ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Nové pravidlá pre televízne reklamy v EÚ

Nové pravidlá pre televízne reklamy v EÚ

Nové pravidlá pre televízne reklamy v EÚ

Poslanci EP budú pondelok v prvom čítaní hlasovať o novele \"televíznej smernice\" z roku 1997 s cieľom vytvoriť lepšie predpoklady pre rozvoj audiovizuálnych mediálnych služieb v Európe. Nová smernica má napríklad zmeniť pravidlá vysielania reklamy ako aj podmienky pre tzv. \"umiestňovanie produktov\" do vysielania. Poslanci návrh novely z dielne Európskej komisie podporujú, no žiadajú viacero zmien.


Dôvodom revízie smernice sú okrem iného technické zmeny pri prechode z analógového na digitálne vysielanie, ktoré by malo byť v EÚ ukončené do roku 2010. Cieľom je vytvoriť rovnaké podmienky pre verejnoprávnych a súkromných poskytovateľov mediálnych služieb, ako aj pre nezávislých producentov. Poslanci budú o návrhu novely hlasovať prostredníctvom správy poslankyne Ruth HIERONYMI (EPP-ED, DE).
Nové pravidlá vysielania reklamy
V prípade vysielania reklamy presadil Európsky parlament prísnejšie podmienky, než aké navrhovala Európska komisia.
Pre vysielanie "filmov vyrobených pre televíziu (okrem seriálov, ľahkých zábavných programov a dokumentárnych programov), kinematografických diel, koncertov, divadelných hier a opier" možno podľa EP prerušiť vysielanie reklamou alebo telenákupom len raz za 45 minút. Detské programy a spravodajské relácie možno prerušiť raz za 30 minút, avšak len za podmienky, že dané relácie budú samy osebe trvaním dlhšie než 30 minút.
Televízna reklama a telenákup majú byť pritom "jasne rozoznateľné a odlíšiteľné od redakčného obsahu" a to "vizuálnymi, akustickými a/alebo priestorovými prostriedkami".
EP tiež trvá na tom, aby sa reklamné spoty mohli zaraďovať do programov tak, aby neohrozili ich celistvosť. Poskytovateľom vysielania teda chcú poslanci poskytnúť viac pružnosti "nahradením 20-minútového pravidla tromi prerušeniami za hodinu". Tento článok sa okrem iného snaží poskytnúť rámec pre vysielanie športových podujatí, ktorých nepredvídateľný charakter si vyžaduje osobitné ustanovenia s cieľom nezbaviť diváka možnosti vidieť jednotlivé etapy hry.
Celkový podiel krátkych reklám pritom nesmie v rámci príslušnej hodiny prekročiť 20 %.
Žiadna tolerancia pre intoleranciu
Návrh novely prináša členským štátom Únie povinnosť zabezpečiť, aby reklamy vysielané médiami spadajúcimi pod ich jurisdikciu v žiadnom prípade neobsahovali prvky predsudkov či diskriminácie. Poslanci navyše žiadajú, aby reklamy nesmeli byť osočujúce na základe príslušnosti k pohlaviu, znevýhodnenej skupine, veku či sexuálnej orientácii a aby neporušovali ľudskú dôstojnosť.
Nové pravidlá pre umiestňovanie produktov
V súčasnosti neexistujú v rámci EÚ jednotné pravidlá pre tzv. "umiestňovanie produktov" do programov, čo znamená, že kým v jednej členskej krajine je to povolené, v inej to môže byť naopak zakázané. Novela prináša zmenu tým, že tieto pravidlá v rámci celej EÚ zjednocuje. Po novom teda umiestňovanie produktov bude v celej EÚ povolené, no iba za presne vymedzených podmienok.
Zakázané bude umiestňovať produkty do "správ, publicistických a detských programov, dokumentárnych filmov a poradní", povolené to naopak bude "v kinematografických dielach, filmoch, televíznych seriáloch a športových prenosoch" alebo "v prípadoch výrobnej pomoci, kde tovar či služby boli poskytnuté bez poplatkov" len s cieľom ich zaradenia do programu.
Programy obsahujúce umiestňovanie produktu navyše nesmú podľa EP obmedzovať redakčnú nezávislosť a nesmú ani priamo podporovať nákup či prenájom výrobkov a služieb. Diváci musia byť pritom "jasne informovaní" o existencii umiestňovania produktu a to "primeraným označením na začiatku a na konci programu, ako aj prostredníctvom signálu aspoň každých 20 minút počas programu", aby sa zabránilo zavádzaniu diváka.
Zakazuje sa umiestňovanie tabakových výrobkov a produktov z podnikov, ktorých hlavnou činnosťou je ich výroba, ako aj umiestňovanie určitých liekov a lekárskeho ošetrenia, ktoré sú dostupné iba na základe lekárskeho predpisu.
Ochrana pred pornografiou a násilím
Keďže jedným z cieľov smernice je aj ochrana neplnoletých, ohrozených a zdravotne postihnutých osôb, členské štáty majú zaistiť, že vysielanie poskytovateľov mediálnych služieb spadajúcich do ich právomoci nebude obsahovať "nijaké programy, ktoré by vážne ohrozovali telesný, duševný a mravný vývoj maloletých osôb", najmä programy obsahujúce pornografiu alebo svojvoľné násilie.
Právo na odpoveď
Návrhy EP k novele smernice sa týkajú aj práva na odpoveď. Europoslanci žiadajú, aby ho mala každá fyzická alebo právnická osoba, bez ohľadu na jej štátnu príslušnosť, "ktorej zákonné práva týkajúce sa (najmä, ale nielen) povesti a dobrého mena boli napadnuté na základe nepravdivého vyhlásenia počas nejakého programu". Toto právo či iný opravný prostriedok má existovať vo vzťahu ku všetkým poskytovateľom mediálnych audiovizuálnych služieb.
Lineárne a nelineárne služby
S cieľom prispôsobiť právne predpisy EÚ novým technickým vymoženostiam sa v návrhu rozlišuje medzi tzv. "lineárnymi službami" (t.j. vysielaním podľa pevne stanoveného programu) a "nelineárnymi službami" (t.j. službami, ktoré si diváci môžu sami vyžiadať). Súčasné predpisy o vysielaní by mali vo "flexibilnej a modernejšej podobe" aj naďalej platiť pre lineárne služby, pričom pre nelineárne služby je naopak podľa EP potrebné stanoviť len minimálne spoločné predpisy (napr. v oblasti ochrany mladistvých a predchádzaniu rasovej nenávisti a skrytej reklame) a umožniť, aby sa na ne vzťahovali právne predpisy členského štátu, v ktorom majú sídlo, namiesto predpisov všetkých členských štátov, v ktorých vysielajú.
- Zuzana ANDREJČÁKOVÁ,Tlačové oddelenie EP - slovenský sektor -
09.12.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet