ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Koniec V-1 v Jaslovských Bohuniciach

Koniec V-1 v Jaslovských Bohuniciach

Koniec V-1 v Jaslovských Bohuniciach

Dnes okolo 12:00 by mal dať premier Robert Fico pokyn k znižovaniu výkonu prvého bloku V-1 jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Za jednu pracovnú smenu bude výkon znížený zo 100 % na nulu. 1. januára teda nepôjde z tohto bloku do siete ani kilowatt.


V-1 typu VVER-440/230 (rovnaký typ ako vysokorizikový reaktor v bulharskom Kozloduji) pozostáva z dvoch tlakových vodných reaktorov sovietskej produkcie, chladených ľahkou vodou. Elektrický výkon jedného reaktora je 440 MW, tepelný výkon 1375 MW. Prvý blok bol spustený do prevádzky v roku 1978, druhý o dva roky neskôr. Elektráreň V-1 bola jednou z posledných elektrární uvedených do prevádzky s týmto druhom reaktorov. Jeden z dôvodov, prečo sa táto generácia reaktorov už nevyrába, je skutočnosť, že nie je možné utvoriť hermeticky uzatvorený priestor okolo reaktora (kontajnment).
Primárny okruh je obklopený iba budovou reaktora, ktorá v prípade nehody nie je žiadnou ochranou pred únikom rádioaktívnych látok. Práve naopak, samotná budova musí byť chránená pred zničením príliš vysokým tlakom: na streche reaktorovej budovy sú umiestnené pretlakové ventily (porovnateľné s ventilom tlakového hrnca na varenie), ktoré sa pri nehode otvoria a umožnia únik rádioaktívnej pary do okolitého priestoru.
V Jaslovských Bohuniciach zostane funkčná už len elektráreň V-2. S dvomi reaktormi typu VVER-440/213 (podobne ako JE Dukovany, Paks alebo Mochovce) je o generáciu mladšia a tým o niečo “bezpečnejšia” ako sporná elektráreň V-1. Prvý reaktor bol spustený do prevádzky v roku 1984, druhý v roku 1985. Už v roku 1987 však vznikli prvé problémy s tesnosťou parogenerátorov. Z výsledkov viacerých previerok vyplýva, že sa tesnosť hermetických boxov neustále zhoršuje. U blokov V-2 je situácia obzvlášť kritická, nakoľko povolená hodnota je už prekročená.
Slovensko sa zaviazalo odstaviť oba bloky V-1 z bezpečnostných dôvodov počas predvstupových rokovaní s EÚ. Odstavenie prvého bloku bolo najskôr naplánované na rok 2000. Potom bol tento termín odložený na rok 2005. Nakoniec sme sa dočkali na prelome rokov 2006 a 2007. Je to významný príspevok k zvyšovaniu jadrovej bezpečnosti Slovenskej republiky a aj celého stredoeurópskeho priestoru. Odstavenie druhého bloku je naplánované na rok 2008.
V Bohuniciach teda máme dnešným dňom dve nefunkčné jadrové elektrárne – A1 a V1. Chladenie paliva prvého bloku V-1 bude trvať asi 3,6 roka. Po odstavení druhého bloku začnú postupne rozoberať budovy a zariadenia, likvidovať zamorené materiály. Likvidácia kontaminovaných častí sa odhaduje na 20 rokov. Každý blok V-1 vyrába(l) 10 % produkcie všetkej energie vyrobenej na Slovensku.
- redakcia -
31.12.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet