ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Okrúhly stôl

Okrúhly stôl

Okrúhly stôl

Včera 8. novembra 2006 16:00 sa na Mestskom úrade v Novom Meste nad Váhom uskutočnilo zasadnutie zástupcov politických strán, hnutí a nezávislých kandidátov v komunálnych voľbách 2006. Na rokovaní boli prítomní zástupcovia ĽS-HZDS, SNS, SMER, SZ, KSS, 7 nezávislých kandidátov + osoby zastupujúce dvoch neprítomných nezávislých kandidátov. Okrúhly stôl bol zameraný na určenie pravidiel volebnej kampane. Išlo o rozdelenie plagátovacích plôch, priestor v mestskom rozhlase a možnosť zviditeľnenia v komerčných médiách.


Živá diskusia sa rozpútala o neprítomných zástupcoch politických subjektov, ktoré nevyslali na rokovanie svojho predsedu ani iného zástupcu. Na pozvánke k okrúhlemu stolu bolo totiž napísané: „V prípade, že nepríde na rokovanie predseda politického subjektu, jeho zástupca musí mať písomné splnomocnenie na zastupovanie.“ Tu sa vyskytla poznámka, že splnomocnenie malo byť notársky overené, ale nakoniec sa nebrala táto skutočnosť na zreteľ, pretože to pozvánka jednoznačne neformulovala.
Ďalšia diskusia sa týkala časti pozvánky, ktorá hovorila: „V prípade neúčasti Vášho zástupcu budeme mať za to, že o volebnú kampaň nemáte záujem.“ Čísla plagátovacích plôch sa totiž rozdeľovali aj pre tie strany a koalície, ktoré neboli prítomné (vrátane neprítomného kandidáta na primátora). Nielenže bola spomínaná veta v pozvánke zbytočná, ale ešte sa aj potvrdila zbytočnosť notársky overeného splnomocnenia na zastupovanie neprítomných.
Najdlhšia časť zasadnutia bola venovaná problému s plagátovacími plochami nezávislej kandidátky na primátorku i poslankyňu. Prítomní sa nevedeli zjednotiť na názore, či môže mať priestor nezávislá poslankyňa, tak ako ostatní nezávislí a zároveň aj plochu ako kandidátka na primátorku ako jej protikandidát.
V mestskej časti Mnešice sa totiž táto osoba musí prezentovať ako kandidátka na oba posty a tým je znevýhodnená oproti svojmu protikandidátovi, ktorý nemusí svoju plochu použiť na 2 kampane. Nakoniec okrúhly stôl vyvodil závery, že zatiaľ poskytne kandidátke na poslankyňu i primátorku jednu plochu a prednosta MsÚ overí na ministerstve správnosť tohto postupu. Predseda SNS vyšiel kandidátke v ústrety a poskytol jej jednu z dvoch svojich plôch v Mnešiciach napriek tomu, že SNS tam má troch kandidátov.
Podľa aktuálneho prerozdelenia sú zvýhodnené politické strany ĽS-HZDS a SMER, ktoré majú každá svoju samostatnú plochu + plochu na zviditeľňovanie spoločného kandidáta. V mestskom rozhlase má každý politický subjekt priestor 7 minút počas celej kampane. Politické strany ĽS-HZDS a SMER majú opäť priestor ako strany i ako koalícia delegujúca spoločného kandidáta na primátora.

- redakcia -
09.11.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet