ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Parlament rozhodne o nariadení REACH

Parlament rozhodne o nariadení REACH

Parlament rozhodne o nariadení REACH

Dnes začalo decembrové zasadnutie Európskeho parlamentu. Na tejto schôdzi sa bude hlasovať o nariadení REACH, ktoré upravuje registráciu a povoľovanie používania chemikálií v EÚ. Cieľom je ochrana zdravia a životného prostredia prostredníctvom nahrádzania nebezpečných látok ich alternatívami, zavedením princípu zodpovednosti výrobcov, ako aj podporovaním alternatív voči testom na zvieratách. Vzhľadom na kompromis vyjednaný s Radou sa legislatívny proces 2. čítaním pravdepodobne skončí a nariadenie vstúpi do platnosti podľa plánu , t.j. 1. júna 2007.


Poslanci budú o nariadení hlasovať prostredníctvom správy spravodajcu Guida SACCONIHO (PES, IT). Berúc do úvahy vyše tisíc strán navrhovaného textu, niekoľkoročné vyjednávania a množstvo líšiacich sa pozícií je možné konštatovať, že ide o jednu z najkomplikovanejších legislatív v histórii EÚ.
Najväčšou výzvou pri príprave nariadenia REACH (z angl. skratky Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) bolo hľadanie rovnováhy medzi povinnosťami, ktoré prinesie pre oblasť priemyslu a potrebou ochrany zdravia a životného prostredia. Jeho obsah totiž zahŕňa viac než 30 000 chemikálií, ktoré sa denno-denne využívajú a vyplývajú pritom na ľudské zdravie a životné prostredie. Výrobcovia a importéri najnebezpečnejších z nich budú napríklad musieť predkladať plán ich nahradenia bezpečnejšími alternatívami. To je však len jeden z prínosov novej legislatívy. Okrem toho bude zahŕňať aj množstvo iných požiadaviek.
Najkontroverznejšími a najdiskutovanejšími časťami legislatívy boli jej základné princípy: princíp a spôsob registrácie; povinnosť zodpovednosti za riziká (duty of care); obmedzenia týkajúce sa testovania na zvieratách; princíp autorizácie, či rozsah jej pôsobnosti. Vo vyjednávaniach s Radou napokon Parlament dospel nasledujúcim riešeniam:
Autorizácia a registrácia
Legislatíva udáva podmienky hodnotenia, registrácie a autorizácie chemikálií v závislosti od množstva ich produkcie, pričom vychádza z princípu, že všetky vyrobené a na trh umiestnené chemikálie musia byť bez výnimky registrované. Informácie, ktoré budú musieť výrobcovia chemikálií poskytovať, budú pritom závisieť nielen od spomínaných množstiev, ale aj od rizika, ktoré jednotlivé látky predstavujú.
V praxi to znamená, že približne tisíce bežne využívaných chemikálií budú podliehať povinnosti registrácie v Európskej agentúre pre chemikálie v Helsinkách, pričom asi 3000 z nich bude navyše podliehať aj autorizácii. To sa týka najviac rizikových látok, ktoré by mohli vážne ohroziť zdravie ľudí (napr. toxické, bioakumulatívne, karcinogénne a mutagenické látky).
Napr. chemické látky narúšajúce endokrinnú činnosť budú podľa novej legislatívy povolené jedine v tom prípade, že ich spoločensko-ekonomický prospech preukázateľne prevýši riziká, ktoré predstavujú pre zdravie ľudí a životné prostredie a neexistujú ich alternatívy. Toto ustanovenie bude pritom prehodnotené po 6 rokoch na základe najnovších vedeckých poznatkov.
Keďže jedným z hlavných zámerov nariadenia REACH je aj podpora nahrádzania najnebezpečnejších chemických látok inými látkami, pri nebezpečných látkach budú musieť výrobcovia predložiť plán ich nahradenia bezpečnými alternatívami. Pokiaľ takéto alternatívy neexistujú, budú mať výrobcovia povinnosť predložiť plán ich výskumu a vývoja.
Navrhuje sa tiež zavedenie jednotného pred-registračného postupu, ktorý sa bude vzťahovať na všetky substancie. Čo sa týka zavádzacích etáp, poslanci chcú najskôr dosiahnuť povinnosť registrácie látok produkovaných v množstvách 1000 a viac ton, ako aj všetkých látok s karcinogénnym, mutagénnym, či toxickým účinkom, ktoré sú produkované v množstvách nad 1 tonu, a až následne pristúpiť k registrácii ostatných chemikálií.
Povinnosť zodpovednosti za riziká
Tento dôležitý princíp stanovuje povinnosť zaistiť, aby vyrábané, dovážané či predávané produkty nemali negatívny vplyv na ľudské zdravie, či životné prostredie. Zodpovednosť za bezpečnosť produktov preto pripadne ich výrobcom, pričom tí budú zároveň zodpovední aj za informovanie "odberateľov" ak pri výrobe daného produktu boli použité toxické látky (napr. karcinogény) v množstve väčšom než 0,1 % celkovej váhy produktu.
Ochrana zvierat
Nová legislatíva má zamedziť duplicite pokusov na zvieratách (viď. obr. k článku) tým, že stanovuje povinnosť zverejňovania a zdieľania údajov získaných z predchádzajúcich testov a podporuje alternatívne metódy testovania. Informácie o toxicite určitých látok pre ľudí budú v prípade možnosti zisťované prostredníctvom iných testov než sú testy na zvieratách-stavovcoch. Tieto alternatívne testy však bude musieť odsúhlasiť Európska komisia alebo niektorá relevantná medzinárodná inštitúcia. Okrem toho bude Agentúra pre chemikálie poskytovať ľuďom činným v oblasti ochrany práv zvierat možnosť vyjadriť sa k alternatívam plánovaných testov na zvieratách počas 45 dní pred ich uskutočnením.
Ochrana duševného vlastníctva
Ochrana duševného vlastníctva bude posilnená predĺžením ochrany údajov z 3 na 6 rokov.
Európska agentúra pre chemikálie
Vo vyjednávaniach s Radou Parlament presadil, aby mal právo menovať dvoch zástupcov správnej rady Európskej Agentúry pre chemikálie, ktorá má sídliť v Helsinkách. Okrem zástupcov menovaných EP sa bude tento jej orgán skladať z jedného člena za každý členský štát Európskej Únie a z maximálne šiestich členov menovaných Európskou Komisiou. Parlament tiež presadil, aby výkonný riaditeľ Agentúry pred svojim oficiálnym vymenovaním predstúpil pred EP a odpovedal na otázky europoslancov v rámci tzv. vypočutia.
- Zuzana ANDREJČÁKOVÁ,Tlačové oddelenie EP - slovenský sektor -
11.12.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet