ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > 1. zasadnutie nového zastupiteľstva

1. zasadnutie nového zastupiteľstva

1. zasadnutie nového zastupiteľstva

Nové Mesto nad Váhom – Včera sa uskutočnilo prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva nášho mesta. Na slávnostnej schôdzi sme mohli vidieť primátora so šerpou v mestských farbách a na nej zaveseným znakom mesta. Hlavnou časťou tohto zasadnutia bolo zloženie sľubov a voľby do funkcií.


Po otvorení zasadnutia a určení zapisovateľov a overovateľov zápisnice dostala slovo predsedníčka mestskej volebnej komisie Ing. Eva Ružičková. Prítomní sa dozvedeli presnú volebnú účasť a rozbory podľa mnohých kritérií (politická príslušnosť, vek, pohlavie, ...). Z hľadiska volebnej účasti bola vyzdvihnutá mestská časť Centrum a Hájovky, kde bola v prvom prípade najvyššia a v druhom prípade najnižšia volebná účasť. Nakoniec Ing. Ružičková odovzdala osvedčenie o zvolení staronovému primátorovi.
Podľa rokovacieho poriadku vystúpil najstarší poslanec MsZ PHDr. Ivan Machala (viď. galéria pod článkom) a prečítal znenie sľubu primátora: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora mesta uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Po zložení sľubu Ing. Jozefa Trstenského nasledoval sľub poslancov, ktorý prečítal nový primátor: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Každý poslanec potom dostal od primátora osvedčenie o zvolení a podpísal sa pod text sľubu.
Následne sa prešlo k pracovnej časti. Program zasadnutia bol doplnený o bod Návrh dodatku č. 1 k rokovaciemu poriadku v súvislosti s dodatkom k štatútu mesta. Potom boli zvolení členovia jednotlivých komisií:
Mandátová komisia – Vitková, Križan, Sadovský,
Volebná komisia – Zehetner, Valovič, Bielik, Brezovák, Šteklerová
Návrhová komisia – Giertl, Vidová, Stehlíková
Voľba zástupcu primátora – za svojho zástupcu primátor navrhol PhDr. Alexandra Koreňa. V tajnom hlasovaní dostal tento kandidát podporu 19 poslancov, 5 bolo proti a 1 hlasovací lístok bol neplatný. Podpora bola skutočne veľká, lebo politické kluby ĽS-HZDS a SMER majú len 16 poslancov. Teda traja poslanci so zvyšných klubov boli tiež oslovení týmto návrhom.
Ďalej nasledovali dodatky k štatútu i rokovaciemu poriadku, ktorým sa bude venovať samostatný článok v nasledujúcich dňoch. Nezávislý poslanec PhDr. Juraj Kazda navrhol samostatné hlasovanie o troch zmenách v štatúte mesta. Jeho návrh bol zamietnutý. Podstatou dodatkov bolo automatické previazanie funkcie zástupcu primátora a dlhodobo uvoľneného poslanca. Druhým dlhodobo uvoľneným poslancom sa stal Ing. Marián Topolčány za SMER.
Pri voľbe Mestskej rady bola vznesená pripomienka SNS jej predsedom Ivanom Križanom, ktorý si vykladal zákon tak, že každý politický subjekt má právo byť v MsR. Na zložení sa totiž dohodli len 3 politické kluby, ktorých návrh na 8 členov bol 4 x ĽS-HZDS, 2 x SMER, 2 x KDH & SDKU-DS. Predseda SNS Ivan Križan deklaroval pripravenosť podania podnetu na prokuratúru v prípade nezvolenia člena SNS. S požiadavkou svojho zástupcu sa pripojil nezávislý poslanec PhDr. Juraj Kazda, ktorý požadoval zastúpenie klubu nezávislých poslancov. Primátor teda vyhlásil prestávku a predstavitelia všetkých poslaneckých klubov sa odobrali na pomerne dlhé rokovanie. Výsledok však ostal nezmenený.
V tajných voľbách boli do Mestskej rady zvolení: PhDr. Alexander Koreň (ĽS-HZDS), Ing. Viera Vienerová (ĽS-HZDS), MUDr. Milan Pašmik (ĽS-HZDS), Vojtech Giertl (ĽS-HZDS), Ing. Marián Topolčány (SMER), PhDr. Kvetoslava Hejbalová (SMER), Doc. MUDr. Ján Bielik CSc. (KDH, SDKÚ-DS), Ing. Ivan Sadovský (KDH, SDKÚ-DS).
V ďalšej časti rokovania boli jednotliví poslanci zvolení do komisií MsZ a boli určení predsedovia jednotlivých mestských častí.
Noví poslanci sa rozhodli pri schvaľovaní platu primátora mesta, udeliť primátorovi aj odmenu s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie v maximálnej výške 50 %. Schválený plat je 4,2 násobok priemerného platu zamestnanca v národnom hospodárstve + 50 % z tohto platu. V prípade Ing. Jozefa Trstenského to bude 114 800,- Sk mesačne. Za túto výšku platu hlasovalo 24 poslancov – nezávislý poslanec JUDr. Marián Brezovák sa zdržal hlasovania.
Za sobášiacich poslancov boli schválení poslanci: Koreň, Šteklerová, Kazda.
V bode rôzne sa nedalo vyhnúť spomenutiu akútnych problémov mestských častí. Poslankyňa Malovcová pripomenula niekoľko mesiacov sa tiahnuci problém Samôt - hluk z výrobnej prevádzky v priemyselnej oblasti tejto mestskej časti. Poslanec Križan zase apeloval na urýchlené riešenie parkovania na Športovej ulici, kde je súčasný stav na hranici únosnosti.

- redakcia -
22.12.2006

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet