ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Zloženie poslaneckého zboru v NMnV

Zloženie poslaneckého zboru v NMnV

Zloženie poslaneckého zboru v NMnV

V Slovenskom rozhlase bola reportáž o pripravovaných nových podmienkach pre voľbu primátorov, starostov a poslancov. Bol tam spomínaný fakt, že väčšinu poslancov tvoria učitelia a lekári. Tí prejdú v hojnom počte verejným hlasovaním preto, že sú občanom známi. Avšak sú to práve profesie, ktoré vôbec nesúvisia s riadením mesta.


Mnohým zastupiteľstvách pri takomto zložení chýba odbornosť v riadení mesta. Učiteľ ani lekár nie sú ekonómami, ani ekológmi, ani právnikmi a napokon ani nie sú blízko žiadnej inej profesii využiteľnej v riadení mesta. Takýto poslanci sa potom spoliehajú na odporúčania mestských úradov a tak vlastne úrad riadi poslancov a nie opačne.
Ako je to v Novom Meste nad Váhom?


Graf ukazuje, že učiteľov a lekárov je skoro polovica z 25 členného zastupiteľstva.
S vekovou štruktúrou to nie je tiež dobré. Poslanci vo veku do 40 rokov skoro absolútne absentujú. Nové Mesto nad Váhom je charakteristické tým, že do volieb chodí stále tých istých pár tisíc voličov, ktorí volia stále tých istých ľudí. Zastupiteľstvo nám teda každé 4 roky stárne.
No a posledným grafom v našej minianalýze je pomerné zastúpenie z hľadiska politického klubu.- redakcia -
22.11.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet