ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > BRIEFING z Európskeho parlamentu 11. - 12. október 2006

BRIEFING z Európskeho parlamentu 11. - 12. október 2006

BRIEFING z Európskeho parlamentu 11. - 12. október 2006

Na svojom októbrovom \"mini-zasadnutí\" v Bruseli prerokujú poslanci Európskeho parlamentu niekoľko zaujímavých správ.

Budú sa zaoberať iniciatívnou správou o ochrane zvierat, v ktorej vyzývajú okrem iného na nahrádzanie pokusov na zvieratách inými metódami, ukončenie zvieracích zápasov a požadujú zabezpečenie vyšších štandardov v oblasti chovu či prepravy zvierat.


Prerokujú tiež dve správy o plánovanej Agentúre EÚ pre základné práva, hoci ich konečné schválenie nie je isté. Prvá zo správ sa zaoberá návrhom zriadenia agentúry, druhá rozšírením jej pôsobnosti o niektoré oblasti medzivládnej spolupráce. Spravodajkyňa však chce požiadať o odloženie záverečného hlasovania, keďže sa nepodarilo dosiahnuť dohodu o niektorých otázkach pôsobnosti agentúry.

Okrem toho budú europoslanci schvaľovať uznesenie o patentoch, a v rozprave sa budú venovať aj niekoľkým vyhláseniam Rady a Komisie. Tie sa budú týkať príprav neformálneho summitu vo fínskom Lahti, ako aj situácie v Zadnestersku a Južnom Osetsku.


Ochrana zvierat


"Každá činnosť v oblasti ochrany zvierat musí vychádzať zo zásady, že sú to cítiace bytosti, ktorých špecifické potreby je nevyhnutné vziať do úvahy", uvádza sa v iniciatívnej správe, ktorú budú europoslanci schvaľovať počas októbrového plenárneho zasadnutia v Bruseli. Vyzývajú v nej napríklad na nahrádzanie pokusov na zvieratách inými metódami, ukončenie zvieracích zápasov a požadujú zabezpečenie vyšších štandardov v oblasti chovu či prepravy zvierat.

"Ochrana zvierat je v 21. storočí prejavom ľudskosti a výzvou pre európsku civilizáciu a kultúru", uvádza iniciatívna správa poslankyne Elisabeth JEGGLE (EPP-ED, DE). K dodržiavaniu ochrany zvierat v príslušných oblastiach politiky zaväzuje EÚ napr. protokol o ochrane zvierat pripojený k Amsterdamskej zmluve. Existujú tiež prvé snahy o zosilnenie ochrany zvierat na medzinárodnej úrovni, no tie podľa poslancov zďaleka nestačia.

Parlament sa preto bude zaoberať iniciatívnou správou, ktorej základom je požiadavka, aby sa so zvieratami zaobchádzalo ako so živými tvormi, podľa ich špecifických potrieb. K tým patria napr. primerané podmienky chovu, poskytnutie dostatku krmiva a pitnej vody, ako aj prevencia bolesti, zranení a chorôb. Všestranná politika ochrany zvierat musí podľa EP zahŕňať nielen úžitkové, ale aj divé, domáce a ostatné zvieratá.

Pokusy na zvieratách a alternatívne postupy

Správa sa dotýka viacerých aspektov ochrany zvierat, medzi nimi aj citlivej otázky pokusov na zvieratách. V tejto súvislosti označuje za "nevyhnutné", aby sa urýchlil vývoj a prijímanie alternatívnych postupov. V každom štádiu je podľa navrhovaného textu potrebné poskytnúť "väčšiu finančnú, personálnu a administratívnu podporu, aby sa zabezpečilo čo najrýchlejšie nahradenie pokusov na zvieratách inými metódami". Regulačné orgány EÚ správa vyzýva, aby začali uznávať testy, ktoré nie sú vykonávané na zvieratách, a boli už schválené Európskym strediskom pre validáciu alternatívnych metód.

Konkrétne výzvy na zlepšenie ochrany zvierat

Správa víta navrhovaný zákaz dovozu psích a mačacích kožušín a vyzýva Komisiu, aby navrhla úplný zákaz dovozu výrobkov z tretích krajín, pri výrobe ktorých boli týrané zvieratá (napríklad kožušín získaných sťahovaním zaživa, kožušín z fariem na chov zvierat bez veterinárneho dozoru a farmaceutických výrobkov založených na ohrozených zvieracích druhoch), ako aj "zo všetkých oblastí, v ktorých nízka úroveň výrobných noriem ohrozuje životné prostredie a biodiverzitu".

Komisiu ďalej EP vyzýva, aby namiesto "dočasného zákazu" dovozu vtákov chytených v ich prirodzenom prostredí presadila zákaz trvalý. Správa tiež vyjadruje znepokojenie "nad utrpením zvierat určených na zápasy" a vyzýva Úniu, aby prostredníctvom národných alebo európskych právnych predpisov "ukončila psie, býčie a kohútie zápasy". Okrem spomínaných krokov požadujú poslanci tiež celoeurópsky zákaz kastrácie ošípaných bez anestézie.

Označovanie výrobkov netestovaných na zvieratách

Správa sa zaoberá aj označovaním produktov, ktoré sa vyrábajú podľa požiadaviek ochrany zvierat. V tejto súvislosti uvádza, že spotrebitelia by mali byť prostredníctvom jasného a spoľahlivého značenia na tovare dobre informovaní, no zároveň aj pripravení zaplatiť vyššie ceny za výrobky pochádzajúce z hospodárstiev spĺňajúcich vyššie normy na ochranu zvierat. V prípade opatrení týkajúcich sa ochrany zvierat, ktoré prevyšujú minimálne predpisy, by spotrebiteľa o dodatočnom úsilí výrobcu mali podľa správy informovať osobitné informácie.

Náklady a náhrady

Navrhovaný text poukazuje na to, že vysoké normy na ochranu zvierat spôsobujú v mnohých prípadoch aj zvýšené náklady, čo však vo voľnom svetovom obchode môže znevýhodňovať európskych výrobcov. Navrhuje preto zavedenie dane na dovážané výrobky, ktoré nespĺňajú európske normy. Komisiu tiež vyzýva, aby výrobcom v Únii poskytovala náhradu za finančné straty vzniknuté zavedením opatrení pre dobré životné podmienky zvierat.

Európska agentúra pre základné práva


Európsky parlament prerokuje správy poslankýň Kingy GÁL (EPP-ED, HU) a Magdy KÓSÁNÉ-KOVÁCS (PES, HU) o plánovanej Agentúre EÚ pre základné práva. Prvá zo správ sa zaoberá návrhom zriadenia agentúry, druhá rozšírením jej pôsobnosti o niektoré oblasti medzivládnej spolupráce. Výbor EP pre občianske slobody podporil zámer agentúru vybudovať na základoch existujúceho Európskeho strediska pre monitoring rasizmu a xenofóbie (EUMC) sídliaceho vo Viedni.

Vzhľadom na skutočnosť, že EP sa s Radou EÚ a Európskou komisiou doposiaľ nedohodol na zahrnutí medzivládnej spolupráce v policajných, súdnych, prisťahovaleckých ani protiteroristických otázkach do pôsobnosti novej agentúry, plánuje spravodajkyňa Kinga GÁL navrhnúť plénu EP odložiť záverečné hlasovanie o oboch správach, čím by sa automaticky vrátili do výboru na nové prerokovanie. Ďalším dôvodom je zámer Holandska vetovať zahájenie činnosti tejto agentúry k 1. januáru 2007, pretože rovnakou činnosťou sa podľa tejto členskej krajiny zaoberá Rada Európy (RE). Európska komisia však vo svojom návrhu ubezpečuje, že činnosti agentúry sa s aktivitami RE nebudú prekrývať, ale naopak, obe budú navzájom spolupracovať.

Agentúra by podľa správy mala aj naďalej pokrývať oblasti rasizmu, xenofóbie, a antisemitizmu, vrátane menšinových práv. Zvláštnu pozornosť má venovať skupinám obyvateľstva, ktoré sú vystavené diskriminácii. Poslanci tiež žiadajú, aby agentúra podporovala dialóg s občianskou spoločnosťou a úzko spolupracovala s mimovládnymi a inými organizáciami.

Na činnosti agentúry sa majú podieľať nielen členské, ale aj kandidátske krajiny a krajiny, s ktorými bola podpísaná stabilizačná a asociačná dohoda. Členské krajiny majú do agentúry nominovať národných zástupcov s cieľom zabezpečiť dobrú spoluprácu. Poslanci tiež navrhujú, aby agentúra posilnila spoluprácu s EP, najmä v otázke výberu kandidátov na post jej riaditeľa.

Existujúce stredisko pre monitoring rasizmu a xenofóbie disponuje ročným rozpočtom 8,2 milióna eur a zamestnáva 37 pracovníkov. Rozpočet novej agentúry má v prvom roku jej činnosti predstavovať 16 miliónov eur a do roku 2013 má táto čiastka narásť na 29 miliónov. Celkový počet zamestnancov by sa mal zvýšiť na 100 osôb.


Príprava neformálneho summitu v Lahti


Poslanci Európskeho parlamentu si počas plenárneho zasadnutia v Bruseli vypočujú vyhlásenie Rady a Európskej komisie o prípravách neformálneho summitu naplánovaného na 20. októbra, na ktorom hlavy štátov a vlád európskej dvadsaťpäťky prediskutujú otázky energetiky, ilegálnej imigrácie a inovačnej politiky. Neformálna schôdzka sa uskutoční vo fínskom Lahti a zúčastní sa jej aj ruský prezident Vladimír Putin.

Neformálne stretnutie hláv štátov a vlád má byť rozdelené na dve časti - počas pracovného obeda sa bude hovoriť o externej energetickej politike, ilegálnej imigrácii a posilnení konkurencieschopnosti EÚ prostredníctvom inovačnej politiky, kým večerná diskusia za účasti ruského prezidenta Vladimíra Putina sa dotkne strategického partnerstva Únie s Ruskom v energetickom sektore.


Obuv z Číny a Vietnamu


Európsky parlament si počas zasadnutia v Bruseli vypočuje odpoveď Rady EÚ a Európskej komisie na otázku o výsledkoch antidumpingového vyšetrovania týkajúceho sa obuvi z Číny a Vietnamu. Predseda výboru pre medzinárodný obchod Enrique BARÓN CRESPO (PES, ES) poukazuje v otázke na navrhované antidumpingové clá pre určité druhy kožených topánok zo spomínaných krajín a na to, že augustový návrh Komisie sa podstatne líši od jej júlového návrhu.

Komisia navrhla 30. augusta zaviesť clo na určité druhy kožených topánok z Číny (clo vo výške 16,5 %) a Vietnamu (vo výške 10 %). Tento návrh sa však podstatne líšil od prvej verzie návrhu, pochádzajúcej z júla, ktorého cieľom bolo po prvýkrát v antidumpingovom nariadení zaviesť colný systém založený na colných kvótach. Prvý návrh odmietla drvivá väčšina členských štátov.


Zadnestersko


Európsky parlament si vypočuje vyhlásenie Rady EÚ a Európskej komisie o Zadnestersku. V medzinárodne neuznanom ľudovom hlasovaní sa väčšina obyvateľstva vyslovila za nezávislosť oblasti od Moldavska. Členské štáty EÚ však výsledky septembrového referenda odmietajú akceptovať s odôvodnením, že v Zadnestersku chýbajú "predpoklady pre vyjadrenie slobodnej politickej vôle občanov".

Moldavská republika je nezávislou republikou. Oblasť jej východnej hranice s Ukrajinou, Zadnestersko, si od roku 1991 robí nárok na autonómiu a fakticky rozdeľuje krajinu.

Južné Osetsko


Európsky parlament si vypočuje vyhlásenie Rady EÚ a Európskej komisie o situácii v Južnom Osetsku. Spor kvôli prítomnosti ruskej armády v tejto separatistickej gruzínskej provincii nedávno prerástol do otvoreného konfliktu medzi Ruskom a Gruzínskom. Kremeľ uvalil na Gruzínsko ekonomické sankcie po obvinení štyroch ruských dôstojníkov zo špionáže. O stiahnutí ruských jednotiek zo svojho územia sa Gruzínsko doposiaľ márne usiluje.
- Zuzana ANDREJČÁKOVÁ,Tlačové oddelenie EP - slovenský sektor -
09.10.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet