ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti - UNION

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti - UNION

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti - UNION

Ku dnešnému dňu má Union ZP uzatvorených takmer 5.000 zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, vrátane zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, pričom našim cieľom je vytvorenie čo najširšej siete poskytovateľov. „Môžem potvrdiť záujem lekárov a zdravotníckych zariadení o zmluvy s našou zdravotnou poisťovňou, denne nám prichádzajú podpísané stovky zmlúv.“ hovorí Ing. Elena Májeková, členka predstavenstva a riaditeľka Sekcie poistného kmeňa a nákupu zdravotnej starostlivosti Union ZP.


Radi by sme všetkých poistencov ubezpečili, že aj v prípade, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zatiaľ nie je v zmluvnom vzťahu s našou zdravotnou poisťovňou, tento poskytovateľ je povinný podľa zákona č. 576/2004 Z. z. poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť, t. j. takú zdravotnú starostlivosť, ktorá súvisí s náhlou zmenou zdravotného stavu a ohrozuje niektorú zo základných životných funkcií. V prípade, že tak poskytovateľ neučiní (čo je v zmysle zákona jeho povinnosť), klientou žiadame, aby nám túto skutočnosť čím skôr oznámili (telefonicky, e-mailom) a naši revízni lekári situáciu obratom vyriešia k spokojnosti klienta. Zaznamenali sme niekoľko prípadov, kedy lekár za poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti požadoval od klienta platbu v hotovosti, na čo nemal v zmysle zákona právo. Klientom odporúčame  neuhrádzať neodkladnú zdravotnú starostlivosť z vlastných finančných zdrojov. Klienti môžu ostať bez obáv, Union ZP garantuje poskytovateľom úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
V prípade odkladnej starostlivosti u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti – ide o prípady napr. plánovaná operácia, liečba, diagnostika, kúpeľná starostlivosť, atď., odporúčame poistencom, aby nás vopred o tejto skutočnosti upovedomili (písomne, telefonicky, e-mailom). Tieto situácie budeme riešiť individuálne, v prvom rade sa budeme snažiť o dohodnutie zmluvného vzťahu s konkrétnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. „Ani v týchto prípadoch neodporúčame uhrádzať zdravotnú starostlivosť u nezmluvného poskytovateľa v hotovosti,“ hovorí MUDr. Martin Vochyan, ktorý poistencom odporúča obrátiť sa vopred na Union ZP a tento krok konzultovať vopred s revíznym lekárom.
Union ZP záleží na tom, aby sieť poskytovateľov bola čo najširšia. Vyšla preto v ústrety svojim poistencom zavedením novej služby - Pridaj svojho lekára. Táto služba umožňuje riešiť situáciu, pokiaľ poistenec Union ZP, má záujem navštevovať lekára, ktorý doposiaľ nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s Union ZP. Prostredníctvom telefonátu na 0850 00 33 33 alebo vyplnením formulára na webovej stránke www.unionzp.sk môže poistenec požiadať Union ZP, aby s jeho lekárom vstúpila do zmluvného vzťahu. Pracovníci poisťovne lekára urýchlene skontaktujú a ponúknu mu zmluvnú spoluprácu. 
- Drahomíra Juríková, vedúca odboru komunikácie a hovorkyňa -
14.01.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet