Úvod >> O nás

Občianske združenie Genius loci bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra SR v máji 2002. Založili ho ľudia, ktorí už dlhšie pociťovali potrebu zapojiť sa do verejného života oživením našej duchovne upadajúcej spoločnosti. Zameranie združenia naznačuje už jeho názov.
Latinský pojem "genius loci" znamená v slovenčine "duch miesta". Obsahuje v sebe jednotu "genia regionis" (ducha krajiny) a "genia populi" (ducha ľudí príp. spoločnosti). Genius loci pre nás teda predstavuje dedičstvo generácií našich predkov - nášho ducha miesta.
Poslaním nášho združenia je podpora umenia slobodného a harmonického rozvoja osobnosti človeka v súlade so zásadami trvalo udržateľného života, šírenie myšlienok občianskej spoločnosti a zvyšovanie úrovne verejného vedomia v týchto oblastiach, ako aj duchovný rozvoj a starostlivosť o svoje fyzické i duševné zdravie.
Vyvíjame priamu činnosť a praktické aktivity zamerané na zlepšenie kvality života ľudí a stavu životného prostredia, s čím súvisí aj obrat v chápaní vzťahu človeka k mestskej zeleni a ku krajine ako takej, s poukázaním na pozitívne využitie ľudského potenciálu a spoluzodpovednosť pri tvorbe a údržbe svojho bydliska ako prirodzenej, neziskovej aktivity v rámci ochrany životného prostredia.
Poslaním Genia loci je aj objavovanie, uchovávanie a rozvoj dedičstva generácií našich predkov. Snažíme sa o zviditeľňovanie a šírenie ľudovej tvorby a remesiel. Chceme znovuoživiť prvky ľudového liečiteľstva a vzťah k prírode. V strede našich záujmov je kultúrno-historická obroda Slovanstva a propagácia nášho regiónu.