ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > 1. celoslovenské stretnutie kardioklubov Slovenska

1. celoslovenské stretnutie kardioklubov Slovenska

1. celoslovenské stretnutie kardioklubov Slovenska

Kúpele SLIAČ 23. - 24. 9. 2006 - V rámci Slovenskej republiky sa občania s ochorením kardiovaskulárneho systému združujú v kluboch a združeniach, ktoré im slúžia na získavanie informácií o ich ochorení, na výmenu skúseností súvisiacich s riešením rôznych životných situácií a pre spoločenské vyžitie.
Obdobné organizácie pre ľudí s iným zdravotným postihom si úspešne vymieňajú svoje skúsenosti vyplývajúce z ich činnosti. Kardioklub SK poskytol svoj potenciál a z vlastnej iniciatívy zvoláva Stretnutie kardioklubov Slovenska v dňoch 23. - 24. 9. 2006 do kúpeľov Sliač.


Stretnutie kardioklubov Slovenska je zvolané pri príležitosti Svetového dňa srdca, ktorý sa oslavuje vždy v poslednú septembrovú nedeľu (tento rok 24. septembra). Vyhlasujú ho spoločne Svetová zdravotnícka organizácia a Medzinárodná federácia srdca.Stretnutie sa koná pod záštitou Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na SlovenskuORGANIZÁTOR

KARDIOKLUB SK je celorepublikovým, dobrovoľným, pacientskym občianskym združením, pôsobiacim na celo území Slovenskej republiky. Klub združuje občanov Slovenskej republiky, občanov so zdravotným postihnutím srdcovo-cievneho systému a srdca, rodinných príslušníkov zdravotne postihnutých občanov a ich priaznivcov.
Cieľom klubu je pomáhať ľuďom so zdravotným postihnutím srdcovo-cievneho systému a srdca, pri riešení ich sociálnych, ekonomických, psychických, spoločenských záujmov a potrieb.
Členmi nášho Kardioklubu SK sú ľudia z celého Slovenska (Žilina, Košice, Bratislava, Považská Bystrica, Martin ...). Viac informácií o nás získate na našej web-stránke www.kardioklub.sk. Našu činnosť po odbornej stránke podporuje aj doc. Kamenský - hlavný kardiológ Slovenska, Slovenská kardiologická spoločnosť, doc. Farský zo Slovenskej ligy proti hypertenzii, Slovenská lekárnická spoločnosť, riaditelia niektorých nemocníc na Slovensku a ďalší podporovatelia, ktorí si uvedomujú zákernosti chorôb srdcovo-cievneho systému, kŕčových žíl - varixov, infarktov a mozgových porážok.
V súčasnosti sme spustili realizáciu lacných kúpeľných liečebných pobytov pre našich členov, ktorí nie sú finančne na tom tak dobre, aby si mohli zaplatiť drahé liečebné pobyty v kúpeľoch. Táto naša aktivita bola možná len vďaka pochopeniu a pomoci vedenia Kúpeľov Sliač, a.s., ktorá je jedným z partnerov 1. celoslovenského Stretnutia kardioklubov Slovenska.
V súčasnosti Kardioklub SK pripravuje niekoľko významných projektov v úzkej spolupráci so Slovenskou kardiologickou spoločnosťou a Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.
Činnosť Kardioklubu SK je zameraná hlavne na oblasť osvety a prevencie.
Naša činnosť je smerovaná aj medzi zdravú populáciu, veď až 55 % ľudí na Slovensku trpí kardiovaskulárnym ochorením a až 80 % ľudí reálne hrozí v najbližšom období akútny infarkt myokardu. Našim cieľom je zvýšiť informovanosť ľudí ako sa týmto ochoreniam brániť a predchádzať im, ale aj ako s týmito ochoreniami ďalej žiť. Naša osvetová činnosť je zameraná na zdravú, ale aj chorú populáciu. Chceme osloviť všetkých tých, ktorí sú chorí na srdce, cievy, sú po operáciách srdca a operáciách ciev, prípadne majú akúkoľvek chorobu kardiovaskulárneho systému, alebo sú ich rodinnými príslušníkmi alebo priateľmi.
V oblasti osvety pomáhame ľuďom, ktorí už prekonali infarkt, operáciu srdca a ciev, mozgovú porážku alebo niektorú inú chorobu srdcovo-cievneho systému. Neoddeliteľnou súčasťou našej osvetovej činnosti je aj poradensko-edukačná činnosť, kde našim členov pomáhame zorientovať sa v spleti existujúcich zákonov, hlavne v sociálnej, zdravotnej, ekonomickej a daňovej oblasti.
V minulom roku sme boli partnerom projektu "Týždeň srdca v lekárňach", tento rok pokračujeme v spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou na tomto projekte opäť.
V oblasti prevencie upozorňujeme ľudí na zmenu životného štýlu, zmenu stravovacích návykov, nabádame ich ku konzumácií zdravých potravín a upozorňujeme ich na rizikové faktory srdcovo-cievnych ochorení.
V spoločenskej oblasti je činnosť Kardioklubu Sk zameraná hlavne na rozšírenie spolupráce všetkých existujúcich kardioklubov na Slovensku tak, aby ich činnosť bola efektívnejšia a príťažlivejšia pre celú populáciu Slovenska. Kardioklub SK nadväzuje kontakty aj s klubmi a združeniami mimo územia Slovenskej republiky.
Neoddeliteľnou súčasťou našej činnosti je aj činnosť v oblasti sociálnej inklúzie so zameraním na ťažko zdravotne postihnutých ľudí s kardiovaskulárnym ochorením, hlavne v oblasti rekvalifikácie, prípravy na samozamestnávanie a v oblasti vytvárania vhodných pracovných miest, chránených pracovísk a chránených dielni.
Projekty sú zamerané na rovnosť príležitostí občanov so zdravotným postihnutím a sociálne partnerstvá pre monitoring a odstraňovanie diskriminačných bariér na trhu práce. Tieto projekty sú realizované pomocou Európskeho sociálneho fondu, Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v jednotlivých okresoch a za pomoci dobrovoľníkov, ktorí nám v tejto činnosti významne pomáhajú.
Hlavným cieľom projektu je prispieť k zníženiu a prevencii dlhodobej nezamestnanosti znevýhodnenej skupiny občanov so zdravotným postihnutím /OZP/ a posilniť integrovaný prístup všetkých zainteresovaných k odstraňovaniu bariér, ktoré znižujú rovnosť príležitostí pre ich vstup na trh práce.

Podrobnejšie informácie o činnosti Kardioklubu SK nájdete aj na www.kardioklub.sk .


CIELE 1. STRETNUTIA KARDIOKLUBOV SLOVENSKA

1. Nadviazať spoluprácu so subjektami obdobného charakteru, pri získavaní poznatkov v riešení problémov občanov so zdravotným postihom vyplývajúcim z kardiovaskulárneho ochorenia.
2. Vytvoriť priestor pre vzájomnú komunikáciu a vytvoriť spoločne sieť samostatných klubov, ktoré by mali vďaka vzájomnej spolupráci, vytvoriť pre svojich členov informačnú sieť tak, aby získané informácie boli dostupné pre všetky kluby a ich členov.
3. Upevniť a skvalitniť spoluprácu zúčastnených zástupcov jednotlivých kardioklubov a tým vytvoriť základ pre rozvoj každého kardioklubu.
4. Poskytnúť kardioklubom informácie súvisiace s možnosťou získania podporných finančných prostriedkov z jednotlivých fondov a grantov pre svoju činnosť.
5. Metodicky podporiť existujúce kardiokluby v oblasti spracovávania projektov pre možnosť samofinancovania kardioklubu, v možnostiach vytvárania nových pracovných miest pre svojich členov a v možnostiach vytvárania samozamestnávania sa pre svojich členov
6. Vytvoriť priestor pre jednanie so štátnymi a samosprávnymi úradmi a ich organizačných zložiek, vrátane konzultácií a pripomienkovania navrhovanej legislatívy.
7. Spoločnými silami zahájiť prípravné práce na akciách celoslovenského charakteru :

¦ vydávanie celoslovenského pacientského časopisu pre všetkých ľudí s kardiovaskulárnym ochorením,
¦ organizovanie preventívnych akcií v rámci Slovenska a v jeho jednotlivých regiónoch,
¦ organizovanie osvetovej činnosti zameranej na zdravú výživu, zdravý životný štýl a zvýšenie informovanosti obyvateľov Slovenska o rizikách kardiovaskulárnych ochorení a ich dôsledkoch,
¦ vytvorenie priestoru pre spoluprácu so stavovskými organizáciami odborných lekárov a lekárnikov,
¦ zviditeľnenie činnosti kardioklubov v medzinárodnom meradle úzkou spoluprácou s WHO na Slovensku,
¦ nadväzovanie spolupráce s kardioklubmi a subjektami obdobného charakteru v zahraničí,
¦ úzko spolupracovať pri edičnej činnosti jednotlivých kardioklubov (brožúry, informačné bulletíny a pod.)

8. Prehodnotiť a prejednať možnosť organizovania neformálnych stretnutí kardioklubov Slovenska v budúcnosti, s možnosťou rozšírenia účasti aj o radových členov kardioklubov.
9. Spoločnými silami organizovať a zabezpečovať kúpeľnú liečbu členom kardioklubov v kúpeľoch špecializovaných na kardiovaskulárne ochorenia.
10. Spoločne zintenzívniť propagáciu činnosti jednotlivých kardioklubov na Slovensku a naďalej rozširovať ich členskú základňu.

Ciele Stretnutia sa môžu počas samotného Stretnutia kardioklubov Slovenska voľne doplňovať tak, ako to jednotlivé kluby budú požadovať.


Časový harmonogram 1. celoslovenského Stretnutia kardioklubov Slovenska


23.9.2006

do 9,00 - príchod a ubytovanie účastníkov stretnutia

9,00 - otvorenie Stretnutia kardioklubov Slovenska
9,05 - oboznámenie účastníkov s programom stretnutia
9,10 - príhovor zástupkyne WHO na Slovensku - MUDr. Darina Sedláková, MPH
9,20 - príhovor gen. riaditeľa NÚSCCH Bratislava - Ing. Msolly
9,30 - príhovor gen. riaditeľa SSÚSCH Banská Bystrica - MUDr. Mečiar
9,40 - príhovor gen. riaditeľa VÚSCH Košice - MUDr. Sabol
9,50 - príhovor gen. riaditeľa Kúpele SLIAČ, a.s. - Ing. Očenáš
10,00 - príhovor hl. kardiológa Slovenska - doc. MUDr. Kamenský

10,10 - 10,30 = PRESTÁVKA

10,30 - príhovor organizátora - predseda Kardioklub SK
- prezentácia činnosti klubov a príhovory predsedov kardioklubov

12,00 - 13,00 = OBED

13,00 - prezentácia Kúpeľov SLIAČ, a.s. - MUDr. Čavoj
13,10 - prezentácia Alfa-Bio, s.r.o. Banská Bystrica
13,20 - prezentácia ZLATÁ STUDŇA, Široké
13,30 - prezentácia činnosti zúčastnených klubov a príhovory predsedov klubov

14,30 - 15,00 = PRESTÁVKA

15,00 - diskusia k programu prvého dňa

17,00 - UKONČENIE 1. dňa Stretnutia kardioklubov Slovenska

24.9.2006

9,00 - otvorenie dňa

- pripomienkovanie a diskusia ku Cieľom Stretnutia kardioklubov Slovenska

10,30 - 11,00 = PRESTÁVKA

11,00 - spracovanie Deklarácie a Záverov z 1. celoslovenského Stretnutia kardioklubov Slovenska

12,00 - ukončenie 2. Dňa 1. celoslovenského Stretnutia kardioklubov Slovenska

12,00 - 13,00 = OBED
- redakcia -
12.09.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet