníctvo Rady odovzdalo USA. Okrem toho uviedol, že poskytovanie údajov sa nemá týkať letov vo vnútri EÚ, ale len transatlantických letov. Vyslovil sa však za „dobrovoľný“ systém uchovávania biometrických údajov a dodal, že do konca roka preloží Komisia nový návrh v tejto oblasti.

- Zuzana ANDREJČÁKOVÁ, tlačové oddelenie EP - slovenský sektor -
08.09.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet