Úvod >> Veci verejné >> Vzdelávacie semináre pre poslancov

Vzdelávacie semináre pre poslancov


14.06.2002

Školenia MPP - MPO sú sút(ast(ou projektu "V Novom Meste po novom", ktorého donorom bola Nadácia otvorenej spolot(nosti. Schválený projekt zahn(oval aj prvú predvolebnú t(ast( - Fórum kandidátov na primátora, ktorú sa nám však nepodarilo uskutot(nit( pre nezáujem kandidátov.
Druhou t(ast(ou projektu bola výchova a vzdelávanie už zvolených poslancov, primátora, pracovníkov MsÚ a obt(anov. Vd(aka financ(nej podpore NOS - OSF sme zorganizovali prvé 2 školenia s názvom "Minimum pre poslanca - minimum pre obt(ana". Pri tejto akcii sme spolupracovali s obc(ianskym združením Brec(tan.

Minimum pre poslanca - minimum pre obt(ana I. malo témy:

1.Obc(ianska spoloc(nost( na obecnej úrovni a podiel obc(anov na rozhodovaní: právne rámce (Ústava SR, zákon o obecnom zriadení, infozákon, Aarhuský dohovor a i.) špecifické dokumenty obcí: štatút, rokovací poriadok, všeobecne záväzné nariadenia, schválené koncepc(né a iné záväzné dokumenty - rozpoc(et a pod.)
2. Práva a povinnosti poslanca, primátora a ich uplatn(ovanie, práca poslanca a vzt(ah k iným orgánom a inštitúciám v obci.
3. Uplatn(ovanie obc(ianskej spoloc(nosti a jeho zákonné nástroje (poradné orgány, verejné zhromaždenie obc(anov, miestne referendum) a príklady d(alších foriem zapájania verejnosti.
4. Partnerský princíp a spolupráca: vzt(ah obc(an - poslanec - správa vecí verejných, participácia
Školenie sa konalo 27. 2. 2003 (štvrtok) o 16,00 hod. V zasadac(ke Mestského zastupitel(stva v Novom Meste nad Váhom. Chceme pod(akovat( predstavitel(om nášho mesta, že nám vyšli v ústrety a poskytli nám tieto priestory bezplatne. Takisto nám bola bezplatne umožnená propagácia v mestskom rozhlase a na informac(nej tabuli mesta.
Prednášajúcim bol Mgr. Vladimír Pirošík. Právnik, ktorý sa venuje tzv. právu verejného záujmu, predovšetkým ochrane l(udských a environmentálnych práv a problematike prístupu k informáciám. V súc(asnosti sa zameriava na poskytovanie konzultácií a na lektorskú a školitel(skú c(innost( v rámci organizácie Environmental Lobbying Facility (ELF). Spolupracoval s Nadáciou Obc(an a demokracia, Transparency International Slovensko, Inštitútom pre dobre spravovanú spoloc(nost(, Inštitútom pre verejné otázky, Nadáciou Sándora Máraiho a radom d(alších mimovládnych organizácií.

Foto minimum I.


Minimum pre poslanca - minimum pre obc(ana II. mal témy:

1.Ochrana a tvorba životného prostredia v meste: právne rámce (Ústava SR, zákon o ochrane prírody, zákon o odpadoch, zákon o územnom plánovaní a i. a ich súvislosti a náväznost( napríklad na zákon o obecnom zriadení), územný plán ako nástroj tvorby a ochrany životného prostredia v meste i ako nástroj ekonomického rozvoja mesta, druhy územno - plánovacej dokumentácie.
2. Úlohy poslancov a poradných orgánov (komisií, výborov mestských c(astí a pod.) v rámci prípravy a tvorby územného plánu (najmä územných plánov zóny).
3. Uplatn(ovanie obc(ianskej spoloc(nosti a participácia obt(anov pri tvorbe a príprave územných plánov - zákonné možnosti a príklady d(alších foriem zapájania verejnosti.
4. Iné všeobecne záväzné predpisy a strategické dokumenty súvisiace so životným prostredím v meste (program odpadového hospodárstva, VZN mesta a pod.).
Školenie sa konalo 13. 3. 2003 (štvrtok) o 16,00 hod. V zasadac(ke Mestského zastupitel(stva v Novom Meste nad Váhom. Chceme pod(akovat( predstavitel(om nášho mesta, že nám opät( vyšli v ústrety a poskytli nám tieto priestory bezplatne. Takisto nám bola opätovne bezplatne umožnená propagácia v mestskom rozhlase a na informac(nej tabuli mesta.
Prednášajúcim bol Ing. Jaroslav Pavlovic(. Stavebný inžinier, absolvent Slovenskej vysokej školy technickej, katedry pozemných stavieb a d(alších vzdelávacích programov najmä v oblasti životného prostredia (napr. tréning trénerov životného prostredia pre samosprávy, ukonc(ený certifikátom British Know How Fund). Pracoval ako projektant pozemných stavieb, zástupca prednostu na mestskom úrade v Pezinku pre oblast( životného prostredia a územného plánovania, výstavby a regionálnej spolupráce. V súc(asnosti pôsobí v tret(om sektore ako projektový manažér združení EQ KLUB Pezinok, c(i CEPA (Centrum pre podporu miestneho aktivizmu) Banská Bystrica.