ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > O kresťanskom uctievaní

O kresťanskom uctievaní

O kresťanskom uctievaní

Otázka: Milan, prečo ty nehovoríš ani nepíšeš o našom Pánovi a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi? Ako môžeš hlásať duchovný rozvoj bez neho? Podľa toho poznávame, že tvoje učenie nie je od Boha. A čo nie je od Boha, to je od diabla.


Odpoveď: V prvom rade, nehlásam žiadne učenie, okrem cesty pravdy a lásky. Pravda je v pochopení, v porozumení veciam okolo seba, spoločnosti, náboženstvám, aj podstate života a seba samého. Pravda sa nedá vtesnať do teoretických poučiek, ona je v čistote pohľadu a vhľadu. Láska je v zážitku, počnúc partnerskou láskou, cez sociálne cítenie a súcit, až k dokonalosti lásky v jednote s princípom Bytia, ktorý ľudia nazývajú Bohom. Mojou úlohou, ktorú som vzal dobrovoľne, je podporovať u ľudí aj u seba samého priestor k samostatnému pochopeniu pravdy a k vlastnému zážitku lásky. Túto úlohu som vzal preto, lebo som tento priestor nenašiel. Nie je mojou úlohou učiť také či onaké teoretické učenie, skôr v každom učení nachádzať zrnká pravdy a v každej ceste zrnká lásky.
A čo sa týka Ježiša zvaného Kristus a jeho učenia: Rok po začatí svojho hľadania som pochopil, že on je tým, kto ukázal ľuďom správnu cestu. A tiež viera vo vzkriesenie dáva ľuďom nádej vo večnosť existencie a zbavuje ich strachu zo smrti tým, že v neho uveria. Sám som si to prežil. Ak som dokázal v čase ťažkých trápení odovzdať svoj život Tvorcovi (alebo niečomu, čo to tu riadi) tak, ako to urobil Ježiš na kríži, sám som pocítil silu vzkriesenia na sebe samom tým, že môj život dostal nový rozmer, ľahkosť, krásu a zmysel. Vtedy som sa do Ježiša zamiloval a rozhodol som sa ho nasledovať. Dva roky som Bibliu považoval za jedinú knihu môjho života a Ježiša za svojho jediného vodcu. Ako nepokrytecký hľadač som nepohŕdal ani inými náboženstvami, ale videli sa mi príliš nedokonalé a čiastkové v porovnaní s tým, čo učil a hlavne čo urobil Ježiš. Chcel som byť nadšeným a dobrým žiakom, chcel som rásť v učení každým dňom. Odložil som bokom všetko ostatné a okrem nevyhnutných pracovných povinností som sa venoval slovám: "Hľadajte najprv kráľovstvo nebeské a všetko ostatné vám bude pridané."
No v žiadnom kresťanskom spoločenstve som nenašiel svoje miesto. Prečo? Pretože som hľadal skutočnosť, nie ilúziu zvanú viera. Pretože som išiel do podstaty a odmietal som formálnosť. Nakoniec som podstatu a esenciu Ježišovho učenia objavil úplne sám v zážitku, ktorý bol silnejší, než čokoľvek iné v mojom živote. Prežil som dokonalosť lásky a v tom pochopil niečo z absolútnej večnej pravdy. Dopracoval som sa k tomu len nasledovaním toho, čo učil Ježiš, žiadne iné učenia som nenasledoval, žiadne iné praktiky som nevykonával. V snahe priblížiť sa pôvodnému kresťanstvu, držal som sa jeho slov: "Hľadajte a nájdete, proste a dostanete, klopte a bude vám otvorené." "Keď si tvoj syn pýta chlieb, či mu dáš kameň? A keď si pýta rybu, či mu dáš hada? Tak aj váš otec nebeský dá ducha svätého tým, ktorí ho prosia." No tento zážitok ma úplne zmenil. Z môjho predchádzajúceho života nezostal kameň na kameni.
Vtedy som vlastným zážitkom pochopil, kto je Kristus. On nie je modlou mimo nás, ktorej sa máme klaňať, ktorú vzývať a uctievať a tým porušovať druhé prikázanie: "Neučiníš si modlu, ktorej by si sa klaňal." Kristus je dokonalou pravdou a dokonalou láskou v nás samých, je podstatou našej bytosti, je tým, čím v pravde sami sme, dokonalým obrazom večného Bytia. Je dobré poznať Krista zvonku a mať o ňom predstavu, ale niečo iné je poznať ho v sebe samom a seba samého v ňom. Toto mali apoštoli na mysli, keď hovorili: "Boh nebýva v chrámoch rukami vybudovaných, ale ľudské telo učinil príbytkom ducha svätého". Je to bláznovstvo pre súčasných ľudí aj pre bežných kresťanov. No najvyššia pravda pre tých, ktorí očistia svoje vnútro od falše a klamu, od strachu a nenávisti, ktorí umrú s Kristom každej žiadostivosti a odovzdajú sa do rúk Prozreteľnosti Osudu, prijímajúc všetko len darom. Ježišovými slovami povedané: "Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha." Ja som ho uvidel možno len cez kľúčovú dierku, ale dosť na to, aby som sa viac nedal zavádzať falošnými náukami.
Zároveň som pochopil, že o tomto stave večného Bytia hovoria všetky veľké náboženstvá sveta rôznymi slovami. Tiež som pátral po tom, kedy sa táto pravda vytratila z kresťanského učenia a došiel som k dátumom 325 (Nicejský koncil) a 553 (Konstantinopolský koncil). Hoci odpadnutie od pravdy nastalo už skôr, tu bola lož kodifikovaná. A tým bolo zabránené hľadaniu pravdy. Pravda bola v zoštátnenom kresťanstve ukrižovaná. Je niečo divné na tom, že som hľadal a niečo aj našiel? Že je to v rozpore s učením súčasného kresťanstva? Čo na tom? Hľadal som pravdu, nie pochlebnosť mocným. Že je to v rozpore s videním sveta súčasníkmi? Nech sa súčasníci zamyslia nad tým, či spĺňajú Ježišove požiadavky. Ak si niekto myslí, že som podľahol omylu, nech predloží svoj zážitok a môžme o pravde diskutovať a spolu ju hľadať.
No a keďže Kristus mimo nás je modlou a Kristus v nás je pravdou aj cestou aj životom, považujem za užitočné rozvíjať v sebe aj v ľuďoch duchovné vnútorné vlastnosti, ktoré nás k nemu približujú, nie uctievanie, ktoré nás od neho vzďaľuje. Tými vlastnosťami je v prvom rade úprimnosť k sebe samému, ktorá v nás rozvíja pravdivé videnie skutočnosti. Úprimnosť však môže fungovať len tam, kde existuje sloboda byť sám sebou, nie tam, kde sú ľudia nútení k nejakej ideológii či viere, k nejakým praktikám alebo obradom. Ďalšou vlastnosťou je vidieť seba v zrkadle iných a iných v zrkadle seba. To sa dá dosiahnuť komunikáciou a budovaním porozumenia vo vzťahoch. Ďalšie vnútorné kvality sú už viacerým známe, ako je odpútanosť, odovzdanosť, láskavosť, odpustenie, milovanie. Kto tieto veci v sebe rozvíja, je skutočným nasledovníkom Krista a nemusí mu hovoriť Pane, Pane, dokonca v neho ani nemusí veriť.
Teda kto je ctiteľom Pána a Spasiteľa? Ten, kto žije jeho duchom, nie ten, kto sa klania vlastnej predstave o ňom. Ľudia si vymysleli uctievanie bohov, lebo neboli schopní zmeniť svoje vnútro, oslobodiť sa od ilúzie klamu a nájsť podstatu seba samého v pravde a v láske.
- Milan Rusko -
06.02.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet