ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Firewall Omylu alebo Ako von z kastovníctva našej spoločnosti

Firewall Omylu alebo Ako von z kastovníctva našej spoločnosti

Firewall Omylu alebo Ako von z kastovníctva našej spoločnosti

Firewall pozná každý znalec počítačov. Ak máte Windows a internet a nemáte Firewall, buďte si istí, že sa vám hocikto môže dostať do počítača a robiť si u vás to, o čom nemáte ani potuchy. Firewall chráni počítač pred nepovolaným preniknutím zvonka. Za socializmu sme tu tiež mali firewall, ale opačný. Ostnatý drôt chránil západnú hranicu, aby našinec neprenikol dovonka. Aj Šengenská únia má firewall, hlavne na východnej hranici.


Niekedy sa firewall robí viacvrstvový, kvôli zvýšenej bezpečnosti. Takým niekoľkovrstvovým firewallom je aj naša súčasná spoločnosť. Chráni sama seba a princíp svojho fungovania. Každý hacker musí poznať firewall, ak chce vniknúť do počítačových sietí, v našom prípade, ak chce zo sietí súčasnej spoločnosti uniknúť. Chápme teda princípy a hľadajme cesty k slobode.

Jadro systému - túžba po zisku
Podstatou systému, v ktorom žijeme a ktorý hlboko ovplyvňuje naše telá, myslenie, cítenie, vzťahy, základným princípom dneška, je túžba po peňažnom zisku. Vláda sa snaží zvyšovať hrubý domáci produkt, podnikateľ sa snaží čo najviac zarobiť, robotník potrebuje peniaze na prežitie. Inak sme veľmi slobodní, tak ako nikdy v histórii. Nie je tu už násilie, ktoré by nás držalo v otroctve a poddanstve. Jediná vec, ktorej slúžime a ktorá nás zotročuje, či chceme, či nechceme, sú peniaze.

Fungujú tu tri kasty. Prví sú producenti, tí produkujú peňažný zisk. Nemýľte si to, žeby produkovali nejaké spoločensky prospešné veci. Tie môžu ale nemusia produkovať, podstatné je, že produkujú zisk. Merítkom zisku nie je, do akej miery sú užitoční ľuďom a ich šťastiu, ale do akej miery dokážu ľudí presvedčiť či prinútiť, aby im dávali peniaze, čím viac peňazí. Producent rozmýšľa takto: "Keby mi každý Slovák dal len jednu korunu, mám päť miliónov. Ako presvedčím ľudí, aby mi tú korunu dali?" Je len na šikovnosti jeho rozumu a drzosti jeho egoizmu, čo dokáže vymyslieť. Začne "produkovať" a ponúkať ľuďom tovar alebo služby. Nie je podstatné, či ponúka užitočné veci, ale podstatné je, či dokáže presvedčiť ľudí, že to, čo ponúka, je užitočné. Čestnosť, poctivosť a dobré úmysly nie sú podstatné, podstatná je psychická manipulácia.

Teória trhu hovorí: Základom producentovho myslenia je subjektívna egoistická túžba po zisku. Táto je objektivizovaná kúpy-chtivosťou konzumentov. Egoizmus jedného sa tak premieňa na všeobecnú užitočnosť pre všetkých. Trh núti producenta transformovať svoj egoizmus na všeobecné blaho. Pozrime sa teda okolo seba. Naozaj je to tak? Naozaj sa ľudská chamtivosť premieňa na verejné dobro? Naozaj konzumenti vedia, čo chcú a čo potrebujú a nie sú producentami zmanipulovaní a znásilnení? Naozaj sa rozhodujú slobodne? Rozhodujú sa slobodne, koľko budú platiť zdravotníckeho poistenia v prospech farmaceutických firiem? Rozhodujú sa slobodne, koľko budú platiť poplatkov banke? Rozhodujú sa slobodne, koľko budú platiť za elektrinu, plyn, vodu? Teória trhu je rovnako fiktívna, ako bola kedysi myšlienka dokonalej komunistickej spoločnosti. Obe myšlienky sú výborné, ale niet ľudí, ktorí by ich dokázali realizovať. Tak, ako ideál komunizmu podporoval v ľuďoch lenivosť, ideál trhu podporuje v ľuďoch chamtivosť, korupciu a bezohľadnosť.

Najaktívnejší producenti usilujú o monopol na trhu. Obsadzujú zdroje nerastných surovín, zdroje vody, energie, vytvárajú si monopol na potraviny alebo osivá, uzatvárajú kartelové dohody s inými gigantami. Diktujú ceny a ruinujú svoju konkurenciu. Na vrchole producentov stoja tí, ktorí produkujú samotnú krv systému - obeživo - peniaze. To sú banky. Ich moc siaha nad moc štátov. Oni nevytvárajú žiadnu reálnu hodnotu a pri tom majú najväčšie zisky. To spôsobuje trvalú infláciu meny, zadĺženie obyvateľstva, biedu a chudobu. Proste ten ich zisk odniekiaľ musí prísť, niekto musí vyrobiť reálne hodnoty, ktoré oni spotrebovávajú, ale nevytvárajú.

Druhou kastou dneška je kasta konzumentov. Heslom konzumenta je: "Čo by som si ešte zaobstaral (kúpil), aby som bol šťastnejší"? Je to rovnako egoistická túžba po šťastí, premietnutá do hmoty výrobkov/služieb. Konzument, aby si zaobstaral svoje chúťky, ak nechce byť producentom, stáva sa otrokom. Zamestná sa a poslúcha rozkazy.

Treťou kastou dneška sú teda otroci. Sú na spodku pyramídy a držia tých nad sebou. Typický otrok, ktorý nie je producentom ani konzumentom, má heslo: "Ako tu dokážem prežiť?" Otrok netúži ani po zisku, ani po hmote, ani po moci. Chce jednoducho žiť a nejako prežiť. Či je zamestnanec, či živnostník, nemá túžbu po pôžitkoch, potrebuje len splácať bývanie, obliekanie a jedenie. Ale nemá vlastnú pôdu, ktorá by ho živila a nemá zručnosti na výrobu bývania a odevov a tak je nútený slúžiť iným a poslúchať ich rozkazy. Väčšina ľudí našej spoločnosti žije v tejto kaste. Spoločnosť ich udržuje v neprestajnom strachu zo straty zamestnania/peňazí a tak ich núti otročiť viac.

Prvý firewall - mediálna manipulácia cukrom a bičom a zaneprázdnenosť
Aby jadro systému fungovalo, je potrebné držať ľudí v ňom. To znamená neprestajne koncentrovať pozornosť človeka na peniaze. To sa robí reklamou - masážou najnižších hmotných túžob a chamtivostí, rozvíjaním najnižších pudov v človeku. Pokiaľ ľudia bažia po rôznych výrobkoch/službách, zo systému neujdú. Ďalej je to manipulácia strachom - strach zo straty zamestnania, kriminálne činy v hlavných správach, strach z terorizmu a z pokút štátnych orgánov, strach z inak zmýšľajúcich skupín. Kto má strach, ten ďaleko neujde. A tretím činiteľom tohto firewallu je zaneprázdnenosť. Proste naváľať na človeka toľko povinností a úloh, že ani nebude mať čas premýšľať o zmysle života, nebude mať čas pochopiť, v čom je uväznený a prikovaný.

Druhý firewall - cirkvy, sekty, guruovia, ideologické skupiny
Prvý firewall je mocný, no predsa deravý. Ľudia totiž majú v sebe prirodzenú túžbu po súlade, kráse a múdrosti. Ak odolajú všetkým trom nástrahám prvého firewallu, zažiari v nich táto túžba a vymrští ich to z prvého kruhu von. Mnohí si myslia, že majú vyhrané, ale opak je pravdou. Tu totiž na nich čakajú všakovaké cirkvi a sekty od výmyslu sveta, aby ich polapili. Ich úlohou je zastaviť masy tým, že sa postavia do ich čela. Povedia ľuďom: "Áno, my máme duchovné riešenie toho, čo cítite." A poviažu ich kadejakými pseudo-náboženskými poverami pod rúškom najrôznejších duchovných náuk, v spleti ktorých sa ich pôvodná túžba po vyslobodení úplne stratí. Navyše toto pseudo-duchovno je také roztrieštené, že ľudia v ňom uviaznutí sú izolovaní nielen od mainstreamového jadra spoločnosti, ale aj od iných podobne postihnutých a uviaznutých. Teda tento firewall sa vyznačuje pseudo-náboženskými poverami podávanými ako učenie či pseudo-vedeckými poverami podávanými ako ideológia, neznášanlivosťou s inými náboženskými skupinami, diktátorskou autoritatívnosťou vo forme svätých písiem či svätých guruov či vodcov. Reklama sa zmenila na vábenie odmenou spasenia či dokonalej spoločnosti, a nakoniec v mnohých sektách funguje tak isto aj zaneprázdnenosť a strach, len na inej úrovni. Okrem duchovných spoločenstiev sem treba zaradiť aj rôzne ideologické a extrémistické skupiny.

Tretí firewall - totálna izolácia a zanevretie
Kto dokázal prehliadnuť aj klam druhého firewallu, komu sa zhnusila neznášanlivosť, pokrytectvo, faloš a klam, ten iste je milovníkom pravdy. Myslí si, že je kráľom, lebo konečne našiel sám seba. Je nezávislý. Ale pozor, ešte nemá vyhraté. Našiel sám seba, ale zostal SÁM. Vďaka totálnej mediálnej masáži v leveli one and two (konzum a duchovno), nenachádza nikoho, s kým by si rozumel. Spojenia na podobne zmýšľajúcich sú utajené a popretŕhané. Mnohí tomuto levelu podľahli a nevymanili sa z neho. Zostali presvedčení, že len oni poznajú pravdu a nikto iný. Nevedia komunikovať s ľuďmi. Zanevreli na celý svet a ohraničili sa sami do seba. Buď založia vlastnú sektu, čím klesnú na úroveň dva alebo zostanú zatrpknutí celý život v izolácii alebo zanevrú na svoju pôvodnú túžbu po súlade a kráse života a bude im všetko jedno.

Komunikácia - konečne sloboda!
Skutočné vyslobodenie nastáva až pochopením komunikácie. Ak niekto skutočne našiel sám seba, dokáže komunikovať s každým. Pretože pochopil Pravdu, nepotrebuje o svojej pravde presviedčať iných. Pretože pochopil Jednotu všetkého, nepotrebuje lanáriť nikoho do tej či onej skupiny. Proste len komunikuje. Rešpektuje iných takých, akí sú, no zároveň rešpektuje aj svoju úprimnosť a nebojí sa ju vyjadriť. Chápe seba samého, no učí sa chápať aj iných. Verí v jednotu a preto sa ku každému správa, ako k sebe samému. Jednotu dosahuje tým, že v ňu verí a správa sa podľa nej. A v Jednote dosahuje postupne najvyššie šťastie, dokonalé oslobodenie a poznanie podstaty seba samého. Tam nie sú kasty, tam nie je útlak, tam nie je chamtivosť, ani bieda, ani žiadny klam. Večné Slnko svieti nad stále zelenou lúkou a vtáčiky čvirikajú pieseň slobody o rebríku vedúcom zo zeme do neba a o všetkých jeho prekážkach...

Ľudská chamtivosť sa sama od seba na blaho spoločnosti nepremení. Blaho získame len tým, že rozpoznáme jednoduchú Pravdu, budeme v nej pevne stáť v skutkoch Jednoty a vyvarujeme sa Omylu.

Takže, milí hackeri, hackujte a hľadajte, ako preniknúť nie do systému, ale ako z neho von k pravej vnútornej slobode.

"Kto zvíťazí, tomu dám jesť z ovocia stromu života, ktorý je v záhrade rajskej."
- Milan Rusko -
11.01.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet