ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Novela VZN o dani z nehnuteľnosti

Novela VZN o dani z nehnuteľnosti

Novela VZN o dani z nehnuteľnosti

V tomto roku boli v zmysle novely zákona č. 120/2006 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady oslobodené od dane niektoré inštitúcie. Ide o školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov a v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov, ďalej cirkvi a náboženské spoločnosti, kde sa vykonávajú obrady.


Mesto Nové Mesto nad Váhom bude mať vďaka tomu výpadok príjmov v rozpočte vo výške cca 700 000,- Sk. Preto dodatkom č. 2 novelizuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta č 3/2004 o dani z nehnuteľnosti. Touto novelizáciou pristúpi k miernemu navýšeniu sadzieb, aby nahradilo chýbajúce finančné prostriedky v rozpočte mesta. Dodatkom sa zároveň upraví termín platby pre fyzické osoby a pre daňovníkov prevádzkujúcich poľnohospodársku výrobu.

Dodatok č. 2 mení § 11, § 20 a § 29

§ 11 Sadzba dane.
V  § 11  ods. 1, písmeno c), e), f), g)   sa  ruší  celé  znenie  a  nahrádza   sa novým znením :

1. Ročná sadzba dane za každý aj začatý m2 zastavanej plochy  je nasledovná:
c) 12,–  Sk  za stavby rekreačných a záhradkárskych  chát a domčekov na individuálnu rekreáciu. V rekreačnej oblasti Zelená voda je 22,- Sk
e) 55,- Sk za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
f) 86,- Sk za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
g) 30,- Sk za ostatné stavby

§ 20 Platenie dane.
V § 20 ods. 1 sa ruší celé znenie a nahrádza sa novým znením :

1. Vyrubená daň z  nehnuteľností je splatná v štyroch rovnakých splátkach pre právnické osoby a to najneskôr
- do 31. mája, 31. júla, 30. septembra a 30. novembra bežného roka, za ktorý sa daň vyrubuje,
v   dvoch rovnakých splátkach pre fyzické osoby a to najneskôr
- do 31. mája a 30. septembra bežného roka, za ktorý sa daň vyrubuje a v  jednej splátke pre daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu a to  najneskôr do 30. novembra bežného roka za ktorý sa daň vyrubuje.  

§ 29 Prechodné a záverečné ustanovenia.
§ 29 sa dopĺňa ods. 6 a 7 nasledovného znenia :

6. Na tomto dodatku č. 2 k VZN č. 3/2004 Mesta Nové Mesto nad Váhom sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo a to dňa 30.11.2006  uznesením č. .../2006.
7. Tento dodatok č. 2 k VZN č. 3/2004 nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2007.

- redakcia -
24.11.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet