ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Situácia ohľadom preukazov verejného zdravotného poistenia

Situácia ohľadom preukazov verejného zdravotného poistenia

Situácia ohľadom preukazov verejného zdravotného poistenia

Bratislava, 11. január 2007 – 1. januára 2007 začala Union zdravotná poisťovňa, a. s. (Union ZP) poskytovať služby verejného zdravotného poistenia svojim viac ako 462.000 poistencom. V dňoch 6. novembra – 22. novembra 2006 poisťovňa rozoslala všetkým klientom preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia doporučenou poštovou zásielkou do vlastných rúk.


Niektorí poistenci si však preukaz z rôznych dôvodov na pošte nevyzdvihli v stanovenej lehote, na prihlášku poistenca uviedli adresu, na ktorej sa nezdržujú, prípadne zmenili bydlisko a zmenu nám nenahlásili, niektorí sa zdržujú dlhodobo v zahraničí, atď. Union ZP preto pristúpila v decembri 2006 k opätovnému zaslaniu 30.000 preukazov. K vyzdvihnutiu preukazov Union ZP vyzývala poistencov aj prostredníctvom čítaných oznamov v rádiách.
Prvý januárový týždeň sme predovšetkým z dôvodu neprevzatých preukazov zaznamenali zvýšený počet klientov na našich kontaktných miestach a nárast telefonátov na tému zdravotného poistenia na telefonickej linke Zákazníckeho centra. Okamžite sme urobili viaceré opatrenia pre maximálnu informovanosť a pohodlie našich poistencov – rozšírili sme počet kontaktných miest z pôvodných 13 na 27, pričom tento počet ešte nie je konečný. V tomto týždni sme posilnili aj kapacity Zákazníckeho centra, zvýšili sme počet operátorov z pôvodných 15 na 40 operátorov.
Klientom, ktorí si preukaz z akéhokoľvek dôvodu nestihli na pošte vyzdvihnúť, odporúčame obrátiť sa na naše kontaktné miesta (aktuálny zoznam na www.unionzp.sk), preukaz im bude vystavený na počkanie.
Pôvodnej zdravotnej poisťovni bolo potrebné vrátiť preukaz do 8 dní od vzniku poistenia v Union ZP, t. j. do 8. januára 2007,  v rovnakom termíne boli poistenci povinní oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi, resp. zamestnávateľom, na čo sme upozornili poistencov aj osobným listom. Všetkým našim poistencom odporúčame splniť si túto povinnosť čím skôr, ak to v uvedenom termíne nestihli. Zároveň odporúčame oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne aj ošetrujucému lekárovi.
- Drahomíra Juríková, vedúca odboru komunikácie a hovorkyňa -
12.01.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet