ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Posvätnosť a súvislosti II.

Posvätnosť a súvislosti II.

Posvätnosť a súvislosti II.

LZ VLK: Parlament pripravil slovenským lesom čierny deň

Národná rada Slovenskej republiky schválila 24. mája 2005, nový zákon o lesoch, ktorý umožňuje zvýšenie ťažby dreva oproti súčasnému stavu až o 30 percent. Súčasne tento zákon dovoľuje prekročiť ťažbu naplánovanú v lesnom hospodárskom pláne a to všetko pri zákaze vstupu občanov do lesných porastov, kde sa pripravuje alebo vykonáva ťažba.


Stiahnutie a prepracovanie zákona požadovali environmentálne organizácie, Únia regionálnych vlastníkov neštátnych lesov Slovenska a Slovenská lesnícka komora. Lesoochran árske zoskupenie VLK (LZ VLK) považuje zákon o lesoch za návrat do sveta pred tereziánskymi reformami a za jednoznačné podľahnutie lesníkov drevárskym lobistickým skupinám.

Zákon umožňuje prekročiť celkový objem ťažby (etát) schválený v lesnom hospodárskom pláne, pretože aj po jeho prekročení náhodnou ťažbou umožňuje vykonávať tzv. naliehavú ťažbu, za ktorú sa podľa zákona môže považovať akákoľvek obnovná ťažba. Lesný zákon súčasne umožňuje vykonávať náhodnú ťažbu bez jej hlásenia štátnej správe lesného hospodárstva v objeme, ktorý dovoľuje vyťažiť celé lesné porasty za obdobie piatich rokov bez akejkoľvek kontroly.
Schválený zákon umožňuje zvýšiť ťažbu oproti súčasnosti o približne 30 percent kvôli tomu, že umožňuje priradiť novú ťažbu (obnovný prvok) vo vzdialenosti jednej výšky porastu od najbližšej poslednej ťažby. Táto zmena umožní skrátenie celkovej obnovnej doby porastu o 30 %, teda aj rovnaké zvýšenie objemu ťažby dreva.

Zákon o lesoch umožňuje prostredníctvom výnimiek vykonávanie holorubov a vytváranie rozsiahlych odlesnených holín nielen v hospodárskych lesoch, ale i v lesoch ochranných a lesoch osobitného určenia. Zákon tak dovolí ešte rozsiahlejšiu a deštrukčnejšiu ťažbu vo všetkých lesoch Slovenska, než aká je uskutočňovaná v terajšom právnom stave.
Zákon o lesoch podľa LZ VLK obmedzuje možnosti právnej kontroly, pretože umožňuje zakázať vstup občanov na väčšinu lesných pozemkov. Zákaz sa týka i všetkých verejných činiteľov, čo ponecháva priestor ilegálnej ťažbe a porušovaniu ustanovení Zákona o ochrane prírody a krajiny. Zákon zároveň zakazuje vstup občanov do všetkých porastov, v ktorých sa pripravuje alebo uskutočňuje ťažba, čo znamená priamy zákaz vstupu do väčšiny lesov na území Slovenska. Súčasne návrh zákona ruší v niektorých prípadoch povinnosť vyznačovania ťažby v lesnom poraste, pričom táto je jedinou možnosťou kontroly legálnosti vykonaného zásahu.
Čierny deň pre slovenské lesy bude od dnes symbolizovať čierna internetová stránka LZ VLK - www.wolf.sk.

- zdroj Changenet.sk -
28.05.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet